Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Siematyczanie stanowią największą zbiorowość Polaków zamieszkujących Brukselę. Co dziesiąty Polak przebywający w stolicy Belgii pochodzi z Siematycz. Na zjawisko migracji z tego miasta na Podlasiu zwrócił uwagę nawet brytyjski „The Economist”. Burmistrz Siemiatycz, Piotr Siniakowicz, który sam doświadczył życia i pracy na emigracji w Belgii, zainicjował program na rzecz mieszkańców-emigrantów w Brukseli.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Czechy stają się coraz popularniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków. Średnio 100 osób z Polski tygodniowo jest rekrutowanych do pracy u południowego sąsiada przez Work Service, największą agencję zatrudnienia w Polsce. Dla mieszkańców południowych regionów przygranicznych migracja do Czech coraz częściej stanowi alternatywę wobec migracji do Niemiec.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Konieczność pozostawania w przygranicznych strefach tranzytowych do czasu rozpatrzenia wniosku o status uchodźcy, zaledwie trzy dni na złożenie odwołania od decyzji negatywnej i tyle samo dni na jego rozpatrzenie przez urzędników - to najważniejsze zmiany w prawie azylowym uchwalone 7 marca 2017 r. przez węgierski parlament. Jedynie dzieci bez opieki poniżej 14 roku życia będą mogły wjechać na terytorium Węgier jako poszukiwacze azylu.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Pieniądze na bilet, kieszonkowe, a nawet na rozwinięcie działalności gospodarczej w kraju pochodzenia. To pomoc, na którą mogą liczyć cudzoziemcy ubiegający się o azyl w Niemczech, jeśli zgodzą się na dobrowolny powrót do ojczyzny. Takie rozwiązanie zastępuje kosztowne i często przedłużające się procedury deportacyjne.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
W grudniu 2016 r. parlament w Niemczech przyjął rządowy projekt ustawy mającej ograniczyć dostęp cudzoziemców do świadczeń socjalnych. Najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania zasiłku dla osób bezrobotnych (Arbeitslosengeld II, tzw. Hartz IV). Jak wynika z danych Federalnej Agencji Zatrudnienia, na początku 2016 r. z zasiłków socjalnych korzystało 440 tys. obywateli Unii Europejskiej, w tym 92 tys. Polaków, 71 tys. Włochów oraz 70 tys. Bułgarów.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
„Wsparcie i wymagania” (Fördern und Fordern) - to motto nowej polityki integracyjnej Niemiec wobec azylantów, obowiązującej od 6 sierpnia 2016 r. W ocenie kanclerz Angeli Merkel nowe prawo (ustawa i rozporządzenie) stanowi „kamień milowy” w niemieckim podejściu do integracji uchodźców. Program obejmuje sześć kluczowych elementów.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Od 1 lipca 2016 r. cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do Francji po raz pierwszy i zamierzają osiedlić się w tym kraju na stałe, mają obowiązek zawarcia z Republiką Francuską tzw. kontraktu integracji republikańskiej (contrat d’intégration républicaine, CIR), wprowadzonego w związku z implementacją dekretu z 7 marca 2016 r. dotyczącego praw cudzoziemców. Dokument ten zastępuje dotychczasowy „kontrakt przyjęcia i integracji” (contrat d'accueil et d'intégration, CAI), który obowiązywał w całej Francji od 1 stycznia 2007 r. „Kontrakt integracji republikańskiej” stanowi pierwszy etap przewidzianej na pięć lat, spersonalizowanej ścieżki integracji, której ukończenie ma wiązać się z przyznaniem cudzoziemcowi karty stałego rezydenta (carte de résident) ważnej przez 10 lat
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Starzenie się społeczeństw nie jest problemem jedynie krajów Europy, ale w coraz większym stopniu także państw Azji Wschodniej. Według szacunków Banku Światowego między 2010 a 2040 r. w Hong Kongu i Korei Płd. populacja w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ponad 15 proc., a w Chinach i Japonii - o 10 proc. W połączeniu z bardzo niskim przyrostem naturalnym i rosnącą długością życia będzie oznaczało to coraz mniej pracowników i coraz większą presję na system emerytalny, a tym samym zwiększoną potrzebę otwarcia się na pracowników z zagranicy.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Tuż przed zakończeniem swojego urzędowania Barack Obama ze skutkiem natychmiastowym uchylił tzw. politykę „mokrej stopy, suchej stopy” (dry foot, wet foot) wobec kubańskich imigrantów. To zwieńczenie normalizacji stosunków z komunistyczną Kubą, zainicjowanej przez prezydenta USA i Kuby w grudniu 2014 r. Obecnie nieudokumentowani imigranci z Kuby są traktowani tak samo jak imigranci z innych krajów, a więc jeżeli dostają się do USA bez wizy, po zatrzymaniu przez odpowiednie służby są odsyłani do kraju pochodzenia. Wyjątek stanowią osoby mające podstawy do starania się o azyl. Zakończony został także program z 2006 r. zachęcający lekarzy i pielęgniarki kubańskiego pochodzenia do osiedlania się w USA (Cuban Medical Professional Parole). Wszystko to stało się możliwe po tym, gdy Kuba zgodziła się na przyjmowanie swoich obywateli, którzy nielegalnie przybyli do USA.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
W lutym 2017 r. Rosja zaczęła przywracać zlikwidowaną w 1995 r. strefę przygraniczną wzdłuż granicy z Białorusią*. Konieczność zwiększonej kontroli Rosjanie uzasadniają względami bezpieczeństwa - zagrożeniem terrorystycznym i kryzysem migracyjnym. Decyzję o tym władze rosyjskie podjęły rzekomo w odpowiedzi na zbytnią, ich zdaniem, liberalizację reżimu wizowego przez Białoruś. Na początku roku umożliwiła ona obywatelom 80 państw przybywającym na lotnisko w Mińsku odwiedzenie kraju na maksimum pięć dni bez konieczności posiadania wizy. Od października 2016 r. natomiast możliwe jest odwiedzenie bez wizy Grodna i okolic.
56 Marzec 2017 | Migracje w UE i na świecie
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu GUS, w 2015 r. czasowo (tj. minimum trzy miesiące i przy zachowaniu stałego zameldowania w Polsce) poza granicami przebywało 2,4 mln osób. Jest to najwyższa liczba w ciągu 11 lat obserwacji i równocześnie kontynuacja rosnącego trendu, utrzymującego się od 2011 r. Około 87 proc. (2,1 mln) z tych osób nie opuściło Europy, a 83 proc. (blisko 2 mln) - Unii Europejskiej.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Bony zasiedleniowe to jedna z nowych form aktywizacji zawodowej osób młodych, wprowadzona w 2014 r. wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O taki bon może ubiegać się bezrobotny do 30 r.ż., aby sfinansować koszty przeprowadzki związanej z podjęciem pracy lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w innej miejscowości. Wartość bonu może wynieść nie więcej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (tj. ok. 8 200 zł w 2016 r.), a sam bon przyznawany jest jednorazowo.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Obecnie pracownik delegowany do pracy za granicą w ramach UE musi mieć zapewnioną płacę minimalną kraju goszczącego. Projekt nowelizacji dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zakłada, że pracownik delegowany powinien mieć prawo nie tylko do płacy minimalnej, ale w ogóle do wynagrodzenia na takim poziomie, jakim wynagradzani są lokalni pracownicy danego kraju. Oznacza to, że powinien on otrzymywać też np. premie i dodatki do wynagrodzenia przysługujące pracownikom z regionu. Gdyby okres delegowania przekroczył dwa lata, wówczas pracownik powinien zostać w pełni objęty prawem pracy kraju goszczącego.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Na tle różnych dyskutowanych rozwiązań tzw. kryzysu migracyjnego jedynie priorytet dotyczący ochrony granic zewnętrznych urzeczywistnił się w postaci nowej unijnej agencji, stworzonej jednak na bazie dobrze znanej już instytucji - Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W grudniu 2015 r. padła propozycja utworzenia wspólnego organu ds. ochrony granic Unii Europejskiej, a już 14 września 2016 r. decyzją Rady Unii Europejskiej ustanowiono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Referendum dotyczące przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, czyli w sprawie tzw. Brexitu, odbyło się 23 czerwca 2016 r. i pokazało, że większość głosujących (51,89 proc.) opowiedziała się za opuszczeniem wspólnoty. Brexit stał się faktem, tak samo jak to, że najczęściej wyszukiwaną frazą w wyszukiwarce Google w pierwszych godzinach po ogłoszeniu wyników referendum było „co oznacza Brexit dla Wielkiej Brytanii?”.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
„Czy chce Pan/Pani, by Unia Europejska mogła bez zgody parlamentu węgierskiego decydować o obowiązkowym osiedlaniu na Węgrzech osób obywatelstwa innego niż węgierskie?” - na takie pytanie 2 października 2016 r. odpowiadali Węgrzy w referendum zainicjowanym przez partię rządzącą Fidesz.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Napływ cudzoziemców poszukujących schronienia w krajach europejskich w 2015 r. przeszedł do historii jako jeden z największych kryzysów migracyjnych w powojennych dziejach Europy. Liczba osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w 2015 r. sięgnęła 1,25 mln osób (wzrost o 123 proc. w porównaniu do 2014 r.).
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
W 2015 r. do Niemiec przybyło 442 tys. osób poszukujących ochrony międzynarodowej. To wzrost o 155 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Co trzeci imigrant po raz pierwszy ubiegający się o azyl pochodził z Syrii. Medialne doniesienia o rosnącej skali wykroczeń i przestępstw popełnianych przez azylantów - jak np. incydenty na tle seksualnym w noc sylwestrową w Kolonii - wymusiły na rządzie większą aktywność w obszarze integracji imigrantów. Jednym ze sposobów na rozładowanie napięć obyczajowych ma być edukacja z wykorzystaniem prostych, kolorowych ilustracji.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Zgodnie z prawem, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r., każdy obywatel Federacji Rosyjskiej może ubiegać się o otrzymanie w bezpłatne użytkowanie do 1 hektara ziemi na terenie Dalekowschodniego Okręgu Federalnego na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu działkę będzie mógł otrzymać na własność pod warunkiem jej zagospodarowania, czyli przeznaczenia jej np. na budowę domu, rozwój rolnictwa, turystyki czy przemysłu.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Tradycyjna statystyka staje się coraz bardziej bezradna wobec współczesnych migracji. Mobilni i nieuchwytni, podróżujący za grosze samolotami, mający rodzinę i przyjaciół rozsianych po całym świecie, umykamy urzędom meldunkowym, spisom ludności i sondażom. Jest jednak miejsce, w którym zastać można większość z nas prawie zawsze - internet.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie