Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 2015 r. był rekordowy pod względem liczby wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców (65 786) oraz zarejestrowanych w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (782 222). Wzrost zainteresowania zatrudnieniem obcokrajowców jest kontynuacją trendu obserwowanego w 2014 r.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
21 września 2015 r. zaczął obowiązywać Drugi Protokół do Umowy o zasadach małego ruchu granicznego (MRG) z Ukrainą. Wprowadza on kilka małych, ale istotnych zmian. Przede wszystkim osoba przekraczająca granicę w ramach MRG może przebywać w strefie przygranicznej aż 90 dni bez przerwy, a nie jak wcześniej 60 dni. Ponadto każda osoba ubiegająca się o drugie i kolejne zezwolenie MRG jest zwolniona z opłaty konsularnej, która wynosi obecnie 20 EUR.
54 Czerwiec 2016 | Imigranci w Polsce
Ze skarg do Rzecznika Praw Dziecka kierowanych przez rodziców, którzy wraz z dziećmi zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, wynika, że z chwilą umieszczenia dzieci w tych placówkach, przestaje być realizowany wobec nich obowiązek szkolny. Przerwana zostaje ich dotychczasowa edukacja, gdyż dzieci cudzoziemskie nie mogą uczęszczać na zajęcia szkolne poza ośrodkiem, a władze ośrodka w niedostatecznym stopniu organizują zajęcia edukacyjne na terenie placówki. Takie przypadki stanowią naruszenie konstytucyjnego obowiązku szkolnego, Konwencji o prawach dziecka oraz ustawy o systemie oświaty, gwarantujących małoletnim cudzoziemcom prawo do nauki na zasadach przysługujących obywatelom polskim.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Trzech na czterech cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, którzy „ujawnili się” w ramach abolicji z 2007 r., a więc 1 346 z 1 832 wnioskujących, otrzymało ważne przez rok zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. 87 proc. z tych, którym się udało, rok później uzyskało kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, a 80 proc. - pod koniec 2013 r. nadal legalnie przebywało w Polsce (z tego 63 proc. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. - w związku z posiadaniem obywatelstwa polskiego). Tak wynika z analizy losów cudzoziemców objętych abolicją w 2007 r. Analizę przeprowadził w 2014 r. Departament Polityki Migracyjnej MSW*.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Z początkiem marca br. weszły w życie przepisy nowej ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. zmieniające dotychczasowe zasady nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Co się zmieniło?
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
W 2014 r. obywatelstwo polskie uzyskało 4 926 cudzoziemców. To o 2 tys. więcej niż w 2010 r., a więc na dwa lata przed wejściem w życie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (zob. wykres 1 przedstawiający naturalizacje cudzoziemców w ostatnim dziesięcioleciu). Ustawa ta wprowadziła ułatwienia przede wszystkim dla osób starających się o obywatelstwo w ramach administracyjnych procedur uznania za obywatela polskiego i przywrócenia obywatelstwa polskiego (zob. „BM” nr 34, s. 4) - w ten sposób naturalizowało się 2 288 cudzoziemców. Wciąż jednak wiele osób, bo aż 2 638, otrzymało obywatelstwo w drodze nadania przez prezydenta RP.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
MIPEX (Migrant Integration Policy Index) to wskaźnik oceniający politykę integracji imigrantów w krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Kanadzie, Islandii, Japonii, Południowej Korei, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i USA - w sumie w 38 krajach świata. Na podstawie 167 wskaźników dotyczących ośmiu obszarów (mobilność na rynku pracy, łączenie rodzin, edukacja, partycypacja polityczna, pobyt długoterminowy, dostęp do obywatelstwa, przeciwdziałanie dyskryminacji i zdrowie) określana jest sytuacja imigrantów w danym kraju
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Od 1 maja 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące m.in. uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu (na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy) przez co najwyżej sześć miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Choć z przepisów mogą obecnie korzystać obywatele sześciu krajów (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy), to zdecydowana większość oświadczeń rejestrowana jest dla pracowników z Ukrainy.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
„Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat” - tak stanowi art. 62 ust. 1 Konstytucji RP. Ani w artykule tym, ani w żadnym innym miejscu w Konstytucji nie ma mowy o prawach wyborczych cudzoziemców.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Więcej praw dla cudzoziemców - nowe przepisy dotyczące pracy cudzoziemców 1 maja 2015 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające zasady w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Jest to rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, oraz rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Ulica Długa 5 - adres niekoniecznie dobrze kojarzący się cudzoziemcom, którzy w ostatnich miesiącach ubiegali się o zalegalizowanie pobytu w Polsce właśnie w tej placówce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW).
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Po długotrwałych negocjacjach, 24 października 2014 r., Polska i Białoruś porozumiały się w zakresie uruchomienia centrów wizowych. Wiosną 2015 r. mają one powstać w Mińsku, Mohylewie, Homlu, Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Grodnie i Lidzie.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r. Pedagogium WSNS przeprowadziło ogólnopolskie badanie „Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej”. Nawiązuje ono do badań zainicjowanych przez Rzecznika w 2008 r., których celem było zdiagnozowanie sytuacji dzieci migrantów pozostawionych w Polsce w okresie wzmożonego zainteresowania mediów tematem tzw. eurosieroctwa.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Pod koniec 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport z kontroli dotyczącej tego, w jaki sposób administracja publiczna realizuje zadania związane z polityką migracyjną w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie. Kontrola była prowadzona w 21 jednostkach administracji publicznej i obejmowała okres od stycznia 2007 r. do stycznia 2014 r. W ramach kontroli wykorzystano też wyniki ankiety NIK skierowanej do gmin oraz opinie 45 repatriantów.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2015 r. odeszła od nas dr Teresa Halik - sinolog i wietnamistka, ceniona znawczyni problemów Wietnamu i społeczności wietnamskiej w Polsce; badacz z zamiłowania i temperamentu. Wykładała na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, była Kierownikiem Pracowni Azji Południowo-Wschodniej Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była autorką wielu prac na temat Wietnamu, kultury wietnamskiej i integracji Wietnamczyków w Polsce. Wraz z Hoang Thu Oanh przygotowała pierwszy w Polsce podręcznik do nauki języka wietnamskiego. Była przy tym cenionym i lubianym przez studentów wykładowcą, a Wietnamczyków uczyła języka polskiego.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2015 r. rząd Ewy Kopacz ewakuował z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski grupę 178 obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia (zob. „Ewakuacja z piekła wojny”, s. 1). W tym samym czasie, tj. od początku 2015 r., Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) odmówił przyznania ochrony wszystkim Ukraińcom starającym się o status uchodźcy i zobowiązał ich do opuszczenia terytorium Polski.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Jedynie mieszkańcy Kalisza i Stargardu Szczecińskiego wybrali obcokrajowców w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. W Kaliszu mandat w radzie miejskiej zdobył z ramienia Platformy Obywatelskiej Eskan Darwich, imigrant kurdyjskiego pochodzenia, a w Stargardzie Szczecińskim radnym został pochodzący z Senegalu Amadou Sy, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Porażką zakończył się start pięciorga Wietnamczyków oraz kandydatów pochodzących z kilku innych krajów w Wa
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Małoletni cudzoziemcy bez opieki po otrzymaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej w Polsce nie mogą skorzystać z możliwości udziału w indywidualnym programie integracyjnym (IPI), mimo że ustawa o pomocy społecznej nie odbiera im prawa do tego typu wsparcia. Wszystko dlatego, że osoby poniżej 18 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie mogą skutecznie złożyć wniosku o IPI. Aby rozwiązać ten problem, projekt nowej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje ustanowienie kuratorów dla cudzoziemskich dzieci, w których imieniu kuratorzy złożą wspomniany wniosek.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Ucieczka z kraju pochodzenia przed prześladowaniami i dotarcie do polskich granic nie gwarantuje bezpieczeństwa cudzoziemcom poszukującym w Polsce schronienia. Tak wynika z doświadczeń prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy w wydanym niedawno raporcie opisali przypadki naruszeń praw osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną w Polsce w latach 2012-2014.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Pierwsza połowa 2015 r. to dość trudny czas dla organizacji pozarządowych oferujących porady prawne migrantom i osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, a także dla osób, które dotychczas z poradnictwa korzystały lub mogłyby skorzystać. Opóźnienia w uruchomieniu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) spowodowały lukę w finansowaniu bezpłatnej dla cudzoziemców pomocy prawnej w pierwszej połowie 2015 r.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce