Międzysektorowa integracja na rzecz integracji

Pod koniec października 2013 r. w Krakowie odbyło się trzydniowe forum na temat lokalnych polityk integracyjnych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób - przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski, władz miejskich i urzędów wojewódzkich, miejskich ośrodków pomocy społecznej, ośrodków badawczych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało charakter roboczy.

Większość prac odbywała się w małych grupach wydzielonych z uwagi na cztery ścieżki tematyczne: prawo i praktyka jego realizacji; oferty polskich miast dla imigrantów; wkład środowisk migracyjnych w życie wspólnot lokalnych oraz możliwe formy partycypacji tych środowisk w życiu publicznym; oraz wypracowanie planu kampanii społecznej na rzecz integracji imigrantów.

Najważniejszym elementem forum była możliwość omówienia już podejmowanych działań na szczeblu lokalnym, dostrzeganych ograniczeń, ale też zauważalnych korzyści. Władze Krakowa i reprezentanci tamtejszych organizacji pozarządowych dzielili się doświadczeniami w zakresie pracy nad strategią zapobiegania rasizmowi i ksenofobii. Uczestnicy forum działający na co dzień w Lublinie opowiadali o lokalnej współpracy między różnymi sektorami, m.in. w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” czy kampanii „Lublin 4 all”.

W rezultacie intensywnych dyskusji powstało wiele rekomendacji i pomysłów na rozwój lokalnych polityk integracyjnych. Głosy uczestników w tej kwestii można podsumować (za organizatorami Forum) następująco: „niezbędne jest wzmocnienie roli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektowania, prowadzenia i ewaluacji działań integracyjnych, a ponadto zmotywowanie samorządów do tworzenia lokalnych strategii integracyjnych, jak również wyposażenie ich w narzędzia ich wdrażania i dookreślenie źródeł finansowania programów integracyjnych”.

Stworzenie użytecznej platformy internetowej dla imigrantów to jeden z elementów projektu dotyczącego lokalnych polityk migracyjnych. Wypracowanie jej koncepcji było jednym z celów spotkania w Krakowie. Uczestnicy forum zwrócili uwagę na potrzebę uporządkowania i usystematyzowania wiedzy, z której będą korzystać beneficjenci tego narzędzia oraz wytworzenia mechanizmów umożliwiających jego instytucjonalizację oraz trwałość rezultatów. Narzędzie to powinno być skonstruowane w sposób prosty, intuicyjny oraz dostarczać wiedzy o ogólnych aspektach funkcjonowania jako przybysz w nowym kraju, jak również odnosić się do aspektów lokalnych, specyficznych dla danych miast. Platforma powinna wyróżniać się interaktywnością, multimedialnością oraz angażować beneficjentów, tworząc podwaliny stworzonej wokół niej społeczności. Jest to istotne, ponieważ - jak podkreślali przedstawiciele społeczności migranckiej - często pozostawieni są oni samym sobie ze swoimi problemami. Dostęp do zrozumiałej informacji, a także możliwość współtworzenia platformy mogą przyczynić się do zmniejszenia poczucia izolacji wśród przedstawicieli społeczności migranckich, którzy podczas forum wskazali, że często odsuwa się ich od rozwiązywania konkretnych problemów, które ich dotyczą, a zatem wyklucza z dyskusji o ideach wpływających na ostateczny kształt polityki integracyjnej.

W 2014 r. odbędą się jeszcze dwa podobne fora: w Warszawie i Lublinie. Za ich zorganizowanie odpowiedzialne są trzy organizacje pozarządowe, które realizują wspólnie projekt „Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz integracji imigrantów”: Fundacja „Inna Przestrzeń” z Warszawy, Stowarzyszenie Interkulturalni PL z Krakowa oraz Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina.

MoS (na podstawie sprawozdania z Forum udostępnionego przez organizatorów)

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Integracja imigrantów