Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

Październik br. w ośrodkach strzeżonych w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli nie był miesiącem spokojnym. W ośrodkach tych odbyły się protesty głodowe przebywających tam cudzoziemców. Brało w nich udział ponad 60 osób, co w stosunku do 380 osób przebywających w tym czasie w ośrodkach jest znaczną liczbą. Cudzoziemcy, jak donosiły media, protestowali przeciwko warunkom przebywania w ośrodkach strzeżonych, które według przedstawicieli organizacji pozarządowych rygorem przypominają więzienia (ściśle określone pory posiłków czy spacerów na świeżym powietrzu).
38 Październik 2012 | Artykuły
Marek Stryjek, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Od 2010 r. sytuacja związana ze zjawiskiem nielegalnej migracji na grecko-tureckim pograniczu pozostaje daleka od ustabilizowanej. Problem, który powstał w wyniku niewydolności państwa greckiego w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony granicy państwowej, polityki migracyjnej oraz azylowej, obejmuje cały kontynent europejski z uwagi na członkostwo Grecji w UE i układzie z Schengen. Najbardziej dotknięta tym zjawiskiem jest wschodnia prowincja Evros. To tu właśnie kumulują się trudności związane z ogromną presją nielegalnej imigracji z państw nienależących do UE. Począwszy od zagrażających życiu i zdrowiu prób nielegalnego przekroczenia granicy, problemów sanitarno-epidemiologicznych, naruszeń przepisów obowiązującego prawa, na kwestiach logistyczno-kwaterunkowych kończąc.
38 Październik 2012 | Artykuły
Komentarz: dr Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
a początku można napisać - wreszcie jest! Po trzech latach pracy, 31 lipca br., założenia polityki migracyjnej Polski zostały przyjęte przez rząd. Dokument jest całościowy i obejmuje wszystkie zagadnienia, które wchodzą w zakres migracji. Może, jak na strategię, jest trochę zbyt obszerny. Z drugiej jednak strony, jest to pierwszy tego typu dokument i musiały się w nim znaleźć zarówno elementy diagnozy, jak i wyjaśnienia dotyczące specyfiki zagadnień związanych z migracjami. Zgadzam się z większością zawartych w nim rekomendacji. Zdecydowanie podoba mi się także podejście, zgodnie z którym obecna i prognozowana sytuacja na rynku pracy powinna mieć decydujące znaczenie dla kształtowania priorytetów polityki migracyjnej.
37 Sierpień 2012 | Artykuły
Dnia 2 lipca br. upłynął termin składania wniosków o legalizację pobytu w Polsce w ramach „Abolicji 2012”. Dane według stanu na dzień 1 sierpnia br. mówią o 9 487 aplikujących, przede wszystkim obywatelach Wietnamu (2 185), Ukrainy (2 012) i Pakistanu (1 413). Wśród składających wnioski byli i tacy, którzy po złożeniu formularza wyjechali legalnie z Polski, nie zamykając sobie drogi powrotu. Inaczej mówiąc, skorzystali z dobrodziejstwa tzw. małej abolicji.
37 Sierpień 2012 | Artykuły
21 lipca br. weszła w życie ustawa o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Wprowadziła ona sankcje administracyjne i karne oraz nałożyła nowe obowiązki na podmioty zamierzające zatrudniać cudzoziemców.
37 Sierpień 2012 | Artykuły
Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
W marcu br., podczas II Kongresu Demograficznego, GUS opublikował pierwsze dokładniejsze dane ze spisu ludności przeprowadzonego w maju 2011 r. (NSP 2011). Na ich podstawie można już dokonywać wstępnych analiz migracji zagranicznych, i częściowo wewnętrznych, w zakresie ich skali oraz specyfiki regionalnej.
37 Sierpień 2012 | Artykuły
W celu pozyskania informacji o ludności Polski w NSP 2011 wykorzystano m.in. Zawartość istniejących rejestrów oraz systemów informacyjnych. Zakres znajdujących się w nich danych odpowiada przede wszystkim potrzebom instytucji, które nimi zarządzają. Każde ze źródeł ma też swoje ograniczenia wynikające z konieczności podjęcia przez migranta dodatkowych działań (np. zameldowania lub wymeldowania), aby jego mobilność została uchwycona w odpowiednim rejestrze.
37 Sierpień 2012 | Artykuły
W ostatnich miesiącach służby graniczne na Podlasiu odnotowały wyraźny wzrost liczby zbiorowych przekroczeń tzw. zielonej granicy: od początku 2012 r. ujęto już kilkanaście takich grup (łącznie ok. 90 osób, głównie obywateli Afganistanu, ale też Gruzji, Rosji i Wietnamu), podczas gdy w poprzednich latach przez cały rok zatrzymywano co najwyżej trzy grupy. Wzrost ten to prawdopodobnie w głównej mierze efekt mniejszej skuteczności służb białoruskich.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) uruchomiła Infolinię dla Migrantów. Pod numer 22 490 20 44 można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Justyna Fuksiewicz
W ostatnich latach liczba cudzoziemców, którzy skorzystali z programów powrotów dobrowolnych i opuścili Polskę, znacząco wzrosła. W 2004 r. z programu realizowanego przez IOM skorzystało 10 osób, podczas gdy w 2010 r. - już 1 627. Nieznaczny spadek nastąpił w 2011 r., prawdopodobnie wskutek zapowiedzi abolicji.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Szanowni Czytelnicy, Zależy nam na poznaniu Państwa opinii oraz oczekiwań dotyczących „Biuletynu Migracyjnego”. Dlatego bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie - złożonej z dwunastu krótkich pytań - ankiety ewaluacyjnej dostępnej tutaj oraz z menu głównego. Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Redakcja
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Ewa Pogorzała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
W dniu 30 kwietnia 2012 r. weszła w życie, budząca kontrowersje, nowa ustawa o systemie informacji oświatowej. W założeniu ma ona stanowić podstawę do stworzenia rzetelnego źródła danych o systemie oświaty i usprawnić procesy zarządzania nim oraz finansowania go na poziomie lokalnym i krajowym. Jest to istotne z punktu widzenia sytuacji uczniów-cudzoziemców, szczególnie w kontekście środków finansowych przekazywanych organom prowadzącym szkoły na dodatkowe zadania podejmowane w związku z kształceniem dzieci niebędących obywatelami polskimi.
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Jeszcze tylko kilka tygodni dzieli organizatorów i kibiców, a także służby polskie i ukraińskie od inauguracji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Po raz pierwszy imprezę tę przygotowują wspólnie Polska i Ukraina, rozdzielone...
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Do 2035 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 2 mln, a do 2050 r. - o kolejne 4 miliony. Udział osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się do tego stopnia, że staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie, co nie pozostanie bez konsekwencji dla systemów emerytalnych. Takie alarmujące prognozy demograficzne dla Polski zostały przedstawione podczas II Kongresu Demograficznego, który odbył się w dniach 22-23 marca br. w Warszawie. Na szczęście (...)
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Szansa na uzyskanie azylu w UE niejednokrotnie zależy od kraju, w którym cudzoziemiec stara się o ochronę. Niepokojące dane na ten temat w połowie ubiegłego roku opublikował UNHCR.
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Wywiad z Myroslavą Keryk, prezeską Fundacji „Nasz Wybór” , wykładowczynią w Uczelni Łazarskiego
Myroslava Keryk: Największym problemem dla Ukraińców jest legalizacja pobytu. Lista wymaganych od nich dokumentów jest długa, a cudzoziemcom często trudno jest zdobyć nawet coś tak prostego, jak meldunek. Dodatkowo, konieczność udowodnienia, że człowiek nie będzie ubiegał się o świadczenia z pomocy społecznej, że ma wystarczający dochód - wielu ludzi to odstrasza i dlatego decydują się na pobyt nielegalny. Również pracodawca może zawieść. Ukraińcy znajdują zatrudnienie w sektorach - budownictwo, rolnictwo, usługi domowe - w których często pracuje się „na czarno”. Ze względu na koszty zatrudnienia, i dla jednej strony, i drugiej to jest wygodne. Nawet jeśli pracownik chce pracować legalnie, to jest jakaś niechęć, żeby zatrudnić go na podstawie umowy. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca kiedyś trwała nawet dwa miesiące, podczas których on nie mógł pracować. Często trudno więc winić samych pracodawców, że nie chcą z takiej procedury korzystać.
34 Luty 2012 | Artykuły
Małgorzata Kowalska, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Przepisy abolicyjne to jedno. Sposób ich stosowania w praktyce mający na celu ułatwienie cudzoziemcom przejścia i tak dość skomplikowanej drogi legalizacji pobytu, to drugie. Korzystne dla cudzoziemców interpretacje przepisów zarządzone przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie są może powszechnie znane, ale z pewnością dotyczy to osób odpowiadających za decyzje w sprawie abolicji.
34 Luty 2012 | Artykuły
Maciej Duszyczk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Początkowo kwestia migracji nie zajmowała zbyt wiele miejsca w planach polskiej prezydencji w Radzie UE. Dopiero wydarzenia w Afryce Północnej z przełomu roku 2010 i 2011 oraz związany z tym wzrost migracji do UE spowodowały zwiększenie zainteresowania opinii publicznej tą kwestią oraz konieczność podjęcia stosownych działań przez instytucje UE. Musiało to doprowadzić do weryfikacji pierwotnych planów, szczególnie w obliczu prognoz pokazujących, iż główna fala imigracyjna może wystąpić w miesiącach letnich, czyli właśnie w czasie polskiej prezydencji. Nic takiego jednak się nie wydarzyło i ostatecznie Polska nie stanęła przed zadaniem podejmowania spektakularnych decyzji. Zdecydowana większość działań, które musiały być zrealizowane przez Radę UE w obliczu kryzysu migracyjnego wiosną 2011 r., została zainicjowana przez prezydencję węgierską. Polsce pozostało dokończyć negocjacje i podpisać odpowiednie dokumenty. Z zadania tego wywiązaliśmy się należycie. Dotyczy to negocjacji nowego rozporządzenia regulującego działania agencji Frontex. Rozporządzenie 1168/2011 zostało „wynegocjowane” przez Węgrów, ale podpisane 25 października 2011 r. Tak więc pod tym dokumentem widnieją podpisy dwóch Polaków: szefa Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka i sekretarza stanu w MSZ ds. europejskich, Mikołaja Dowgielewicza.
34 Luty 2012 | Artykuły
Luis Miguel Pariza Castaños, Doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) był pierwszą instytucją europejską, która zaproponowała stworzenie wspólnego programu integracji jako elementu wspólnej polityki imigracyjnej. Już w roku 2002 EKES, we współpracy z Komisją Europejską, zorganizował konferencję, w której wzięły udział organizacje imigrantów, przedstawicieli mniejszości narodowych, różnego rodzaju organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy dialogu społecznego. Wnioski z konferencji były jasne: Unia Europejska powinna wypracować program integracji imigrantów, stworzyć fundusz wspierający finansowo państwa członkowskie w tej dziedzinie oraz uważnie brać pod uwagę głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
33 Styczeń 2012 | Artykuły