Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) to wskaźnik oceniający politykę integracji imigrantów w krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Kanadzie, Islandii, Japonii, Południowej Korei, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i USA - w sumie w 38 krajach świata. Na podstawie 167 wskaźników dotyczących ośmiu obszarów (mobilność na rynku pracy, łączenie rodzin, edukacja, partycypacja polityczna, pobyt długoterminowy, dostęp do obywatelstwa, przeciwdziałanie dyskryminacji i zdrowie) określana jest sytuacja imigrantów w danym kraju
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
Od 1 maja 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące m.in. uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu (na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy) przez co najwyżej sześć miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Choć z przepisów mogą obecnie korzystać obywatele sześciu krajów (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy), to zdecydowana większość oświadczeń rejestrowana jest dla pracowników z Ukrainy.
52 Wrzesień 2015 | Imigranci w Polsce
„Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat” - tak stanowi art. 62 ust. 1 Konstytucji RP. Ani w artykule tym, ani w żadnym innym miejscu w Konstytucji nie ma mowy o prawach wyborczych cudzoziemców.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Więcej praw dla cudzoziemców - nowe przepisy dotyczące pracy cudzoziemców 1 maja 2015 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające zasady w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Jest to rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, oraz rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Ulica Długa 5 - adres niekoniecznie dobrze kojarzący się cudzoziemcom, którzy w ostatnich miesiącach ubiegali się o zalegalizowanie pobytu w Polsce właśnie w tej placówce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW).
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Po długotrwałych negocjacjach, 24 października 2014 r., Polska i Białoruś porozumiały się w zakresie uruchomienia centrów wizowych. Wiosną 2015 r. mają one powstać w Mińsku, Mohylewie, Homlu, Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Grodnie i Lidzie.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r. Pedagogium WSNS przeprowadziło ogólnopolskie badanie „Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej”. Nawiązuje ono do badań zainicjowanych przez Rzecznika w 2008 r., których celem było zdiagnozowanie sytuacji dzieci migrantów pozostawionych w Polsce w okresie wzmożonego zainteresowania mediów tematem tzw. eurosieroctwa.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
Pod koniec 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport z kontroli dotyczącej tego, w jaki sposób administracja publiczna realizuje zadania związane z polityką migracyjną w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie. Kontrola była prowadzona w 21 jednostkach administracji publicznej i obejmowała okres od stycznia 2007 r. do stycznia 2014 r. W ramach kontroli wykorzystano też wyniki ankiety NIK skierowanej do gmin oraz opinie 45 repatriantów.
51 Czerwiec 2015 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2015 r. odeszła od nas dr Teresa Halik - sinolog i wietnamistka, ceniona znawczyni problemów Wietnamu i społeczności wietnamskiej w Polsce; badacz z zamiłowania i temperamentu. Wykładała na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, była Kierownikiem Pracowni Azji Południowo-Wschodniej Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była autorką wielu prac na temat Wietnamu, kultury wietnamskiej i integracji Wietnamczyków w Polsce. Wraz z Hoang Thu Oanh przygotowała pierwszy w Polsce podręcznik do nauki języka wietnamskiego. Była przy tym cenionym i lubianym przez studentów wykładowcą, a Wietnamczyków uczyła języka polskiego.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2015 r. rząd Ewy Kopacz ewakuował z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski grupę 178 obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia (zob. „Ewakuacja z piekła wojny”, s. 1). W tym samym czasie, tj. od początku 2015 r., Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) odmówił przyznania ochrony wszystkim Ukraińcom starającym się o status uchodźcy i zobowiązał ich do opuszczenia terytorium Polski.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Jedynie mieszkańcy Kalisza i Stargardu Szczecińskiego wybrali obcokrajowców w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. W Kaliszu mandat w radzie miejskiej zdobył z ramienia Platformy Obywatelskiej Eskan Darwich, imigrant kurdyjskiego pochodzenia, a w Stargardzie Szczecińskim radnym został pochodzący z Senegalu Amadou Sy, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Porażką zakończył się start pięciorga Wietnamczyków oraz kandydatów pochodzących z kilku innych krajów w Wa
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Małoletni cudzoziemcy bez opieki po otrzymaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej w Polsce nie mogą skorzystać z możliwości udziału w indywidualnym programie integracyjnym (IPI), mimo że ustawa o pomocy społecznej nie odbiera im prawa do tego typu wsparcia. Wszystko dlatego, że osoby poniżej 18 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie mogą skutecznie złożyć wniosku o IPI. Aby rozwiązać ten problem, projekt nowej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje ustanowienie kuratorów dla cudzoziemskich dzieci, w których imieniu kuratorzy złożą wspomniany wniosek.
50 Grudzień 2014 | Imigranci w Polsce
Ucieczka z kraju pochodzenia przed prześladowaniami i dotarcie do polskich granic nie gwarantuje bezpieczeństwa cudzoziemcom poszukującym w Polsce schronienia. Tak wynika z doświadczeń prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy w wydanym niedawno raporcie opisali przypadki naruszeń praw osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną w Polsce w latach 2012-2014.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Pierwsza połowa 2015 r. to dość trudny czas dla organizacji pozarządowych oferujących porady prawne migrantom i osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, a także dla osób, które dotychczas z poradnictwa korzystały lub mogłyby skorzystać. Opóźnienia w uruchomieniu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) spowodowały lukę w finansowaniu bezpłatnej dla cudzoziemców pomocy prawnej w pierwszej połowie 2015 r.
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Znajomość języka polskiego na najniższym poziomie A1, poświadczona certyfikatem, będzie uprawniała d
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Powołają czy nie? - tysiące osób na Ukrainie zadają sobie codziennie to pytanie. Przyjęta niedawno przez Radę Najwyższą Ukrainy uchwała o mobilizacji tylko z grubsza określa, kto może być powołany do armii. Teoretycznie może to dotyczyć każdego mężczyzny w wieku poborowym. Nie każdy jednak ma ochotę walczyć za ojczyznę i dlatego szuka „schronienia” za granicą. W najnowszym raporcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) na temat obywateli ukraińskich składających wnioski o nadanie statusu uchodźcy w Polsce osoby obawiające się mobilizacji do wojska (ok. 10 proc.) stanowią jedną z wyróżnionych kategorii wnioskujących o ochronę międzynarodową Ukraińców.
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Brak umów dwustronnych z krajami, których obywatele najczęściej pracują w Polsce, tj. z Białorusią, Wietnamem, Rosją i Chinami (dopiero w 2014 r. weszła w życie umowa z Ukrainą), to największy mankament polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do cudzoziemców ubezpieczonych w Polsce.
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy wydają się omijać Polskę szerokim łukiem. W 2013 r. zaledwie 16 cudzoziemców uzyskało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - tzw. Niebieską Kartę UE (na 15,2 tys. Kart wydanych w całej UE)
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Pod koniec grudnia 2013 r. Anna Fotyga wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z interpelacją w sprawie programu resocjalizacji niemieckiej młodzieży realizowanego nad Wisłą. „W Polsce zainteresowane osoby fizyczne, w celach zarobkowych, przyjmują małoletnich cudzoziemców, nie zawsze wiedząc do końca, na co się decydują” - alarmowała posłanka.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce
29 maja br. Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował najnowsze dane dotyczące obywateli Ukrainy. Najbardziej rzuca się w oczy znaczny wzrost liczby wniosków o status uchodźcy. Dotychczas wartości te wahały się między 36 w 2009 r. a 86 w 2003 r., nawet w okresie tzw. Pomarańczowej Rewolucji.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce