Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Mikołaj Pawlak, Mirosław Bieniecki, Caritas Polska
Polityki dotyczące integracji imigrantów są domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska posiada jednak bardzo potężne narzędzie do wywierania wpływu na kształt tych polityk we wszystkich krajach. Narzędziem tym jest Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI).
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Paulina Babis, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tworząc politykę integracyjną, należy pamiętać, iż ma ona służyć wszystkim mieszkańcom danego państwa, bez względu na ich etniczne pochodzenie. Integracja to proces wzajemnego dostosowywania się do siebie mieszkańców od dawna żyjących na da-nym terenie oraz nowo przybyłych.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Mirosław Bieniecki, Caritas Polska
Na integracyjnej mapie Polski najwyraźniej zaznacza się Warszawa, gdzie skupia się ok. połowy zamieszkujących Polskę cudzoziemców, i gdzie liczba inicjatyw mających na celu ich integrację jest zdecydowanie największa. Po Warszawie kolejnym miastem, w którym podejmowane są takie ini-cjatywy, jest Lublin.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Dorota Kozieł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Do niedawna zajmowałam się integracją cudzoziemców, którzy w Polsce otrzymali ochronę międzynarodową, a miasto Lublin wybrali na swoje miejsce zamieszkania. Obecnie nadal pomagam imigrantom, którzy przebywają w Polsce legalnie. Wspieram ich w pokonywaniu trudności poprzez udzielanie im porad, pomoc finansową, jak również szeroko rozumianą pracę socjalną.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Konrad Pędziwiatr, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Gdy 17 grudnia 2010 r. Mohammed Bouazizi w akcie desperacji z powodu trudności ekonomicznych podpalał się przed ratuszem tunezyjskiego miasta Sidi Bouzid, nie miał pojęcia, iż swoim działaniem zapoczątkuje falę protestów, które radykalnie zmienią krajobraz polityczny Bliskiego Wschodu i państw Afryki Północnej. Choć jego akt miał charakter indywidualny, to wiele osób dostrzegło w nim manifestację niezadowolenia z niedoskonałości systemowych, dzięki czemu szybko zyskał on wymiar ogólnospołeczny, a nawet przyczynił się do przebudowania scen politycznych w regionie.
32 Grudzień 2011 | Artykuły
Prof. Marek Okólski
Od 7 do 9 września br. Uniwersytet Warszawski gościł jedno z najważniejszych w 2011 r. międzynarodowych zgromadzeń akademickich poświęconych procesom migracyjnym - doroczną (ósmą z kolei) konferencję Sieci Badawczej IMISCOE.
31 Październik 2011 | Artykuły
Michał P. Garapich / University of Roehampton
Sierpniowe zamieszki w Londynie i kilku innych miastach Anglii Północnej wprowadziły społeczeństwo brytyjskie w stan szoku. Bilans wciąż rośnie - ponad 3 tys. aresztowanych, pięć osób zabitych, dziesiątki rannych, 150 mln funtów strat, zniszczone sklepy, wstrząśnięci mieszkańcy. Brytyjczycy mają prawo czuć się zaskoczeni - po dwóch miesiącach nie ustają dyskusje nad tym, co pchnęło setki młodych ludzi do kolektywnego rabowania sklepów, podpalania samochodów i ataków na policję.
31 Październik 2011 | Artykuły
Joanna Nestorowicz
Nałożenie mapy Londynu z zaznaczonymi miejscami zamieszek na mapę pokazującą dzielnice miasta o największej deprywacji uwidacznia współwystępowanie zamieszek oraz względnie dużego wykluczenia społecznego (choć oczywiście nie brakuje też wyjątków od tej zasady).
31 Październik 2011 | Artykuły
Rozmowa z Prof. Markiem Okólskim, Przewodniczącym Komitetu Badań nad Migracjami PAN
31 Październik 2011 | Artykuły
„Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”* to kwartalnik wydawany dotychczas przez Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią, działający przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Kontynuuje on tradycje „Przeglądu Polonijnego”, którego pierwszy numer został opublikowany z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk kilkadziesiąt lat temu - w roku 1975.
31 Październik 2011 | Artykuły
Danuta Tomczak / Østfold University College
Aktu terroru w dniu 22 lipca w Norwegii nie da się wytłumaczyć w racjonalny sposób, bo to splot wielu zjawisk - faktów, imaginacji, wirtualnego wyobcowania, które zmaterializowały się jako zło absolutne. I jak napisał jeden z publicystów, zło może zabić wielu ludzi, ale nie może unicestwić narodu, co reakcje społeczeństwa Norwegii na tragedię na wyspie Utøya w pełni potwierdzają. Nie ma głosów nienawiści, widoczne są natomiast masowe współczucie i solidarność większości w obronie wartości nadrzędnych w demokratycznym i otwartym społeczeństwie.
30 Lipiec-Sierpień 2011 | Artykuły
Jakub Godzimirski / Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Zamachy terrorystyczne dokonane dnia 22 lipca 2011 r. wstrząsnęły nie tylko Norwegią, ale były szokiem także dla całej Europy. Wybuch bomby w centrum Oslo i masakra na wyspie Utøya spowodowały śmierć 77 osób. W zamyśle zamachowca te akty terroru miały doprowadzić do zmiany systemu politycznego Norwegii, zmiany norweskiej polityki migracyjnej i w dłuższej perspektywie czasowej - zapobiec islamizacji Europy.
30 Lipiec-Sierpień 2011 | Artykuły
Dokument „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, stworzony przez międzyresortowy Zespół ds. Migracji - nad którym niedawno zakończyły się konsultacje społeczne - nie zawiera opisu doktryny migracyjnej, gdyż doktryna nie jest pojęciem występującym w dokumentach administracji państwowej. W omawianym dokumencie określono pewne priorytety, które - w ocenie administracji - powinny mieć zastosowanie w polityce migracyjnej.
30 Lipiec-Sierpień 2011 | Artykuły
Rozmawiamy z Prof. Antonim Rajkiewiczem, Przewodniczącym Rady Naukowej OBM UW
30 Lipiec-Sierpień 2011 | Artykuły
Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne
Tyle lat brak takiego dokumentu był stawiany za powód niemożności wprowadzenia zmian czy braku spójności polskich działań na rzecz migracji, że moim dominującym uczuciem na widok tego tekstu jest radość, że został napisany. Trzeba przyznać, ze znajomością rzeczy.
29 Maj 2011 | Artykuły
Patrycja Matusz Protasiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Na początku kwietnia 2011 r. międzyresortowa Grupa Robocza ds. Strategii Migracyjnej Polski przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję długo oczekiwanego dokumentu, mającego stanowić punkt wyjścia dla kształtowania długofalowej strategii migracyjnej w naszym kraju. Na dokument ten czekali eksperci, organizacji pozarządowe i imigranci.
29 Maj 2011 | Artykuły
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji
"Polityka migracyjne Polski - stan obecny i postulowane działania" to dokument niewątpliwie potrzebnym co od dawna podkreśla wielu naukowców oraz członków organizacji pozarządowych. Jest to pierwsza próba wytyczenia kierunków polskiej polityki migracyjnej. Szkoda zatem, iż zawiera on tak mało wyczerpującą diagnozę stanu obecnego w zakresie ruchów migracyjnych do i z Polski. Dokument strategiczny takiej rangi powinien opierać się bowiem na rzetelnych podstawach diagnostycznych, z których powinny logicznie wynikać potrzeby w zakresie zmian i ulepszeń.
29 Maj 2011 | Artykuły
Agnieszka Makulec/ Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Migracje pracowników medycznych, w szczególności lekarzy i pielęgniarek, są ważnym tematem społeczno-politycznym w wielu krajach. W krajach emigracyjnych, takich jak np. Polska czy Litwa, istnieje obawa że odpływ wykształconych za publiczne pieniądze specjalistów spowoduje problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony zdrowia, który i bez tego boryka się z licznymi trudnościami związanymi z niedofinansowaniem i wadliwym zarządzaniem.
29 Maj 2011 | Artykuły