Pracownik domowy to nie służba - nowa konwencja MOP

W dniu 16 czerwca 2011 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uchwaliła konwencję* pt. „Godna praca dla pracowników domowych”. Ma ona na celu zagwarantowanie praw pracowniczych osobom wykonującym pracę na rzecz gospodarstw domowych, taką jak np. prace porządkowe czy opieka nad dziećmi lub osobami starszymi. Według konwencji, która wejdzie w życie po jej podpisaniu przez co najmniej dwa kraje, osoby te powinny mieć takie same podstawowe prawa, jak inni pracownicy: rozsądne godziny pracy, przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu, prawo do wynagrodzenia w gotówce co najmniej raz w miesiącu, jasną informację o warunkach zatrudnienia, możliwość zrzeszania się czy zbiorowych negocjacji wynagrodzenia i warunków pracy. Państwa członkowskie powinny przyjąć regulacje dotyczące kontroli przestrzegania prawa przez osoby zatrudniające pracowników domowych oraz umożliwiające pracownikom domowym dochodzenie swoich praw w sytuacjach spornych.

Według szacunków MOP, na całym świecie od 53 do nawet 100 mln osób jest zatrudnionych w gospodarstwach domowych. Około 83 proc. tej grupy stanowią kobiety, najczęściej imigrantki lub członkowie innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według szacunków MOP, ponad 56 proc. personelu domowego nie ma ustawowo ograniczonego czasu pracy, ok. 45 proc. nie ma nawet jednego dnia wolnego od pracy w tygodniu, a 36 proc. kobiet zatrudnionych w gospodarstwach domowych nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Traktowaniu pracy w domu jako pracy „drugiej kategorii” sprzyja często jej nieudokumentowany charakter.

AM

* Tekst konwencji: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C189.

Opublikowano w numerze: 32 / Grudzień 2011 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie