Polska - tu cudzoziemiec łatwiej zamieszka

Pomimo że nowa ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 r., miała znacząco ułatwić życie migrantom starającym się o legalizację pobytu i pracy w Polsce, kolejki w obsługującym największą ich liczbę Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) wcale się nie zmniejszyły. W maju br. w warszawskim urzędzie przy ul. Długiej pojawiło się wręcz dwa razy tyle cudzoziemców co w maju rok wcześniej. Paradoksalnie stało się tak m.in. dzięki uproszczeniu procedur.

Nowe uregulowania są szczególnie korzystne dla czterech kategorii cudzoziemców: migrantów zarobkowych, studentów i absolwentów szkół wyższych, posiadaczy Karty Polaka i dzieci cudzoziemców. Migranci zarobkowi uzyskali prawo do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ramach jednej procedury, teraz ważne nawet do trzech lat. Studentom także wydłużono okres ważności zezwoleń na pobyt, jak i przyznano im prawo do poszukiwania pracy przez rok po ukończeniu studiów. Cudzoziemcy z ważną Kartą Polaka, chcący osiedlić się w Polsce na stałe, zyskali możliwość otrzymania prawa stałego pobytu niemal od ręki. Z kolei dzieci cudzoziemskie bez problemu mogą obecnie dostać zezwolenie na pobyt stały, nawet tuż po urodzeniu, jeśli tylko jedno z ich rodziców posiada takie zezwolenie albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wśród ważnych udogodnień dla wszystkich cudzoziemców warto wymienić zniesienie terminu składania wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia (obecnie można to zrobić aż do ostatniego dnia legalnego pobytu) i ograniczenie liczby wymaganych dokumentów, a dla cudzoziemców nieudokumentowanych - wprowadzenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na potrzebę poszanowania prawa do życia rodzinnego.

Ustawa wprowadziła jednak także pewne utrudnienia związane z tym, że jednym z jej priorytetów nadal pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa. Wniosek o legalizację pobytu został wydłużony z 15 do 19 stron, a jego wypełnienie wciąż stanowi dla cudzoziemca nie lada wyzwanie. Dodatkowo, obecnie migrant musi dwukrotnie stawić się w urzędzie osobiście. Najpierw po to, by złożyć wniosek o legalizację pobytu oraz odciski palców, a później - by odebrać kartę pobytu. Dotychczas jego obecność była obowiązkowa tylko na tym drugim etapie, a wnioskować o zezwolenie na pobyt mógł za pośrednictwem pełnomocnika.          

RS

Źródło: prezentacja Izabeli Szewczyk (MUW) podczas konferencji „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców”, www.cudzoziemcy.gov.pl.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014 | Kategoria: Artykuły