Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Renata Stefańska, Monika Szulecka, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic – regulowanie migracji – kontrolowane otwarcie – rewizja polityki
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Tomasz Król, Michał Kurpiński, Katarzyna Templin-Ukleja
Na początku 2017 r. polski rząd przedstawił projekt daleko idącej nowelizacji ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponował m.in. wprowadzenie tzw. trybu granicznego rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową (zwanego też procedurą graniczną). Proponowane zmiany uzasadnił potrzebą dalszej harmonizacji prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej oraz wykonywania obowiązku dotyczącego utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. W opinii rządu tryb graniczny ma przeciwdziałać nadużywaniu procedury uchodźczej przez cudzoziemców. W naszej ocenie jego wprowadzenie nie rozwiąże wszystkich słabości polskiego systemu azylowego. Stworzy za to kolejne problemy.
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Klara Sołtan-Kościelecka
We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wprowadziło możliwość organizowania w szkołach tzw. oddziałów przygotowawczych (zwanych też „klasami powitalnymi” od angielskiego „welcome classes”), czyli klas dla uczniów nie znających języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki w tym języku lub mających trudności z adaptacją po przybyciu z zagranicy**. W szkole polskiej jest to rozwiązanie nowe. Czy przyczyni się ono do poprawy warunków kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym?
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca 2017 r. Od tego czasu obywatele Ukrainy mogą podróżować do krajów UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii bez konieczności posiadania wizy. Ruch bezwizowy ma ograniczenia: Ukraińcy muszą przestrzegać „zasady 90 dni” (pobyt w strefie Schengen nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni), a także nie mogą pracować bez wizy. Tylko w Polsce obywatele Ukrainy mają prawo do pracy bez wizy w przypadku posiadania paszportu biometrycznego (ale konieczne jest posiadanie dokumentu uprawniającego do legalnej pracy).
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
1 stycznia 2018 r. w Rosji weszło w życie nowe prawo zmieniające zasady kontroli walutowej nad osobami fizycznymi. Wcześniej obowiązujące przepisy nakładały na tzw. rezydentów walutowych obowiązek informowania rosyjskich służb podatkowych o posiadanych zagranicznych kontach bankowych i przeprowadzanych za ich pośrednictwem transakcjach.
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Agnieszka Kulesa
Wywiad z Sedef Dearing, Regionalną Koordynatorką ds. Jedwabnego Szlaku International Centre for Migration Policy Development
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Nowa edycja studiów organizowanych przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW będzie realizowana w roku akademickim 2018/2019.
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
57 Czerwiec 2018 | Artykuły
Monika Szulecka, Instytut Nauk Prawnych PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
30 stycznia 2017 r. polski rząd ogłosił projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane zmiany uzasadniane są potrzebą harmonizacji prawa polskiego z dyrektywami UE, a także zapobiegania nadużywaniu procedury uchodźczej oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
56 Marzec 2017 | Artykuły
Donald Trump, zgodnie ze swoim hasłem wyborczym, zamierza przywrócić Ameryce wielkość. Nowa administracja zamierza osiągnąć ten cel m.in. poprzez sprawowanie lepszej kontroli nad granicami, co oznacza, ogłaszaną przed wyborami, budowę muru na całej długości granicyz Meksykiem. Zaraz po Meksykanach prezydent niechętnie widzi w kraju także, a może zwłaszcza, muzułmanów. Według niego część z nich to potencjalni terroryści, przed którymi należy zamknąć granice.
56 Marzec 2017 | Artykuły
Krzysztof Kardaszewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Migracja wewnętrzna w Chinach nieraz opisywana jest jako jedna z wielkich wędrówek ludzkości. Szacuje się, że w 2015 r. ponad 277 mln Chińczyków pracowało poza swoimi rodzinnymi stronami. Wyjazd ma jednak wysoką cenę. Według oficjalnych danych za 2013 r., aż 61 mln dzieci pozostawionych jest w domu pod opieką dziadków, innych krewnych lub znajomych. Wiele nie widzi rodziców nawet przez cały rok. Około 2 mln dzieci żyje samotnie bez opieki. Rodziny, które decydują się na wspólny wyjazd (z kolejnymi 29 mln dzieci), walczą o to, by zapewnić sobie podstawowy byt i często nie dają rady.
56 Marzec 2017 | Artykuły
Kamil Matuszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Wraz ze wzrostem napływu osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Europie temat uchodźców zdominował dyskurs medialny. Mające miejsce każdego dnia próby dotarcia migrantów do brzegów Włoch czy Grecji i towarzyszące im dramaty szybko trafiały na czołówki serwisów informacyjnych. Z jednej strony w przekazach medialnych wskazywano decydentów politycznych jako odpowiedzialnych za to, co działo się na południu Europy i piętnowano ich za brak odpowiedniej reakcji. Z drugiej strony obecność uchodźców w krajach członkowskich była ukazywana z perspektywy bezpieczeństwa. Wraz z kolejnymi doniesieniami o wykroczeniach i przestępstwach dokonanych przez imigrantów, uchodźcy byli wskazywani jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komentarzom odnośnie do sytuacji związanej z tzw. kryzysem uchodźczym towarzyszyły relacje na temat ludzkich dramatów, protestów społecznych oraz bezradności polityków.
56 Marzec 2017 | Artykuły
Temat imigracji zdominował tegoroczną kampanię wyborczą w USA. I to właśnie poglądy na ten temat najbardziej podzieliły Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Kandydatka Demokratów chciała umożliwić legalizację pobytu oraz naturalizację dużej części z szacowanej na 11 mln społeczności nieudokumentowanych cudzoziemców. Zamierzała chronić rodziny przed rozdzielaniem w wyniku deportacji, a pozostałych imigrantów zachęcać do integracji i nabywania obywatelstwa amerykańskiego. Z kolei dla kandydata republikańskiego najważniejsze były względy bezpieczeństwa i związany z tym postulat radykalnego ograniczenia nielegalnej, ale i częściowo legalnej, imigracji.
55 Grudzień 2016 | Artykuły
Przymusowe, dobrowolne, cyrkulacyjne, osiedleńcze, niepełne, długo-i krótkookresowe, zarobkowe, polityczne, edukacyjne czy wreszcie - ostatnie, to tylko niektóre z określeń przypisywanych procesom migracyjnym dotyczącym Polski i Polaków w ciągu minionego ćwierćwiecza. Wspólnym mianownikiem dla rozumienia tej różnorodności jest złożoność i wielość procesów transformacyjnych, jakie w tym czasie następowały. Próbę przybliżenia różnych aspektów polskiej transformacji, czy - raczej - polskich transformacji podjęli autorzy książki „Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce”. Publikacja została przygotowana na okoliczność jubileuszu 50 lat pracy naukowej prof. Marka Okólskiego, a promocji towarzyszyła debata z udziałem prof. Grzegorza Gorzelaka, dr. hab. Pawła Kaczmarczyka, prof. Ireny Kotowskiej, prof. Andrzeja Rycharda, prof. Jerzego Wilkina oraz prof. Dariusza Stoli.
55 Grudzień 2016 | Artykuły
Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA, w rozmowie z Renatą Stefańską i Moniką Szulecką
Jakie są priorytety polityki migracyjnej obecnego rządu? Dlaczego nie doszło do relokacji uchodźców? Jaki jest stosunek rządu do napływu Ukraińców do Polski? Jak integrować cudzoziemców? - na te i inne pytania odpowiada Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA, odpowiedzialny za politykę migracyjną. Co nas czeka - ciągłość czy zmiana wobec dotychczas realizowanej polityki migracyjnej? Jaki jest stosunek nowego rządu do dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”?
55 Grudzień 2016 | Artykuły
Katarzyna Wawer Dziedziak*
72 proc. uprawnionych do głosowania w Wielkiej Brytanii wzięło udział w czerwcowym referendum w sprawie Brexit, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE). Głosy za i przeciw rozłożyły się niemal po połowie - 52 proc. wobec 48 proc. - a więc z niewielką przewagą tych, którzy uznali, że lepiej będzie dla ich kraju, jeśli odłączy się od Unii Europejskiej. Jak na wyniki referendum zareagowali Polacy, najliczniejsza obecnie społeczność imigrancka w Wielkiej Brytanii?
55 Grudzień 2016 | Artykuły
Czy, kiedy i ilu cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową zostanie relokowanych do Polski z Włoch i Grecji? Na razie w tej sprawie nie wiadomo nic pewnego. Koalicja PO-PSL we wrześniu 2015 r. zgodziła się na przyjęcie 5 082 cudzoziemców w ramach relokacji*. Utworzony po październikowych wyborach rząd PiS zapowiedział, że będzie wywiązywał się z podjętych wcześniej zobowiązań.
54 Czerwiec 2016 | Artykuły
18 marca 2016 r. Unia Europejska podpisała porozumienie z Turcją, które ma pomóc Brukseli poradzić sobie z tzw. kryzysem migracyjnym. UE przyparta do muru poszła na ustępstwa, o które Ankara od lat bezskutecznie zabiegała. Chcąc rozwiązać problem uchodźców poza granicami Schengen, Unia ma rozszczelnić je dla Turków, m.in. poprzez zniesienie wobec nich obowiązku posiadania wiz krótkoterminowych.
54 Czerwiec 2016 | Artykuły
Izabella Kujawa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Turyści odwiedzający ten region w samym Kaipingu raczej się nie zatrzymują. Wyjątek stanowią osoby niebędące częścią zorganizowanych, podróżujących autokarem wycieczek. Po 2-3 godzinach spędzonych w publicznym autobusie z Kantonu bądź Shenzhen wynajmują one tu samochód z kierowcą albo wypożyczają rowery. Właściwym celem ich wycieczek jest bowiem nie samo miasto, ale otaczające je wioski. Przemieszczając się między nimi, mija się charakterystyczne dla tej strefy klimatycznej bananowce i mangowce, rosnące wzdłuż dróg przecinających równie typowe pola ryżowe. Przejeżdża się zarazem obok obiektów unikatowych i właściwych tylko dla tej okolicy - wielopiętrowych, często bogato zdobionych wież, nazywanych diaolou (forteca, wieża obronna).
54 Czerwiec 2016 | Artykuły
Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Od połowy 2015 r., w związku z tzw. kryzysem uchodźczym, media oraz politycy - także w Polsce - biją na alarm. Mówi się o inwazji muzułmanów na Europę na niespotykaną dotąd skalę i o największej masie uchodźców w okresie powojennym. Abstrahując od języka, którym operuje się w dyskursie medialnym i politycznym, a który wymaga osobnej analizy, warto zastanowić się przez chwilę, czy rzeczywiście mamy do czynienia z fenomenem niespotykanym w Europie od końca II wojny światowej i czy problemy związane z integracją imigrantów są nowe. Koniec wojny w maju 1945 r. nie położył kresu przymusowym wędrówkom ludów. Wysiedlenia Niemców, akcja „Wisła”, przesiedlenia Polaków ze Wschodu trwały jeszcze przynajmniej kilka lat. Wojna zmieniła oblicze Europy w wielu wymiarach, także w obszarze migracji, co wynikało ze zmiany ładu światowego.
54 Czerwiec 2016 | Artykuły