Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu GUS, w 2015 r. czasowo (tj. minimum trzy miesiące i przy zachowaniu stałego zameldowania w Polsce) poza granicami przebywało 2,4 mln osób. Jest to najwyższa liczba w ciągu 11 lat obserwacji i równocześnie kontynuacja rosnącego trendu, utrzymującego się od 2011 r. Około 87 proc. (2,1 mln) z tych osób nie opuściło Europy, a 83 proc. (blisko 2 mln) - Unii Europejskiej.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Bony zasiedleniowe to jedna z nowych form aktywizacji zawodowej osób młodych, wprowadzona w 2014 r. wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O taki bon może ubiegać się bezrobotny do 30 r.ż., aby sfinansować koszty przeprowadzki związanej z podjęciem pracy lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w innej miejscowości. Wartość bonu może wynieść nie więcej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (tj. ok. 8 200 zł w 2016 r.), a sam bon przyznawany jest jednorazowo.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Obecnie pracownik delegowany do pracy za granicą w ramach UE musi mieć zapewnioną płacę minimalną kraju goszczącego. Projekt nowelizacji dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zakłada, że pracownik delegowany powinien mieć prawo nie tylko do płacy minimalnej, ale w ogóle do wynagrodzenia na takim poziomie, jakim wynagradzani są lokalni pracownicy danego kraju. Oznacza to, że powinien on otrzymywać też np. premie i dodatki do wynagrodzenia przysługujące pracownikom z regionu. Gdyby okres delegowania przekroczył dwa lata, wówczas pracownik powinien zostać w pełni objęty prawem pracy kraju goszczącego.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Na tle różnych dyskutowanych rozwiązań tzw. kryzysu migracyjnego jedynie priorytet dotyczący ochrony granic zewnętrznych urzeczywistnił się w postaci nowej unijnej agencji, stworzonej jednak na bazie dobrze znanej już instytucji - Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W grudniu 2015 r. padła propozycja utworzenia wspólnego organu ds. ochrony granic Unii Europejskiej, a już 14 września 2016 r. decyzją Rady Unii Europejskiej ustanowiono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Referendum dotyczące przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, czyli w sprawie tzw. Brexitu, odbyło się 23 czerwca 2016 r. i pokazało, że większość głosujących (51,89 proc.) opowiedziała się za opuszczeniem wspólnoty. Brexit stał się faktem, tak samo jak to, że najczęściej wyszukiwaną frazą w wyszukiwarce Google w pierwszych godzinach po ogłoszeniu wyników referendum było „co oznacza Brexit dla Wielkiej Brytanii?”.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
„Czy chce Pan/Pani, by Unia Europejska mogła bez zgody parlamentu węgierskiego decydować o obowiązkowym osiedlaniu na Węgrzech osób obywatelstwa innego niż węgierskie?” - na takie pytanie 2 października 2016 r. odpowiadali Węgrzy w referendum zainicjowanym przez partię rządzącą Fidesz.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Napływ cudzoziemców poszukujących schronienia w krajach europejskich w 2015 r. przeszedł do historii jako jeden z największych kryzysów migracyjnych w powojennych dziejach Europy. Liczba osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w 2015 r. sięgnęła 1,25 mln osób (wzrost o 123 proc. w porównaniu do 2014 r.).
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
W 2015 r. do Niemiec przybyło 442 tys. osób poszukujących ochrony międzynarodowej. To wzrost o 155 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Co trzeci imigrant po raz pierwszy ubiegający się o azyl pochodził z Syrii. Medialne doniesienia o rosnącej skali wykroczeń i przestępstw popełnianych przez azylantów - jak np. incydenty na tle seksualnym w noc sylwestrową w Kolonii - wymusiły na rządzie większą aktywność w obszarze integracji imigrantów. Jednym ze sposobów na rozładowanie napięć obyczajowych ma być edukacja z wykorzystaniem prostych, kolorowych ilustracji.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Zgodnie z prawem, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r., każdy obywatel Federacji Rosyjskiej może ubiegać się o otrzymanie w bezpłatne użytkowanie do 1 hektara ziemi na terenie Dalekowschodniego Okręgu Federalnego na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu działkę będzie mógł otrzymać na własność pod warunkiem jej zagospodarowania, czyli przeznaczenia jej np. na budowę domu, rozwój rolnictwa, turystyki czy przemysłu.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Tradycyjna statystyka staje się coraz bardziej bezradna wobec współczesnych migracji. Mobilni i nieuchwytni, podróżujący za grosze samolotami, mający rodzinę i przyjaciół rozsianych po całym świecie, umykamy urzędom meldunkowym, spisom ludności i sondażom. Jest jednak miejsce, w którym zastać można większość z nas prawie zawsze - internet.
55 Grudzień 2016 | Migracje w UE i na świecie
Władze Szwajcarii podejmują kolejne działania zmierzające do ograniczenia imigracji. Z inicjatywy prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) 28 lutego 2016 r. zostało przeprowadzone referendum dotyczące automatycznego wydalania z Szwajcarii cudzoziemców popełniających przestępstwa w tym kraju, bez prawa odwołania do sądu.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Ok. 2,3 mln stałych mieszkańców Polski - czyli osób zameldowanych na pobyt stały w Polsce - przebywało w końcu 2014 r. czasowo za granicą. Tak wynika z notatki informacyjnej opublikowanej przez GUS w październiku 2015 r. Najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.) i Irlandii (113 tys.)*.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
„Na tej wyspie, jak między snami, kręcę się wolno, jestem podwójna” - tak o swoim emigracyjnym doświadczeniu pisała w jednym z wierszy Wioletta Grzegorzewska, wielokrotnie nagradzana polska poetka mieszkająca na wyspie Wight. Migranci bowiem to nie tylko polscy hydraulicy czy pomoce domowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Emigracyjny los jest też doświadczeniem wielu artystów, w tym poetów i pisarzy.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Każdego roku idea państwa dobrobytu urzeczywistniana w Szwecji przyciąga tysiące migrantów, chcących poprawić swój los. Szwedzi w ostatnich dziesięcioleciach stworzyli niezwykle atrakcyjne warunki dla cudzoziemców, opierając swój wizerunek na koncepcji państwa wielokulturowego. Zgo-dnie z dominującą w XX w. polityczną koncepcją Folkhemet (Dom ludu), ludność napływowa powinna mieć taki sam dostęp do praw, przywilejów i korzyści, jak ludność rodzima. Kluczową rolę odgrywa protestantyzm, z którego wywodzą się idee opiekuńczości, pomocniczości, solidarności oraz dialogu, tak silnie zakorzenione w skandynawskiej świadomości.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Choć Szwecja jest krajem położonym peryferyjnie oraz odmiennym kulturowo i klimatycznie od krajów Bliskiego Wschodu, to przyjęła ona więcej uchodźców na głowę mieszkańca niż jakikolwiek inny kraj UE. Pozostałe kraje nordyckie także doświadczyły pokaźnego napływu cudzoziemców ubiegających się o ochronę. W 2015 r. w Szwecji złożono ponad 160 tys. wniosków o udzielenie azylu, w Finlandii - 32 tys., w Norwegii - 31 tys., a w Danii w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. - 7,1 tys.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Szacunki dotyczące liczby migrantów i uchodźców mieszkających w slumsach Calais, popularnie zwanych „dżunglą”, są trudne do ustalenia. Przed ewakuacją pisało się o ok. 6 tys. osób, obecnie jest ich o ok. 1 tys. mniej. Są to cudzoziemcy pochodzący głównie z państw Afryki Wschodniej. Ich celem jest przedostanie się na Wyspy Brytyjskie. Dla części z nich szansą może okazać się niedawne orzeczenie sądu w Londynie.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Jesienią 2015 r. został wznowiony program łączenia rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej toczonej w latach 1950-53. Spotkania odbyły się między 20 a 26 października w centrum łączenia rodzin usytuowanym na górze Kumgang w paśmie Gór Diamentowych w Korei Północnej. Z obu koreańskich republik pozostających formalnie w stanie wojny wzięło w nich udział zaledwie kilkaset osób wybranych spośród tysięcy Koreańczyków wciąż czekających na możliwość spotkania z bliskimi po raz pierwszy od ponad 60 lat.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Nowa szkoła, nowi koledzy, nowy język i nowe obyczaje - dla dzieci, które razem z rodzicami migrują za granicę, taki wyjazd oznacza początek zupełnie nowego życia. A zwykle także nowego systemu szkolnego, który może bardzo różnić się od tego znanego z Polski. Co zrobić, jeśli jednak rodzice planują taki wyjazd tylko na kilka lat i zależy im na tym, żeby dziecko nie traciło kontaktu z językiem polskim i polskim systemem oświatowym?
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Wielka Brytania zadecyduje w drodze referendum w 2017 r., czy pozostanie członkiem UE, czy wyjdzie ze Wspólnoty. Premier Cameron, po wygranych przez Konserwatystów wyborach parlamentarnych w maju br., nabiera wiatru w żagle i jest zdeterminowany, aby doprowadzić do pożądanych zmian w ramach struktur unijnych. Dotyczą one głównie funkcjonowania polityki migracyjnej, a w szczególności ograniczenia dostępu do brytyjskiego rynku pracy dla pracowników z innych krajów UE. Jeśli zmiany nie nastąpią, polityk zapowiada lobbowanie za wyjściem kraju ze Wspólnoty (zob. „BM” nr 50, s. 8).
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Z pozoru były doskonałe. Po pierwsze, dotyczyły palącego problemu społecznego, z którym boryka się obecnie cała Europa - narastającej fali uchodźców z Azji i Afryki. Po drugie, o zdanie zapytano każdego obywatela blisko 10-milionowego kraju. Po trzecie, wynik konsultacji był (ponoć) podstawą do dalszych działań podejmowanych przez rządzących. A jednak pojawia się myśl, że całość była niebezpieczną farsą.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie