Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Dominik Stecuła, Thaddeus C. Radziłowski, Instytut Piast
Według spisu ludności w Stanach Zjednoczonych żyje ok. 10 mln ludzi, którzy przyznają się do polskiego pochodzenia. Stanowią oni 3 proc. populacji USA. Niestety, mimo ich relatywnie dużej liczby, niewiele wiadomo o tym, jak silnie utożsamiają się oni z Polską i jaką rolę w ich życiu codziennym odgrywa tożsamość polonijna.
47 Kwiecień 2014 | Artykuły
Począwszy od listopada 2013 r., kiedy w Kijowie rozpoczęły się protesty przeciwko wycofaniu się przez władze Ukrainy z deklaracji podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, oczy świata zwrócone są na Ukrainę. Centralną sceną, na której przejawy mobilizacji ukraińskiego społeczeństwa, niezadowolonego z kierunku obranego przez władze, zderzały się z postawą służb policyjnych, przez długi czas pozostawała stolica Ukrainy i usytuowany w jej centrum Majdan Niepodległości
46 Luty 2014 | Artykuły
Eskalacja przemocy na Ukrainie spowodowała nieco większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku napływ obywateli Ukrainy do Polski. Wiele instytucji państwowych zgodnie zapewniało, że w razie konieczności Polska jest w stanie w trybie natychmiastowym przyjąć falę uchodźców z Ukrainy. Dostęp do terytorium oraz wikt i opierunek to jednak nie wszystko. Postępowania o nadanie statusu uchodźcy są przewlekłe. Inne przeszkody można by długo mnożyć. Ważne jednak, że choć częściowo udało się zapewnić niezbędną pomoc prawną potrzebującym.
46 Luty 2014 | Artykuły
Marek Stryjek, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Malta to kraj leżący na trzech wyspach (Malta, Gozo i Comino) o łącznej powierzchni 315,6 km², umiejscowionych centralnie w basenie Morza Śródziemnego i nieznacznie oddalonych od Sycylii (o 90 km), Trypolisu (o 350 km) i Tunisu (o 332 km). Przez wieki właśnie to centralne położenie raz stanowiło o dostatku, innym razem wywoływało walki o panowanie nad tym ważnym punktem tranzytowym oraz bezpiecznym portem dla floty. Wyspiarski kraj, który zamieszkuje ok. 400-tysięczna populacja Maltańczyków, w 2004 r. stał się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
46 Luty 2014 | Artykuły
Zakończyły się ponad trzyletnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach. 27 grudnia 2013 r. swój podpis pod ustawą złożył Prezydent RP. Było to poprzedzone półrocznym okresem prac parlamentarnych, podczas których pierwotny projekt uległ wielu istotnym zmianom, co w znacznej mierze wynikało z dużego zaangażowania organizacji społecznych w prace nad nowymi przepisami.
45 Grudzień 2013 | Artykuły
Koniec 2013 r. na Ukrainie to kolejna po Pomarańczowej Rewolucji „gorąca” zima. Tak jak dziewięć lat temu, obecne listopadowo-grudniowe demonstracje na głównym placu Kijowa skupiają uwagę świata. Również w Polsce „Euromajdan”, jak nazywają swoje protesty Ukraińcy, wzbudza emocje.
45 Grudzień 2013 | Artykuły
Po wielu miesiącach prac nad planem wdrażania polityki migracyjnej Polski do wiadomości publicznej trafił dokument, w którym każda z niemal 200 rekomendacji zawartych w rządowej strategii pt. „Polityka migracyjna Polski” jest szczegółowo opisana, ze wskazaniem stanu wdrożenia, podmiotów odpowiedzialnych, terminów i kosztów wdrożenia oraz barier formalnych bądź finansowych stojących na drodze do ich implementacji.
45 Grudzień 2013 | Artykuły
Agnieszka Kulesa, Ministerstwo Spraw Wewnętrz
Kiedy w kwietniu 2009 r. ministrowie odpowiedzialni za kwestie migracyjne z państw Unii Europejskiej (UE) i obszaru Schengen, Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej, Federacji Rosyjskiej i Turcji przyjmowali na konferencji w Pradze Wspólną Deklarację określającą obszary współpracy w ramach zarządzania przepływami migracyjnymi, nikt nie przypuszczał, że już dwa lata później Proces Praski zostanie uznany w UE za główne forum współpracy w dziedzinie migracji i azylu ze wschodnim i południowo-wschodnim sąsiedztwem. Do grudnia 2010 r. rolę lidera tej ważnej inicjatywy politycznej pełniły Czechy. Od tego czasu Procesowi przewodniczy Polska.
45 Grudzień 2013 | Artykuły
Wywiad z Rafałem Rogalą, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców
W tym roku przyjęliśmy wnioski już od ponad 13 400 osób. W 96 proc. są to obywatele Federacji Rosyjskiej deklarujący narodowość czeczeńską. Wcześniejsze prognozy wskazywały, że liczba osób z Czeczenii, z Kaukazu Północnego, będzie się zmniejszać, podczas gdy rosnąć będzie liczba poszukiwaczy azylu pochodzących z Kaukazu Południowego, a więc z Gruzji.
44 Październik 2013 | Artykuły
Przedstawione w dokumencie z 12 lipca 2013 r. stanowisko Rządu w sprawie projektu „ustawy o powrocie” jest odzwierciedleniem istniejących uwarunkowań prawnych dotyczących imigracji do Polski osób narodowości polskiej, głównie z przestrzeni postsowieckiej.
44 Październik 2013 | Artykuły
Anna Dzienis, Okayama University
Okres do wczesnych lat 1970. w Japonii charakteryzowały wzmożone migracje ludności, co wiązało się przede wszystkim z wysokim wzrostem gospodarczym, wzrostem liczby ludności i rozwojem głównych centrów miejskich. Sytuacja demograficzna Japonii zmieniała się wówczas najbardziej dynamicznie w historii kraju. Od lat 1950. do 1960. populacja zwiększyła się o 24 proc., z 84 110 mln do 104 670 mln. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 44 proc., z 50 170 mln do 72 120 mln. Z kolei zasób siły roboczej między 1953 r. a 1973 r. zwiększył się z 39 890 do 52 890 mln ludzi, co stanowiło wzrost o 33 proc. w tej grupie. Dwa ostatnie fakty w dużej mierze odnosiły się do trzech głównych japońskich metropolii: Tokio, Osaki i Nagoi.
44 Październik 2013 | Artykuły
W ostatnim czasie ogólna liczba uchodźców z pogrążonej w wojnie domowej Syrii przekroczyła 2 miliony osób, z czego ponad milion stanowią dzieci i młodzież poniżej 17 roku życia. Wiele z tych osób swoją tułaczkę rozpoczęło zaraz po wybuchu konfliktu i od tego czasu, a więc praktycznie od trzech lat, przenosi się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu bezpiecznej przystani życiowej.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Obywatele Armenii już niebawem dołączą do wąskiego grona cudzoziemców, którzy z racji tylko pochodzenia ze Wschodu mają uproszczony dostęp do polskiego rynku pracy. Stanie się tak po przyjęciu przez rząd nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projekt zmiany rozporządzenia jest obecnie w fazie konsultacji społecznych.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Wiadomo, że na ogół ludzie bogatsi są szczęśliwsi od biedniejszych. Jasne jest jednak także, że wzrost zamożności niekoniecznie wiąże się ze wzrostem poczucia szczęścia. Zjawisko to znane jest jako „paradoks Easterlina”, który można tłumaczyć tym, że obiektywne mierniki dobrobytu (np. wysokość dochodu) wpływają na odczuwane szczęście (subiektywny miernik dobrobytu) tylko wtedy, gdy zbliżają kogoś do osiągnięcia pożądanego przez nie-go statusu społecznego. Jeśli więc wzrost obiektywnego poziomu dobrobytu dotyczy wszystkich i nie pozwala biedniejszym skorzystać z usług do-stępnych dla bogatszych lub podnosi czyjeś aspiracje, to nie wpływa to na zmianę poziomu odczuwanego szczęścia.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Tomasz Dziedzina, Marek Stryjek, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kolejowe przejście graniczne w Terespolu to miejsce, w którym przyjmowana jest największa w Polsce liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. Godzina 7:15 rano, na peron stacji Terespol powoli i dostojnie wtacza się pociąg białoruskich kolei relacji Brześć-Terespol - potocznie i dość pejoratywnie określany „śmieciuchem”. Podróżni karnie przechodzą do przejścia podziemnego, aby stawić się do kontroli granicznej. Jako pierwsze podchodzą „białoruskie mrówki”, które przyjeżdżają tu na zakupy, oraz nieliczni turyści. Na samym końcu kolejki ustawiają się osoby, które opuściły swój kraj, nie mają wizy wjazdowej do Polski i chcą wnioskować o nadanie statusu uchodźcy - właśnie tu. One już wiedzą, że w ich wypadku procedura kontroli będzie dłuższa.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Łukasz Użyczyn, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Odprawie minimalnej - zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen (KGS) - podlegają wszystkie osoby mające obywatelstwo kraju UE bądź korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się. Odprawa ta obejmuje sprawdzenie tożsamości, ważności dokumentu i jego autentyczności. Pozostali cudzoziemcy, tj. obywatele państw trzecich, podlegają odprawie szczegółowej, która oprócz powyżej wymienionych czynności obejmuje m.in. sprawdzenie celu ich podróży, wysokości posiadanych środków finansowych, a także tego, czy dana osoba figuruje w Systemie Informacji Schengen2 oraz bazach krajowych, jak również weryfikację, czy nie został przekroczony maksymalny okres pobytu wskazany w wizie.
43 Sierpień 2013 | Artykuły
Po Francji (2005 i 2007 r.), Belgii (2006 r.) i Wielkiej Brytanii (2011 r.) w tym roku znowu przyszła kolej na Szwecję*. Począwszy od 19 maja przez dziewięć kolejnych dni trwały zamieszki w sztokholmskiej dzielnicy Husby oraz w jej okolicach, a zdjęcia płonących samochodów obiegły cały świat. W sumie zniszczono ponad 150 samochodów, zdemolowane zostały liczne sklepy, a z lokalnego posterunku policji zostały zgliszcza.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Tuż po przyjęciu przez rząd 18 czerwca br. projektu nowej ustawy o cudzoziemcach „Rzeczpospolita” poinformowała, że w myśl nowych przepisów „dziesiątki tysięcy Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian i Gruzinów będzie mogło zarejestrować się w urzędzie pracy i wystąpić o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, a jeśli wypracują rok ubezpieczenia, dostaną nawet zasiłek dla bezrobotnych”. Czy rzeczywiście od 2014 r. - jeśli przepisy zostaną uchwalone w projektowanym kształcie - wszyscy imigranci, nawet czasowi, uzyskają prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia?
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Tysiące nielegalnych przekroczeń granicy dziennie, 11 mln nieudokumentowanych imigrantów i wciąż niezaspokojony popyt na pracę. Oto paradoks ósmej gospodarki świata (Bank Światowy 2011, wskaźnik: PKB per capita). W odpowiedzi grupa amerykańskich senatorów zaproponowała „Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act” - pakiet reform, który został już przyjęty na razie przez Senat USA.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły
Marek Okólski Ośrodek Badań nad Migracjami UW
W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. w Nowym Jorku obradowała Komisja ds. Ludności i Rozwoju ONZ. Temat tej - już 46. - sesji brzmiał „Nowe trendy w migracjach: aspekty demograficzne”. Jednym z wydarzeń plenarnych sesji była debata panelowa zatytułowana „Migracje i rozwój”, w której wzięło udział trzech zaproszonych specjalistów: prof. Aderanti Adepoju z Uniwersytetu w Lagos, prof. Marcela Cerutti z Uniwersytetu w Buenos Aires oraz prof. Marek Okólski z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Profesor Okólski został poproszony m.in. o wprowadzenie do dyskusji o wzorcach migracji na świecie w minionej dekadzie na tle lat 90. XX w. Artykuł stanowi obszerny fragment jego wypowiedzi.
42 Czerwiec 2013 | Artykuły