Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Tak stwierdził 20 października br. Sąd Okręgowy w Olsztynie i zasądził kwotę ponad 100 tys. zł, wraz z odsetkami za zwłokę, na rzecz obywateli Ukrainy, którzy nie mogli doprosić się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wyrok, jako jeden z pierwszych tego typu, może wpłynąć na poprawę sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Czy to koniec z wieloletnim oczekiwaniem na repatriację? Rada Ministrów szykuje zmiany, które mają przyspieszyć i ułatwić osiedlanie się w Polsce osób polskiego pochodzenia.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła nową wersję projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada ona wprowadzenie zezwoleń na pracę sezonową oraz nowej formuły oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także - co jest zupełną nowością - możliwość określania limitów na zatrudnienie cudzoziemców. Projekt przewiduje wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres do ośmiu miesięcy w roku kalendarzowym, i o które będą mogli ubiegać się wszyscy cudzoziemcy spoza państw UE.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
Słowo „Ukrainka” funkcjonuje potocznie jako synonim pomocy domowej czy opiekunki osoby starszej lub dziecka, a „Ukrainiec” - jako synonim osoby pracującej w budownictwie. Warto przyjrzeć się tej ostatniej branży. Obywatele Ukrainy pracują w budownictwie na podstawie zezwolenia na pracę lub na podstawie procedury uproszczonej, czyli tzw. oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenia na pracę stanowią niewielki procent w stosunku do oświadczeń, ale w obu tych kategoriach widać olbrzymi wzrost. W latach 2010-2015 liczba legalnie zatrudnionych pracowników z Ukrainy w budownictwie (w obu kategoriach) wzrosła średnio ponad 5-krotnie.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
Rok 2016 przyniósł szereg zmian w ustawie o Karcie Polaka. Cudzoziemcy o polskich korzeniach otrzymali m.in. możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego już po roku nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka (albo polskiego pochodzenia). Przywołana oraz pozostałe wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie osiedlania się i adaptacji w Polsce cudzoziemców ze Wschodu posiadających polskich przodków. W praktyce oznacza to przede wszystkim szereg ułatwień finansowych, które zapewne wpłyną na jeszcze większy wzrost popularności Karty Polaka oraz zwiększenie liczby wniosków o zezwolenie na pobyt stały.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
Od dawna w polskim Sejmie nie było takiej zgodności. Pod koniec 2016 r. posłowie jednomyślnie przyjęli dwie uch-wały, w których wyrazili swój sprzeciw wobec przymusowego przesiedlania do Polski uchodźców z innych krajów Unii Europejskiej oraz kar finansowych za nieprzyjmowanie uchodźców. Oznacza to poparcie ze strony wszystkich sił politycznych w parlamencie dla stanowiska rządu w tej kwestii.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
Społeczeństwa europejskie znacząco różnią się opiniami nie tylko na temat napływu migrantów na stary kontynent, lecz także na temat obecności mniejszości etnicznych i religijnych. Największe różnice widoczne są między krajami Grupy Wyszehradzkiej i Europy Południowej a państwami, które do końca 2016 r. w trakcie tzw. kryzysu migracyjnego przyjęły najwięcej uchodźców, czyli Niemcami i Szwecją.
56 Marzec 2017 | Imigranci w Polsce
Większe otwarcie na niektórych pracowników z zagranicy i podwyższone wymagania wobec przyszłych stałych rezydentów (ale nie osób polskiego pochodzenia) - to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Znajomość języka polskiego, poświadczona certyfikatem wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, ma być warunkiem już nie tylko uznania za obywatela polskiego, jak dotychczas, ale także warunkiem uzyskania prawa stałego pobytu. Tak przewiduje projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach przedłożony do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zob. powyżej).
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Świetnie pasuje ono do z pozoru prostej sprawy, jaką jest wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg (tzw. umiejscowienie). Rzeczy ważnej dla każdego, kto stara się np. zostać polskim obywatelem. Umiejscowienie albo inaczej transkrypcja zagranicznych aktów prawa cywilnego, czyli aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, oznacza ich rejestrację w polskich księgach stanu cywilnego.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Od czasów wojny domowej w Tadżykistanie w latach 1990. migracja za granicę z tego kraju ma charakter masowy. Do niedawna najwięcej osób emigrowało z przyczyn ekonomicznych. Human Rights Watch notuje jednak też pogarszającą się sytuację kobiet (doświa-dczają przemocy domowej i dyskryminacji na rynku pracy), mniejszości seksualnych czy ograniczenia w praktykowaniu religii (zakaz chodzenia do meczetu dla kobiet, zakaz noszenia chust w instytucjach publicznych i szkołach, zakaz udziału w wydarzeniach religijnych dla młodzieży do lat 18), jak i nasilające się represje polityczne, brak dostępu do obrony sądowej, tortury i zgony w aresztach i więzieniach
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowano znaczące zmiany postaw w polskim społeczeństwie dotyczące przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Wraz z narastaniem niechęci do uchodźców w ogóle rośnie także niechęć do osób przybywających z Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast przekonanie o potrzebie udzielenia pomocy uchodźcom ukraińskim utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
30 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdańsk uchwaliła „Model Integracji Imigrantów”. Za było 21 radnych PO, a przeciwko - 10 radnych PiS. Celem Modelu ma być wzmocnienie koordynacji działań integracyjnych prowadzonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Dokument określa osiem obszarów integracji - edukacja, kultura, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, praca, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, społeczności lokalne i zdrowie - oraz konkretne rekomendacje dotyczące działań w tych obszarach.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski teoretycznie może się wiązać ze zwiększonym zagrożeniem państwa. Teoretycznie, bo jak na razie w Polsce liczba cudzoziemców z państw muzułmańskich z Afryki i Bliskiego Wschodu, których najbardziej obawiają się osoby wzbudzające panikę medialną i społeczną, nie jest wysoka.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, przyjętej jednomyślnie przez wszystkie kluby parlamentarne w maju 2016 r., cudzoziemcy polskiego pochodzenia z 15 krajów byłego ZSRS zyskają uprawnienia, które ułatwią im osiedlanie się w Polsce i naturalizację. Obywatelstwo polskie będą mogli uzyskać po zaledwie roku pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (dotychczas po dwóch latach), które to zezwolenie dostaną niemal automatycznie i bezpłatnie od początku pobytu w Polsce.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Tak w skrócie można by podsumować nowe procedury zatrudnienia sezonowego i krótkoterminowego cudzoziemców, gdyby weszły one w życie w kształcie proponowanym przez resort pracy. Głównym powodem zmian jest konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów dyrektywy 2014/36/UE wprowadzającej m.in. wymóg wydawania zezwoleń na pracę sezonową, a zarazem regulującej prawa pracowników sezonowych i gwarancje ich ochrony.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Państwo polskie nie jest w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w związku z napływem migrantów ubiegających się o ochronę. Główną tego przyczyną jest brak systemu monitoringu losów cudzoziemców po złożeniu przez nich wniosku o status uchodźcy. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego przyznawaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
„W ocenie NIK funkcjonujący w Polsce system pomocy społecznej dla uchodźców nie zapewnia im należytej integracji ze społeczeństwem ani nie stwarza warunków dla podjęcia samodzielnego życia” - tak brzmi pierwsze zdanie raportu pt. „Pomoc społeczna dla uchodźców”, będącego wynikiem audytu przeprowadzonego w 2014 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dalsza lektura budzi jeszcze większe przygnębienie.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
9 października 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Wprowadza ono nową ścieżkę umożliwiającą potwierdzenie poziomu wykształcenia cudzoziemcom, którzy nie są w stanie przedstawić dyplomu
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Jeszcze pod koniec stycznia 2016 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bartosz Marczuk, zapewniał w wywiadzie dla portalu Money.pl, że świadczenie wychowawcze „500 zł na drugie i kolejne dziecko” dostaną wszyscy uchodźcy z dziećmi, którzy będą wiązali swoją przyszłość z Polską.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce