Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Tak stwierdził 20 października br. Sąd Okręgowy w Olsztynie i zasądził kwotę ponad 100 tys. zł, wraz z odsetkami za zwłokę, na rzecz obywateli Ukrainy, którzy nie mogli doprosić się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wyrok, jako jeden z pierwszych tego typu, może wpłynąć na poprawę sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Większe otwarcie na niektórych pracowników z zagranicy i podwyższone wymagania wobec przyszłych stałych rezydentów (ale nie osób polskiego pochodzenia) - to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Znajomość języka polskiego, poświadczona certyfikatem wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, ma być warunkiem już nie tylko uznania za obywatela polskiego, jak dotychczas, ale także warunkiem uzyskania prawa stałego pobytu. Tak przewiduje projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach przedłożony do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zob. powyżej).
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Świetnie pasuje ono do z pozoru prostej sprawy, jaką jest wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg (tzw. umiejscowienie). Rzeczy ważnej dla każdego, kto stara się np. zostać polskim obywatelem. Umiejscowienie albo inaczej transkrypcja zagranicznych aktów prawa cywilnego, czyli aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, oznacza ich rejestrację w polskich księgach stanu cywilnego.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Od czasów wojny domowej w Tadżykistanie w latach 1990. migracja za granicę z tego kraju ma charakter masowy. Do niedawna najwięcej osób emigrowało z przyczyn ekonomicznych. Human Rights Watch notuje jednak też pogarszającą się sytuację kobiet (doświa-dczają przemocy domowej i dyskryminacji na rynku pracy), mniejszości seksualnych czy ograniczenia w praktykowaniu religii (zakaz chodzenia do meczetu dla kobiet, zakaz noszenia chust w instytucjach publicznych i szkołach, zakaz udziału w wydarzeniach religijnych dla młodzieży do lat 18), jak i nasilające się represje polityczne, brak dostępu do obrony sądowej, tortury i zgony w aresztach i więzieniach
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowano znaczące zmiany postaw w polskim społeczeństwie dotyczące przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Wraz z narastaniem niechęci do uchodźców w ogóle rośnie także niechęć do osób przybywających z Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast przekonanie o potrzebie udzielenia pomocy uchodźcom ukraińskim utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
30 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdańsk uchwaliła „Model Integracji Imigrantów”. Za było 21 radnych PO, a przeciwko - 10 radnych PiS. Celem Modelu ma być wzmocnienie koordynacji działań integracyjnych prowadzonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Dokument określa osiem obszarów integracji - edukacja, kultura, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, praca, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, społeczności lokalne i zdrowie - oraz konkretne rekomendacje dotyczące działań w tych obszarach.
55 Grudzień 2016 | Imigranci w Polsce
Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski teoretycznie może się wiązać ze zwiększonym zagrożeniem państwa. Teoretycznie, bo jak na razie w Polsce liczba cudzoziemców z państw muzułmańskich z Afryki i Bliskiego Wschodu, których najbardziej obawiają się osoby wzbudzające panikę medialną i społeczną, nie jest wysoka.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, przyjętej jednomyślnie przez wszystkie kluby parlamentarne w maju 2016 r., cudzoziemcy polskiego pochodzenia z 15 krajów byłego ZSRS zyskają uprawnienia, które ułatwią im osiedlanie się w Polsce i naturalizację. Obywatelstwo polskie będą mogli uzyskać po zaledwie roku pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (dotychczas po dwóch latach), które to zezwolenie dostaną niemal automatycznie i bezpłatnie od początku pobytu w Polsce.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Tak w skrócie można by podsumować nowe procedury zatrudnienia sezonowego i krótkoterminowego cudzoziemców, gdyby weszły one w życie w kształcie proponowanym przez resort pracy. Głównym powodem zmian jest konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów dyrektywy 2014/36/UE wprowadzającej m.in. wymóg wydawania zezwoleń na pracę sezonową, a zarazem regulującej prawa pracowników sezonowych i gwarancje ich ochrony.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Państwo polskie nie jest w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w związku z napływem migrantów ubiegających się o ochronę. Główną tego przyczyną jest brak systemu monitoringu losów cudzoziemców po złożeniu przez nich wniosku o status uchodźcy. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego przyznawaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
„W ocenie NIK funkcjonujący w Polsce system pomocy społecznej dla uchodźców nie zapewnia im należytej integracji ze społeczeństwem ani nie stwarza warunków dla podjęcia samodzielnego życia” - tak brzmi pierwsze zdanie raportu pt. „Pomoc społeczna dla uchodźców”, będącego wynikiem audytu przeprowadzonego w 2014 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dalsza lektura budzi jeszcze większe przygnębienie.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
9 października 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Wprowadza ono nową ścieżkę umożliwiającą potwierdzenie poziomu wykształcenia cudzoziemcom, którzy nie są w stanie przedstawić dyplomu
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Jeszcze pod koniec stycznia 2016 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bartosz Marczuk, zapewniał w wywiadzie dla portalu Money.pl, że świadczenie wychowawcze „500 zł na drugie i kolejne dziecko” dostaną wszyscy uchodźcy z dziećmi, którzy będą wiązali swoją przyszłość z Polską.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 2015 r. był rekordowy pod względem liczby wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców (65 786) oraz zarejestrowanych w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (782 222). Wzrost zainteresowania zatrudnieniem obcokrajowców jest kontynuacją trendu obserwowanego w 2014 r.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
21 września 2015 r. zaczął obowiązywać Drugi Protokół do Umowy o zasadach małego ruchu granicznego (MRG) z Ukrainą. Wprowadza on kilka małych, ale istotnych zmian. Przede wszystkim osoba przekraczająca granicę w ramach MRG może przebywać w strefie przygranicznej aż 90 dni bez przerwy, a nie jak wcześniej 60 dni. Ponadto każda osoba ubiegająca się o drugie i kolejne zezwolenie MRG jest zwolniona z opłaty konsularnej, która wynosi obecnie 20 EUR.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Ze skarg do Rzecznika Praw Dziecka kierowanych przez rodziców, którzy wraz z dziećmi zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, wynika, że z chwilą umieszczenia dzieci w tych placówkach, przestaje być realizowany wobec nich obowiązek szkolny. Przerwana zostaje ich dotychczasowa edukacja, gdyż dzieci cudzoziemskie nie mogą uczęszczać na zajęcia szkolne poza ośrodkiem, a władze ośrodka w niedostatecznym stopniu organizują zajęcia edukacyjne na terenie placówki. Takie przypadki stanowią naruszenie konstytucyjnego obowiązku szkolnego, Konwencji o prawach dziecka oraz ustawy o systemie oświaty, gwarantujących małoletnim cudzoziemcom prawo do nauki na zasadach przysługujących obywatelom polskim.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Trzech na czterech cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, którzy „ujawnili się” w ramach abolicji z 2007 r., a więc 1 346 z 1 832 wnioskujących, otrzymało ważne przez rok zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. 87 proc. z tych, którym się udało, rok później uzyskało kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, a 80 proc. - pod koniec 2013 r. nadal legalnie przebywało w Polsce (z tego 63 proc. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. - w związku z posiadaniem obywatelstwa polskiego). Tak wynika z analizy losów cudzoziemców objętych abolicją w 2007 r. Analizę przeprowadził w 2014 r. Departament Polityki Migracyjnej MSW*.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Z początkiem marca br. weszły w życie przepisy nowej ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. zmieniające dotychczasowe zasady nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Co się zmieniło?
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
W 2014 r. obywatelstwo polskie uzyskało 4 926 cudzoziemców. To o 2 tys. więcej niż w 2010 r., a więc na dwa lata przed wejściem w życie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (zob. wykres 1 przedstawiający naturalizacje cudzoziemców w ostatnim dziesięcioleciu). Ustawa ta wprowadziła ułatwienia przede wszystkim dla osób starających się o obywatelstwo w ramach administracyjnych procedur uznania za obywatela polskiego i przywrócenia obywatelstwa polskiego (zob. „BM” nr 34, s. 4) - w ten sposób naturalizowało się 2 288 cudzoziemców. Wciąż jednak wiele osób, bo aż 2 638, otrzymało obywatelstwo w drodze nadania przez prezydenta RP.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce