Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Wiadomo, że na ogół ludzie bogatsi są szczęśliwsi od biedniejszych. Jasne jest jednak także, że wzrost zamożności niekoniecznie wiąże się ze wzrostem poczucia szczęścia. Zjawisko to znane jest jako „paradoks Easterlina”, który można tłumaczyć tym, że obiektywne mierniki dobrobytu (np. wysokość dochodu) wpływają na odczuwane szczęście (subiektywny miernik dobrobytu) tylko wtedy, gdy zbliżają kogoś do osiągnięcia pożądanego przez nie-go statusu społecznego. Jeśli więc wzrost obiektywnego poziomu dobrobytu dotyczy wszystkich i nie pozwala biedniejszym skorzystać z usług do-stępnych dla bogatszych lub podnosi czyjeś aspiracje, to nie wpływa to na zmianę poziomu odczuwanego szczęścia.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Tomasz Dziedzina, Marek Stryjek, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kolejowe przejście graniczne w Terespolu to miejsce, w którym przyjmowana jest największa w Polsce liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. Godzina 7:15 rano, na peron stacji Terespol powoli i dostojnie wtacza się pociąg białoruskich kolei relacji Brześć-Terespol - potocznie i dość pejoratywnie określany „śmieciuchem”. Podróżni karnie przechodzą do przejścia podziemnego, aby stawić się do kontroli granicznej. Jako pierwsze podchodzą „białoruskie mrówki”, które przyjeżdżają tu na zakupy, oraz nieliczni turyści. Na samym końcu kolejki ustawiają się osoby, które opuściły swój kraj, nie mają wizy wjazdowej do Polski i chcą wnioskować o nadanie statusu uchodźcy - właśnie tu. One już wiedzą, że w ich wypadku procedura kontroli będzie dłuższa.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Łukasz Użyczyn, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Odprawie minimalnej - zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen (KGS) - podlegają wszystkie osoby mające obywatelstwo kraju UE bądź korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się. Odprawa ta obejmuje sprawdzenie tożsamości, ważności dokumentu i jego autentyczności. Pozostali cudzoziemcy, tj. obywatele państw trzecich, podlegają odprawie szczegółowej, która oprócz powyżej wymienionych czynności obejmuje m.in. sprawdzenie celu ich podróży, wysokości posiadanych środków finansowych, a także tego, czy dana osoba figuruje w Systemie Informacji Schengen2 oraz bazach krajowych, jak również weryfikację, czy nie został przekroczony maksymalny okres pobytu wskazany w wizie.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Po Francji (2005 i 2007 r.), Belgii (2006 r.) i Wielkiej Brytanii (2011 r.) w tym roku znowu przyszła kolej na Szwecję*. Począwszy od 19 maja przez dziewięć kolejnych dni trwały zamieszki w sztokholmskiej dzielnicy Husby oraz w jej okolicach, a zdjęcia płonących samochodów obiegły cały świat. W sumie zniszczono ponad 150 samochodów, zdemolowane zostały liczne sklepy, a z lokalnego posterunku policji zostały zgliszcza.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Tuż po przyjęciu przez rząd 18 czerwca br. projektu nowej ustawy o cudzoziemcach „Rzeczpospolita” poinformowała, że w myśl nowych przepisów „dziesiątki tysięcy Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian i Gruzinów będzie mogło zarejestrować się w urzędzie pracy i wystąpić o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, a jeśli wypracują rok ubezpieczenia, dostaną nawet zasiłek dla bezrobotnych”. Czy rzeczywiście od 2014 r. - jeśli przepisy zostaną uchwalone w projektowanym kształcie - wszyscy imigranci, nawet czasowi, uzyskają prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia?
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Tysiące nielegalnych przekroczeń granicy dziennie, 11 mln nieudokumentowanych imigrantów i wciąż niezaspokojony popyt na pracę. Oto paradoks ósmej gospodarki świata (Bank Światowy 2011, wskaźnik: PKB per capita). W odpowiedzi grupa amerykańskich senatorów zaproponowała „Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act” - pakiet reform, który został już przyjęty na razie przez Senat USA.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Marek Okólski Ośrodek Badań nad Migracjami UW
W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. w Nowym Jorku obradowała Komisja ds. Ludności i Rozwoju ONZ. Temat tej - już 46. - sesji brzmiał „Nowe trendy w migracjach: aspekty demograficzne”. Jednym z wydarzeń plenarnych sesji była debata panelowa zatytułowana „Migracje i rozwój”, w której wzięło udział trzech zaproszonych specjalistów: prof. Aderanti Adepoju z Uniwersytetu w Lagos, prof. Marcela Cerutti z Uniwersytetu w Buenos Aires oraz prof. Marek Okólski z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Profesor Okólski został poproszony m.in. o wprowadzenie do dyskusji o wzorcach migracji na świecie w minionej dekadzie na tle lat 90. XX w. Artykuł stanowi obszerny fragment jego wypowiedzi.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 kwietnia br. różni się istotnie od projektu z dnia 13 lutego 2013 r., przekazanego w tymże miesiącu do konsultacji zewnętrznych. W efekcie rozpatrzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uwag zgłoszonych przez inne ministerstwa, urzędy i organizacje, w obecnej wersji projektu założeń nie można znaleźć już rozdziału poświęconego zmianom w dostępie cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, a konkretnie zapisom, których realizacja miała na celu zapobieganie nadużyciom w krótkookresowym zatrudnianiu cudzoziemców w ramach tzw. uproszczonego systemu, czyli na podstawie oświadczeń pracodawców.
41 Kwiecień 2013 | Artykuły
23 kwietnia br. rząd przyjął i przedstawił parlamentowi projekt ustawy zezwalającej na prowadzenie w Polsce uboju rytualnego. Od listopada 2012 r. temat ten budzi kontrowersje, a w debacie uczestniczą obrońcy zwierząt, pracownicy sektora mięsnego oraz mieszkający w Polsce żydzi i muzułmanie. Wyjaśnienie kontrowersji wymaga jednak cofnięcia się do 2002 r. Wówczas weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, w której bezwzględnie zabroniono zabijania zwierząt bez uprzedniego pozbawienia ich świadomości.
41 Kwiecień 2013 | Artykuły
Agnieszka Mróz
Od 53 do 100 mln osób na świecie pracuje jako płatne pomoce domowe. Postępuje feminizacja migracji, do której przyczynia się również fala migracyjna z Polski. Polki, obok innych kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej i Globalnego Południa, bardzo często znajdują zatrudnienie na rynku usług domowych jako sprzątaczki. W literaturze mówi się o nich jako o „klasie imigrantek”, „proletariuszkach międzynarodowych”, „służących globalizacji”. Czynnikiem przyciągającym migrantki jest wzrost zapotrzebowania na płatną pomoc domową w krajach rozwiniętych, wbrew tezie o „śmierci” zawodu służącej w latach 30. XX w.
41 Kwiecień 2013 | Artykuły
Powrotne, cyrkulacyjne, niepełne, edukacyjne, ekonomiczne. Wydaje się, że do określeń, które w różnych kontekstach nadaje się procesom migracyjnym, można dołożyć jeszcze jedno - zbawienne. Bo jak inaczej nazwać taką migrację, która umożliwia krajowi wysyłającemu dopełnienie procesu modernizacji? Postulat przypisania takiej właśnie roli masowym odpływom ludnościz krajów, które przechodzą kompleksową, strukturalną zmianę społeczną, w jednym ze swoich najnowszych artykułów („Modernizacyjna rola migracji”,)
40 Luty 2013 | Artykuły
Przyznanie rosyjskiego paszportu francuskiemu aktorowi Gerardowi Depardieu przez prezydenta Rosji, Władimira Putina, podzieliło rosyjskich internautów. Część z nich odebrała to jako żart, inni ocenili prezydencki gest w kategoriach łamania obowiązującego prawa. W blogosferze zaroiło się od komentarzy, których autorzy doszukiwali się nieprawidłowości związanych z wydaniem Depardieu nowego dokumentu tożsamości. Wskazywali m.in. na zdjęcie rzekomo zrobione w 2007 r. i pochodzące z internetu oraz numer seryjny odbiegający ich zdaniem od numerów dokumentów wydawanych na przełomie 2012 i 2013 r. Gorące dyskusje toczyły się także wokół podstawy prawnej, która pozwoliła przyznać Gerardowi Depardieu obywatelstwo rosyjskie.
40 Luty 2013 | Artykuły
Karolina Misiewicz
W dalszym ciągu trwają prace nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. 19 listopada 2012 r. upłynął termin zgłaszania uwag do projektu m.in. przez organizacje pozarządowe oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych w ramach tzw. konsultacji społecznych. W końcu stycznia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) odbyła się konferencja uzgodnieniowa, podczas której omówiono wniesione uwagi. W komentarzach ogólnych podnoszone były mankamenty projektu, uwypuklone już m.in. przez prof. Jacka Jagielskiego (zob. „BM” nr 39, s. 2). Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) wskazała, że „tekst ustawy jest niezmiernie trudny do zrozumienia dla osób nieprzygotowanych do czytania tekstów prawniczychi cechuje się licznymi, w wielu miejscach zbędnymi, odwołaniami do innych zapisów tej ustawy lub innych ustaw”. Jak wynika z obszernego zestawienia uwag zgłoszonych m.in. w ramach konsultacji społecznych, przygotowanego przez MSW, duża ich część została uwzględniona bądź w całości, bądź w części.
40 Luty 2013 | Artykuły
Polska: Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie mogli zalegalizować swój pobyt w ramach trzeciej już akcji abolicyjnej. W sumie zarejestrowano ponad 9,5 tys. wniosków. Część z nich wciąż czeka na rozpatrzenie. Część złożono z zamiarem skorzystania z tzw. małej abolicji, czyli możliwości wyjazdu z Polski bez konsekwencji w postaci zakazu ponownego wjazdu przez określony czas. Wśród wniosków były i takie, które wpłynęły od tzw. turystów abolicyjnych, co odróżnia ubiegłoroczną akcję od poprzednich.
39 Grudzień 2012 | Artykuły
Nie mówisz po rosyjsku? Od 1 grudnia 2012 r. nie dostaniesz pozwolenia na pracę w Rosji w dużej części sektora usług dla konsumentów. Według nowego prawa cudzoziemiec chcący podjąć pracę w ww. sektorze musi wykazać się znajomością języka rosyjskiego co najmniej na poziomie podstawowym. Dokumentem poświadczającym tę umiejętność może być: tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej zawierającego zapis o odbyciu zajęć z języka rosyjskiego; dyplom ukończenia szkoły na terenie ZSRR lub Rosji; specjalny certyfikat wydawany po zdaniu państwowego egzaminu językowego
39 Grudzień 2012 | Artykuły
W aktualnym numerze, wraz z początkiem nowego roku, rozpoczynamy na łamach „Biuletynu Migracyjnego” dyskusję nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. Mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko okazją do wymiany uwag, ale również pozwoli Czytelnikom głębiej zapoznać się z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, a tym samym lepiej zrozumieć nadchodzące zmiany i lepiej się do nich przygotować.
39 Grudzień 2012 | Artykuły
Jacek Jagielski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Odniesienie się do projektowanej nowej ustawy o cudzoziemcach w jej całokształcie wymagałoby podjęcia szerokich i wieloaspektowych rozważań, wkraczających w konwencję ekspertyzy czy pogłębionej opinii prawnej. Nie podejmując się oczywiście tak szerokiej analizy, chciałbym w tym miejscu sformułować parę ogólnych refleksji dotyczących opracowanego projektu.
39 Grudzień 2012 | Artykuły
Katarzyna Rowińska, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium RP cudzoziemców jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana w większości w celu dostosowania jej do uregulowań unijnych. W rezultacie, spowodowało to obniżenie czytelności i przejrzystości przepisów oraz pogłębiło ich kazuistyczny charakter. Ustawa stała się coraz trudniejsza w stosowaniu zarówno dla organów administracji publicznej, jak i dla cudzoziemców. Zaistniała zatem konieczność stworzenia czytelnych narzędzi prawnych, które pozwoliłyby usprawnić przebieg procedur legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. W tym celu w resorcie spraw wewnętrznych został przygotowany projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, który 16 sierpnia 2011 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym został przygotowany projekt ustawy o cudzoziemcach, który 19 października 2012 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
39 Grudzień 2012 | Artykuły
Już za kilka lat Polska prowadząc dynamiczną poli rozwoju będzie musiała rozwiązać problemy demograficzne. Jednym z rozwiązań jest selektywna imigracja, wspomagająca wzrost gospodarczy kraju. (...) Istnieje konieczność uporządkowania dotychczasowych działań dotyczących polityki migracyjnej. Obecne rozwiązania prawne powstawały w dużej mierze w latach 1990. czy 2000., a więc w innej sytuacji politycznej, gospodarczej, ekonomicznej.
38 Październik 2012 | Artykuły
W ostatnich latach na Białorusi, Ukrainie i w Rosji systematycznie, nawet o 25-30 proc. rocznie, rośnie liczba wiz wydawanych w polskich konsulatach. W 2011 r. w tych trzech krajach wydano ich ponad milion. Wzmożone zainteresowanie polskimi wizami powodowało niekończące się kolejki przed konsulatami, które często były kontrolowane przez „kolejkowe” mafie. Żeby zaradzić sytuacji, MSZ zdecydował się na otwarcie nowych placówek konsularnych, wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji wniosków wizowych E-konsulat oraz outsourcing wizowy, czyli zlecenie wykonywania części prac, takich jak pomoc w przygotowaniu wniosku wizowego i skompletowaniu dokumentów, zewnętrznym firmom działającym na lokalnych rynkach.
38 Październik 2012 | Artykuły