Najważniejsze wydarzenia migracyjne z 50 numerów „Biuletynu”

Polska

● W związku z wejściem Polski do obszaru Schengen 21 grudnia 2007 r. granica Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej (UE). Zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach lądowych i morskich. Kontrola w ruchu lotniczym wewnątrz UE została zniesiona 30 marca 2008 r. Wejście Polski do Schengen oznaczało też przyjęcie wspólnych rozwiązań wizowych i azylowych w ramach UE.

● W 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument programowy „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania.” W tym samym roku weszła w życie nowa ustawa z 2009 r. o obywatelstwie polskim, a w 2014 r. - nowa ustawa z 2013 r. o cudzoziemcach. Oba akty prawne znacznie ułatwiły cudzoziemcom osiąganie kolejnych, coraz korzystniejszych statusów prawnych. W efekcie, w maju 2014 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim pojawiło się dwa razy tyle cudzoziemców składających wnioski o zalegalizowanie pobytu co w maju poprzedniego roku (choć wpływ na ten wzrost miała także sytuacja na Ukrainie oraz fakt, że w 2014 r. upływał dwuletni okres ważności zezwoleń na pobyt wydanych w ramach abolicji z 2012 r.). W 2014 r. odnotowano 4 926 naturalizacji, o 2 tys. więcej niż w 2010 r.

● W 2006 r. został wprowadzony uproszczony system zatrudniania obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zwalniających z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę. Początkowo oświadczenie pozwalało na pracę przez trzy miesiące w ciągu pół roku w rolnictwie. Od 2007 r. uprawnia ono do podjęcia pracy we wszystkich sektorach gospodarki przez 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Od 2009 r. z oświadczeń mogą korzystać obywatele Mołdowy, od 2010 r. - Gruzji, a od 2014 r. - Armenii.

Świat

● W kilku europejskich miastach doszło do zamieszek, w których brały udział osoby o imigranckim korzeniach. Wywołało to gorącą debatę na temat fiaska modeli integracji imigrantów w Europie. Ponadto spory o podłożu kulturowym toczone w ostatnich latach w krajach imigracyjnych zaostrzyły krytykę idei społeczeństwa wielokulturowego.

● Według danych UNHCR pod koniec 2013 r. zarejestrowano najwyższą od czasów II wojny światowej liczbę migrantów przymusowych, którą oszacowano na 51,2 mln na całym świecie. Jest to o 13 proc. (6 mln) więcej niż w 2012 r. Szczególnie „gorące regiony” to w ostatnim czasie m.in. Syria, Republika Środkowoafrykańska i Sudan Południowy.

● W dniu 1 maja 2011 r., wraz ze zniesieniem ograniczeń w Niemczech i Austrii, nastąpiło pełne otwarcie rynków pracy w Unii Europejskiej dla obywateli UE-8. 1 stycznia 2014 r. także obywatele Bułgarii i Rumuni uzyskali całkowity dostęp do rynków pracy wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014 | Kategoria: Artykuły