Plan wdrażania "Polityki migracyjnej Polski"

Po wielu miesiącach prac nad planem wdrażania polityki migracyjnej Polski światło dzienne ujrzał dokument, w którym każda z niemal 200 rekomendacji zawartych w rządowej strategii pt. „Polityka migracyjna Polski” jest szczegółowo opisana, ze wskazaniem stanu wdrożenia, podmiotów odpowiedzialnych, terminów i kosztów wdrożenia oraz barier formalnych bądź finansowych stojących na drodze do ich implementacji. Dokument jest dość obszerny (liczy 207 stron) i na pewno stanowi ciekawą lekturę dla wszystkich, których interesuje „kuchnia” polityki migracyjnej. Wiele rekomendacji (zwłaszcza w odniesieniu do przeciwdziałania nielegalnej imigracji) jest wdrażanych w sposób ciągły. Dużo pozostaje do zrobienia w kwestiach, których realizacja wymaga wsparcia finansowego, np. stworzenie instytucji odpowiedzialnej za wymianę zagraniczną studentów czy zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. Dużym wyzwaniem pozostaje bieżące monitorowanie sytuacji migracyjnej, do czego brakuje środków, odpowiednio licznej i kompetentnej kadry, a ponadto przeszkodą są niezintegrowane i niepełne systemy ewidencji. Wiele rekomendacji zmieni status na wdrożone z chwilą wejścia w życie nowej stawy o cudzoziemcach (w maju 2014 r.).

W dokumencie wdrażającym wskazano na inne dokumenty strategiczne związane z „Polityką migracyjną Polski”, w tym projekt polityki integracyjnej przygotowany przez MPiPS*. Swoista strategia polityki migracyjnej została też przygotowana przez ekspertów Prezydenta RP. Na razie nie wiadomo, jaki ma ona związek z polityką przyjętą przez rząd, która będzie realizowana m.in. w oparciu o opisywany tu dokument wdrażający. Czyżby apele o politykę migracyjną okazały się na tyle skuteczne i inspirujące, że każdy istotny podmiot w polskiej polityce będzie miał własną strategię działania w odniesieniu do migracji? Przyszłość pokaże. Tymczasem, już wkrótce poznamy wyniki konsultacji społecznych dokumentu przygotowanego przez międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji, koordynowany przez MSW.             

MoS

* Podczas spotkań poświęconych polityce integracyjnej słychać głosy, że projekt ten nie stanie się krajową strategią integracji cudzoziemców, a jedynie programem, gdyż nie wykracza on znacznie poza postulaty wyrażone w „Polityce migracyjnej Polski”, a ponadto brakuje środków na realizację szerzej zakrojonych działań integracyjnych.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Artykuły