Rekordowa liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 2015 r. był rekordowy pod względem liczby wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców (65 786) oraz zarejestrowanych w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (782 222). Wzrost zainteresowania zatrudnieniem obcokrajowców jest kontynuacją trendu obserwowanego w 2014 r.

Legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce opiera się przede wszystkim na bezpłatnej uproszczonej procedurze, która pozwala obywatelom 6 państw - Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy - wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dostępne dane dotyczące oświadczeń nie odzwierciedlają jednak skali legalnego zatrudnienia krótkoterminowego cudzoziemców. W rzeczywistości liczba obcokrajowców, którzy podjęli pracę na podstawie zarejestrowanego oświadczenia, jest niższa. Dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, części odmówiono udzielenia polskiej wizy, inni z kolei sami zrezygnowali z przyjazdu do Polski lub zdecydowali się na pracę w szarej strefie, niekoniecznie w Polsce.

Uwzględnienie danych dotyczących liczby wydanych zezwoleń na pracę również nie pozwala na dokładne oszacowanie ogólnej liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, ponieważ wymóg posiadania zezwoleń nie obowiązuje wszystkich kategorii cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy. Zwolnieni z posiadania zezwolenia na pracę są m.in. obywatele państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii, osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały lub tzw. zezwolenie jednolite (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) oraz cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony międzynarodowej.

Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce bez wątpienia rośnie, o czym świadczy m.in. podwojenie się liczby zarejestrowanych oświadczeń w stosunku do 2014 r. Najwięcej obcokrajowców zatrudnionych na podstawie uproszczonej procedury wciąż pracuje w rolnictwie. Jednak koncentracja cudzoziemców w tym sektorze maleje z każdym rokiem (w 2015 r. dotyczyło go już tylko 35 proc. oświadczeń), a znaczenia nabierają inne branże - przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz „działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” skupiająca agencje zatrudnienia. Z kolei w przypadku rosnącej liczby wydawanych zezwoleń na pracę (wzrost o 50 proc. w stosunku do 2014 r.) rośnie znaczenie zatrudnienia obcokrajowców w budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej. Utrzymuje się relatywnie wysoka liczba zezwoleń wydawanych w sektorze usług domowych. Spada za to udział zezwoleń dla sekcji handel hurtowy i detaliczny. Podobnie jak w poprzednich latach największa liczba oświadczeń i zezwoleń na pracę przypada na województwo mazowieckie. W obu kategoriach znacząco rośnie udział obywateli Ukrainy.                       

AB

Źródła: MRPiPS.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016 | Kategoria: Imigranci w Polsce