Po dłuższej przerwie, wypełnionej dyskusją nad nową formułą kontaktu z Czytelnikami, chcielibyśmy poinformować, że zawieszamy wydawanie „Biuletynu Migracyjnego” w dotychczas znanej formie, czyli złożonego w pdf-ie numeru. Minęło właśnie 13 lat od ukazania się pierwszego numeru. Mało? Dużo? Wszystko zależy od przyjętej perspektywy. Kilkunastoletnia historia tworzenia i publikowania...

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Renata Stefańska, Monika Szulecka, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic – regulowanie migracji – kontrolowane otwarcie – rewizja polityki
Tomasz Król, Michał Kurpiński, Katarzyna Templin-Ukleja
Na początku 2017 r. polski rząd przedstawił projekt daleko idącej nowelizacji ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponował m.in. wprowadzenie tzw. trybu granicznego rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową (zwanego też procedurą graniczną). Proponowane zmiany uzasadnił potrzebą dalszej harmonizacji prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej oraz wykonywania obowiązku dotyczącego utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. W opinii rządu tryb graniczny ma przeciwdziałać nadużywaniu procedury uchodźczej przez cudzoziemców. W naszej ocenie jego wprowadzenie nie rozwiąże wszystkich słabości polskiego systemu azylowego. Stworzy za to kolejne problemy.
Klara Sołtan-Kościelecka
We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wprowadziło możliwość organizowania w szkołach tzw. oddziałów przygotowawczych (zwanych też „klasami powitalnymi” od angielskiego „welcome classes”), czyli klas dla uczniów nie znających języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki w tym języku lub mających trudności z adaptacją po przybyciu z zagranicy**. W szkole polskiej jest to rozwiązanie nowe. Czy przyczyni się ono do poprawy warunków kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym?
Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca 2017 r. Od tego czasu obywatele Ukrainy mogą podróżować do krajów UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii bez konieczności posiadania wizy. Ruch bezwizowy ma ograniczenia: Ukraińcy muszą przestrzegać „zasady 90 dni” (pobyt w strefie Schengen nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni), a także nie mogą pracować bez wizy. Tylko w Polsce obywatele Ukrainy mają prawo do pracy bez wizy w przypadku posiadania paszportu biometrycznego (ale konieczne jest posiadanie dokumentu uprawniającego do legalnej pracy).
1 stycznia 2018 r. w Rosji weszło w życie nowe prawo zmieniające zasady kontroli walutowej nad osobami fizycznymi. Wcześniej obowiązujące przepisy nakładały na tzw. rezydentów walutowych obowiązek informowania rosyjskich służb podatkowych o posiadanych zagranicznych kontach bankowych i przeprowadzanych za ich pośrednictwem transakcjach.
Agnieszka Kulesa
Wywiad z Sedef Dearing, Regionalną Koordynatorką ds. Jedwabnego Szlaku International Centre for Migration Policy Development
Nowa edycja studiów organizowanych przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW będzie realizowana w roku akademickim 2018/2019.