Wszystkie teksty z kategorii Integracja imigrantów

Marcin Gońda, Instytut Socjologii UŁ
W ostatnich dekadach na całym świecie możemy zaobserwować nacisk na umiędzynarodowienie krajowych systemów szkolnictwa wyższego. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wzrastająca z każdym rokiem liczba studentów zagranicznych. O ile w połowie lat 70. XX w. poza krajem pochodzenia podejmowało studia blisko 0,8 mln osób, to w 2010 r. było to już 4,1 mln (2,3 proc. wszystkich studiujących na świecie). W globalną rywalizację o studentów-cudzoziemców próbują włączyć się również uczelnie z Polski. Jak dotąd, nie cieszyły się one większym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców. Według Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku akademickim 2012/2013 studiowało w naszym kraju 29 172 obywateli innych państw (nie uwzględniając uczestników wymian studenckich, np. programu Erasmus). Liczyli oni jedynie 1,74 proc. ogółu studiujących w naszym kraju, co lokowało polskie uczelnie na ostatnim miejscu w UE.
45 Grudzień 2013 | Integracja imigrantów
Pod koniec października 2013 r. w Krakowie odbyło się trzydniowe forum na temat lokalnych polityk integracyjnych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób - przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski, władz miejskich i urzędów wojewódzkich, miejskich ośrodków pomocy społecznej, ośrodków badawczych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało charakter roboczy.
45 Grudzień 2013 | Integracja imigrantów
Mirosław Bieniecki, Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych
Najważniejsze dla oceny funkcjonowania Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) jest pytanie o celowość działań integracyjnych. Odpowiadając na nie, można przyjąć dwie perspektywy: potrzeb samych migrantów, jak i interesów państwa. Okazuje się, że perspektywy te są zgodne i możliwe jest wyodrębnienie stałego zestawu skutecznych działań integracyjnych, które wskazywane są zarówno przez migrantów, urzędników, jak i wykonawców projektów. Wśród najważniejszych działań wydaje się być nauka języka polskiego, a ponadto zaznajomienie cudzoziemców z polską rzeczywistością instytucjonalną (tzw. oprowadzanie po domu** oraz poradnictwo prawne), działania zwiększające szanse migrantów na rynku pracy (kursy zawodowe) i działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego.
45 Grudzień 2013 | Integracja imigrantów
Maria Piechowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Przyjeżdżając do nowego miejsca życia, migrant zwykle znajduje się w trudnej sytuacji. Wyrwany ze świata, który znał od dziecka, musi odnaleźć się w nowym, nierzadko niechętnym mu środowisku. Narażony jest na dyskryminację, utrudniony dostęp do usług, problemy ze znalezieniem mieszkania czy pracy. W takich okolicznościach dobrze jest się zorganizować i pomagać sobie wzajemnie, a stąd już tylko krok do założenia spółdzielni.
44 Październik 2013 | Integracja imigrantów
Michał Górski, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Jest ich w Polsce kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy. W sumie w krajach Unii Europejskiej żyje i pracuje kilka milionów nieudokumentowanych1 cudzoziemców - na tyle dużo, że kilka lat temu zdecydowano się na wprowadzenie regulacji zwalczających ich zatrudnianie na poziomie unijnym. Właśnie mija rok od (spóźnionej) implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.
43 Sierpień 2013 | Integracja imigrantów
Kinga Szczawińska, Instytut Studiów Społecznych UW
Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych dla imigrantów krajów europejskich. Na 16,7 mln mieszkańców 3,5 mln (czyli 21 proc.) to osoby o pochodzeniu imigranckim, tzn. osoby, które urodziły się poza Holandią lub których co najmniej jeden z rodziców urodził się za granicą. Ponadto, co roku do Holandii przybywa średnio ok. 130 tys. nowych imigrantów - w 2011 r. liczba ta wyniosła 163 tys., a w 2012 r. - 155 tys. Większość z nich przyjeżdża w ramach łączenia rodzin, a w dalszej kolejności w celach zarobkowych. Z uwagi na znaczący odsetek imigrantów, kwestia ich skutecznej integracji i zapewnienia harmonijnego współżycia ze społeczeństwem holenderskim wydaje się być kluczowa.
42 Czerwiec 2013 | Integracja imigrantów
Patrycja Matusz Protasiewicz, Kamil Bromski, Uniwersytet Wrocławski
Kwestie związane z migracjami w Unii Europejskiej (UE) zyskują na znaczeniu - państwa członkowskie są świadome, że skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi i integracją imigrantów leży we wspólnym interesie UE. Mimo że sposoby prowadzenia polityki integracyjnej pozostają w gestii państw członkowskich, działania instytucji unijnych, takich jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, wyraźnie zmierzają do stworzenia wspólnych wytycznych w tym obszarze.
42 Czerwiec 2013 | Integracja imigrantów
Małgorzata Radomska, Science-Po Paryż
1 maja 2013 r. mija 9 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) i otworzenia brytyjskiego rynku pracy dla Polaków. Według danych z brytyjskiego spisu ludności z 2011 r., w Anglii i Walii mieszka ok. 579 tys. obywateli polskich, w Irlandii Północnej - ok. 17 tys. (dane dla Szkocji nie zostały jeszcze opublikowane), a język polski, zaraz po angielskim, jest najczęściej używanym językiem w tych regionach. Decyzje, m.in. o ubieganiu się o brytyjskie obywatelstwo, są wyrazem przekształcania się polskiej emigracji zarobkowej w osiedleńczą. Polacy składają wnioski o naturalizację, gdyż - jak mówią - chcą zabezpieczyć sobie przyszłość na wypadek, gdyby Wielka Brytania wystąpiła z UE i zamknęła swoje granice dla obcokrajowców. Motywacją bywa też chęć bycia lepiej traktowanym przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na zakup domu czy uniknięcia trudności w uzyskaniu wizy do USA.
41 Kwiecień 2013 | Integracja imigrantów
Justyna Pietrzkiewicz Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, SGH
Statystyka migracyjna, dysponując określonym aparatem pojęciowym, ma za zadanie dostarczać narzędzi niezbędnych do analizy szerokiego spektrum zjawisk migracyjnych, w tym również wskazówek dotyczących polityki integracyjnej. Jest niezbędna do określania salda, zasobu czy strumienia migracyjnego. Statystyki wielu państw są jednak dalekie od doskonałości, gdyż próbują uchwycić niezwykle złożone zjawisko, jakim są migracje.
40 Luty 2013 | Integracja imigrantów
Ewa Balcerak, Departament Polityki Migracyjnej MSW
Minęło dziewięć lat od przeprowadzenia pierwszej w historii Polski abolicji dla cudzoziemców przebywających bez zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To wystarczająco długi okres na dokonanie oceny skutków działań podjętych w 2003 r., umożliwiających imigrantom o nieuregulowanym statusie zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce. Co więcej, dzięki takiej właśnie perspektywie czasowej możliwe stało się również - na podstawie niepublikowanych dotąd danych statystycznych pochodzących z systemu ewidencji cudzoziemców POBYT - dokładne prześledzenie ścieżek legalizacyjnych obieranych przez poszczególne grupy cudzoziemców w kolejnych latach.
39 Grudzień 2012 | Integracja imigrantów
Katarzyna Gmaj, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Skąd wzięło się zainteresowanie tematyką imigrantek, które poślubiły Polaków? Otóż, w ostatnich latach w Polsce co roku jest zawieranych ok. 3-4 tys. związków małżeńskich z obcokrajowcami (GUS), przy czym ponad połowę z nich stanowią małżeństwa z obywatelami państw nie należących do Unii Europejskiej. Gdy przyjrzymy się związkom zawieranym przez Polaków z cudzoziemkami, na pierwszych miejscach w statystykach odnajdziemy małżeństwa z obywatelkami Ukrainy, Białorusi i Rosji.
38 Październik 2012 | Integracja imigrantów
Vadim Gierko
Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych problemów w zakresie sytuacji zdrowotnej cudzoziemców polskiego pochodzenia ze Wschodu studiujących w Polsce. Zawiera on m.in. odpowiedzi na następujące pytania: jak studenci oceniali stan swojego zdrowia przed przyjazdem do Polski i w trakcie studiów? Z czego wynika ewentualne pogorszenie ich stanu zdrowia? Czy mają dostęp do zinstytucjonalizowanej opieki medycznej? Czy korzystają z niej, a jeśli tak, to jak ją oceniają? Kwestie te są prawie niezbadane, mimo że kształcenie Polaków ze Wschodu trwa już od ponad dwóch dekad.
37 Sierpień 2012 | Integracja imigrantów
Bożena Sojka-Koirala, Centre for Migration Policy Research, Swansea University
W ostatnich latach większość państw wysoko rozwiniętych stawia czoło zjawisku rosnącej liczby imigrantów. Każde z nich wypracowało swój model regulowania zasad współżycia imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym - od asymilacji poprzez integrację aż po wielokulturowość. Podczas gdy tzw. stare kraje docelowe imigracji, takie jak Wielka Brytania czy Francja, stworzyły swoje modele na bazie wieloletnich doświadczeń, modyfikując je w razie potrzeb, nowe kraje imigracyjne dopiero stoją przed takim wyzwaniem.
36 Czerwiec 2012 | Integracja imigrantów
Patrycja Matusz, Protasiewicz Uniwersytet Wrocławski
Od kilku tygodni polskie media z zainteresowaniem śledzą działania holenderskiej Partii Wolności (PVV). Dyskusję wywołała przygotowana przez tę partię, głośno promowana strona internetowa, na której lider partii, Geert Wilders zachęca do składania skarg na przebywających w Holandii pracowników z państw Europy Środkowo-Wschodniej (www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl).
35 kwiecień 2012 | Integracja imigrantów
Natalia Bloch, Centrum Badań Migracyjnych UAM
W studiach migracyjnych dotyczących zachodniej Polski, a zwłaszcza Poznania, istnieje wyraźna luka. Luka ta jest szczególnie widoczna w badaniach realizowanych metodami jakościowymi, których przedmiotem - a raczej podmiotem - są sami imigranci. Dotychczas badacze skupiali się przede wszystkim na społeczeństwie przyjmującym - badano stosunek poznaniaków do przybyszów z zagranicy, aczkolwiek głównie na poziomie deklaracji*. Jeśli podejmowano próby dotarcia do samych imigrantów, czyniono to głównie za pomocą metod ilościowych - najczęściej badań ankietowych. Metody etnograficzne stosowano tylko przy badaniu poszczególnych grup cudzoziemców**.
34 Luty 2012 | Integracja imigrantów
W lipcu 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła europejski program integracji obywateli państw trzecich. Była to odpowiedź na wzrastającą liczbę imigrantów w Unii Europejskiej - w 2010 r. cudzoziemcy spoza UE stanowili już 4 proc. ludności UE (ok. 20,1 mln osób) - oraz związany z tym szereg wyzwań dotyczących problemów integracyjnych.
32 Grudzień 2011 | Integracja imigrantów
Ewa Tuz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
W porcie, przy wejściu na molo wojskowe, przy którym udzielana jest pierwsza pomoc migrantom przybywającym na Lampedusę, przymocowany jest transparent z hasłem skierowanym do dziennikarzy - „stop all reality show”. Hasło dobrze oddaje stosunek sił porządkowych i organizacji zajmujących się pomocą migrantom do obrazu problemu migracji przedstawianego przez media.
32 Grudzień 2011 | Integracja imigrantów
Katarzyna Słubik / Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Jak wynika z danych Eurostatu, mamy w Polsce najniższy odsetek imigrantów w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej (UE) - w 2010 r. jedynie 0,1 proc. populacji stanowili obywatele innych krajów. Tyle oficjalne statystyki. W rzeczywistości liczbę tę należałoby zwiększyć o minimum 70 tys. nieudokumentowanych cudzoziemców, choć niektóre organizacje pozarządowe szacują ich liczbę nawet na 500 tys. Z oczywistych względów jest to grupa, której liczebność niezmiernie trudno oszacować.
31 Październik 2011 | Integracja imigrantów
Monika Szulecka / Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Pod koniec czerwca 2011 r. media ogłosiły szczęśliwy - dla (bliżej nieokreślonej liczby) cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce - finał kilkuletnich oczekiwań na abolicję. Projekt ustawy umożliwiającej zalegalizowanie pobytu osobom, które nigdy nie miały bądź utraciły dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce, został przyjęty przez Radę Ministrów 22 czerwca br.
30 Lipiec-Sierpień 2011 | Integracja imigrantów
Ewa Tuz/ Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Niestabilna sytuacja polityczny w krajach Afryki Północnej - przede wszystkim w Egipcie, Tunezji i Libii - spowodowała wzmożoną emigrację z tych państwa m.in. do Włoch. Migranci od dawna kierują się na niewielką włoską wyspę Lampedusa, oddaloną od wybrzeży Tunezji o niecałe 150 km.
29 Maj 2011 | Integracja imigrantów