Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Od połowy grudnia 2014 r. do połowy stycznia 2015 r. trwała akcja ewakuacji osób pochodzenia polskiego z Donbasu i Ługańszczyzny. Zakończyła się ona przetransportowaniem na terytorium Polski 178 Polaków. Są to osoby o bardzo różnym statusie prawnym, zarówno posiadające udokumentowane pochodzenie polskie (posiadacze Karty Polaka), jak i osoby bez poświadczonego formalnie pochodzenia polskiego, oraz ich najbliższe rodziny.
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Z polską polityką migracyjną jest przeciwnie, ale i analogicznie, do przypadku polskiego Pendolino. Pociągi już są, ale wykorzystywać swoje pełne walory mogą jedynie na nielicznych odcinkach torów. Zamiast najpierw stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a potem kupić tabor i puścić go w ruch, postąpiono odwrotnie. Absurd! Polityka imigracyjna pełni funkcję infrastruktury prawno-instytucjonalnej dla napływu i integracji imigrantów, dla tych nowych, oczekiwanych pociągów, by użyć analogii do Pendolino. W tym wypadku postąpiono właściwie: stworzono ramy dla spodziewanego napływu cudzoziemców.
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Ostanie spotkanie Forum Debaty Publicznej w 2014 r. - organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP - poświęcono kwestiom migracyjnym. Asumptem do dyskusji były prace, które od ponad trzech lat prowadził w Kancelarii Prezydenta RP zespół badaczy i przedstawicieli organizacji pozarządowych pod przewodnictwem Minister Ireny Wóycickiej. Prace zakończyły się sformułowaniem wstępnych rekomendacji odnośnie do polskiej polityki migracyjnej widzianej w perspektywie długookresowej i w tym sensie grudniową debatę można traktować jako kolejny etap dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami. Cel debaty był jednak szerzej zakrojony, ponieważ obejmował refleksję nad wyzwaniami, które stoją przed Polską jako krajem emigracyjno-imigracyjnym oraz zebranie głosów szerokiego spektrum uczestników debaty, od badaczy migracji, poprzez urzędników publicznych, działaczy samorządowych i polonijnych po przedstawicieli organizacji pozarządowych.
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Renata Stefańska, Monika Szulecka, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
„Kamienie milowe" w polityce migracyjnej Polski: Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic - regulowanie imigracji - kontrolowane otwarcie.
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zamachy terrorystyczne przeprowadzane przez braci Kouachi oraz Ameda Coulibaly w dniach 7-9 stycznia 2015 r. spowodowały nie tylko śmierć 17 niewinnych ludzi i zamachowców, ale nade wszystko wstrząsnęły całą wielokulturową Francją. Ofiarami zamachowców byli przedstawiciele wszystkich największych wspólnot religijnych i rozmaitych grup etnicznych. Jeśli nie po raz pierwszy obywatele francuscy pochodzenia imigranckiego postanowili uśmiercać swoich współobywateli z hasłami religijnymi na ustach (robili to wcześniej m.in. Mohammed Merah w 2012 r. i Khaled Kelkal w 1995 r.), to po raz pierwszy celem ich ataku stała się oprócz konkretnych ludzi (rysowników, dziennikarzy i Żydów) instytucja - tygodnik satyryczny „Charlie Hebdo” będący swoistym symbolem francuskiego sekularyzmu i superkrytycznego podejścia do religii.
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Monika Szulecka Ośrodek, Badań nad Migracjami UW
W żadnym z dotychczas wydanych słowników języka polskiego nie znajdziemy ani hasła migrantolog, ani migracjolog. W zasobie słownikowym nie ma też nazw dyscyplin, które migrantolog i migracjolog mieliby reprezentować (w domyśle: migrantologii i migracjologii). Kim są zatem wspominani nierzadko w „Biuletynie Migracyjnym” migrantolodzy? Przedstawicielami nieistniejącej dyscypliny?
50 Grudzień 2014 | Artykuły
Według danych GUS na całym świecie przebywa obecnie ponad 2 miliony Polaków (2 196 tys. na świecie, z czego w samej Europie – 1 891 tys.). I są to tylko dane na temat osób, które – zachowując zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza krajem. MSZ szacuje, że w sumie można mówić o 18-20 milionach Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie, z czego 1/3 to osoby „urodzone i ukształtowane w Polsce”, a pozostali to osoby o różnych, mocniejszych lub luźniejszych więzach z Polską.
49 Październik 2014 | Artykuły
Tytułowe stwierdzenie, wyrażające zarówno sprzeciw wobec dotychczas panującej klasy politycznej w Rumunii, jak i solidarność z głosującymi za granicą, którym znacząco ograniczono prawo do głosowania, można było przeczytać na wielu transparentach osób protestujących po wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii oraz w mediach społecznościowych. Druga tura wyborów rumuńskiego prezydenta odbyła się 16 listopada 2014 r. i przyciągnęła do urn rekordową liczbę wyborców - 11 369 607 spośród ok. 18 mln osób uprawnionych do głosowania (aż 63,95 proc.).
49 Październik 2014 | Artykuły
W dniu 2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła plan wdrażania dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”. Prace nad obszernym planem wdrażania (por. „BM” nr 45, s. 1) trwały wiele miesięcy, co nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę zmiany w prawie w ostatnim czasie (wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w maju 2014 r.), złożoność problematyki migracyjnej i wielość podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów polskiej polityki migracyjnej.
49 Październik 2014 | Artykuły
W 2013 r. za granicą mieszkało, według szacunków GUS, ok. 2 196 tys. Polaków. Były to osoby przebywające tam nawet po kilka lat, ale jednocześnie ciągle zameldowane na stałe w Polsce, czyli tzw. migranci czasowi. Było ich o 66 tys. więcej niż w 2012 r., o 196 tys. więcej niż w 2010 r. i tylko o 74 tys. mniej niż w rekordowym roku 2007. Po przejściowym spadku w latach 2008-2010 liczba emigrantów czasowych z Polski znowu rośnie.
49 Październik 2014 | Artykuły
Małgorzata Radomska, Science-Po, Paryż
Wybory do rad dzielnicowych w Wielkiej Brytanii przeprowadzone w dniu 22 maja 2014 r. razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego wzbudziły niemałe nadzieje i emocje wśród działaczy polonijnych na Wyspach. Pojawiła się szansa, by społeczność polska w Zjednoczonym Królestwie miała swoich lokalnych reprezentantów politycznych, którzy zadbają o jej interesy. Polonijni działacze nazwali polski elektorat, czyli prawie 400 tys. obywateli polskich zamieszkałych w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej posiadających czynne prawo wyborcze, „potencjalną siłą polityczną”, „siłą, z którą brytyjscy politycy muszą w końcu zacząć się liczyć”.
49 Październik 2014 | Artykuły
Agnieszka Fihel Ośrodek, Badań nad Migracjami UW
Konstytucja RP gwarantuje każdej osobie prawo do bezpłatnej nauki aż do momentu ukończenia 18 roku życia. Oznacza to, że z tego prawa korzystają również dzieci cudzoziemskie przebywające na terenie Polski, bez względu na obywatelstwo oraz status prawny, a „na organach państwa ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich ku temu możliwości” (Klaus 2008: 56). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły publiczne są zobowiązane zapewnić dzieciom cudzoziemskim lekcje języka polskiego i zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów przez jeden rok, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Na potrzeby dziecka cudzoziemskiego dyrektorzy placówek oświatowych mogą dodatkowo zatrudnić asystenta nauczycieli władającego językiem ojczystym ucznia, przy czym okres jego zatrudnienia nie może przekraczać 12 miesięcy.
49 Październik 2014 | Artykuły
Jaka była skala międzynarodowych przepływów ludności w ostatnich latach na świecie? Choć może to wydawać się nieprawdopodobne, do niedawna odpowiedź na to pytanie nie była znana. Dziś wiemy m.in., że między rokiem 2005 a 2010 liczba migracji wynosiła ok. 41,5 mln (co stanowi 0,61 proc. w odniesieniu do ponad 6 mld mieszkańców naszego globu).
48 Czerwiec 2014 | Artykuły
259 741 - na tyle UNHCR ocenia liczbę uchodźców wewnętrznych (IDP) na Ukrainie (stan na początek września br.), z czego blisko 85 proc. (243 896) pochodzić ma z Donbasu, zaś 15 proc. z Krymu (drugie tyle przekroczyło granice Ukrainy, najczęściej udając się do Rosji). Liczba ta może być jednak większa, gdyż wiele osób zmuszonych do porzucenia swojego miejsca zamieszkania nie zgłasza swojego statusu oficjalnie. Największy napływ z terenów ogarniętych konfliktem zarejestrowano w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - osiedliły się tam aż 22 503 osoby z obwodów donieckiego i ługańskiego oraz 699 osób z Krymu (stan na 15 lipca 2014 r.; już dwa dni później szacowano, że ok. 15 tys. uchodźców powróciło do Słowiańska).
48 Czerwiec 2014 | Artykuły
Marta Jaroszewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich
Według szacunków Ośrodka Studiów Wschodnich w Unii Europejskiej (UE) może obecnie przebywać ok. 1 mln Ukraińców, ok. 200-300 tys. Mołdawian i 100-150 tys. Białorusinów (stan na kwiecień 2014 r.). 250-300 tys. migrantów z tej grupy przebywa w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja), z czego od 20 do 40 proc. stanowią imigranci o nieuregulowanym statusie. Biorąc pod uwagę zarówno wysokie, lecz w miarę stabilne zainteresowanie migrantów z Europy Wschodniej pracą w UE, jak i relatywnie niewielką skalę migracji nielegalnych, warto zastanowić się, jaki skutek dla migracji z trzech badanych krajów Europy Wschodniej miałoby zniesienie ruchu wizowego. Czy nieuniknionym następstwem byłaby - jak się potocznie sądzi - masowa imigracja?
48 Czerwiec 2014 | Artykuły
Jan Brzozowski, Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małopolska to tradycyjny region emigracji, a więc miejsce, z którego zawsze więcej ludzi wyjeżdżało w poszukiwaniu pracy bądź lepszych perspektyw życiowych, niż do którego przyjeżdżało. Od 2008 r. możemy jednak zaobserwować spadek dynamiki wyjazdów z Polski, symptomy migracji powrotnej i rosnącą liczbę obcokrajowców, którzy decydują się na długoterminowy pobyt w Polsce. Z tego też powodu badacze migracyjni sygnalizują, że Polska już w nieodległej przyszłości może doświadczyć „przejścia migracyjnego” i z kraju emigracyjnego zmienić się w kraj imigracyjny. Tym samym masowy odpływ ludności z kraju w ostatnich dekadach mógłby okazać się ostatnim etapem w długiej historii polskiego wychodźstwa i początkiem nowego rozdziału w historii Polski, gdy staje się ona domem dla rosnącej liczby imigrantów.
48 Czerwiec 2014 | Artykuły
Pomimo że nowa ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 r., miała znacząco ułatwić życie migrantom starającym się o legalizację pobytu i pracy w Polsce, kolejki w obsługującym największą ich liczbę Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) wcale się nie zmniejszyły. W maju br. w warszawskim urzędzie przy ul. Długiej pojawiło się wręcz dwa razy tyle cudzoziemców co w maju rok wcześniej. Paradoksalnie stało się tak m.in. dzięki uproszczeniu procedur.
47 Kwiecień 2014 | Artykuły
W lutym br. Warszawa przygotowywała się na duży napływ uchodźców z Euromajdanu (zob. „BM” nr 46, s. 1). Upadek reżimu Janukowycza i przejęcie władzy przez opozycję sprawiły jednak, że to nie nastąpiło. Dopiero aneksja Krymu przez Rosję doprowadziła do ucieczek na większą skalę, choć głównie w granicach Ukrainy.
47 Kwiecień 2014 | Artykuły
Eksperci Komitetu Badań nad Migracjami PAN (KBnM PAN) szacują, że w okresie od 1 maja 2004 r. do 1 stycznia 2013 r. wyemigrowało z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) na okres powyżej 12 miesięcy od 1,05 do 1,1 mln osób.
47 Kwiecień 2014 | Artykuły
Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Obywatele polscy przebywający za granicą - bez względu na to, czy na stałe, czy jedynie czasowo - mają prawo do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE). Głównym warunkiem uczestnictwa w wyborach jest znalezienie się w spisie wyborców. Podczas gdy w obwodach do głosowania na terytorium kraju spisy wyborców tworzone są na podstawie danych meldunkowych, to w obwodach za granicą - na podstawie indywidualnych zgłoszeń obywateli polskich. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów osobiście - w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefaksu lub przez Internet.
47 Kwiecień 2014 | Artykuły