Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Znajomość języka polskiego na najniższym poziomie A1, poświadczona certyfikatem, będzie uprawniała d
49 Październik 2014 | Imigranci w Polsce
Powołają czy nie? - tysiące osób na Ukrainie zadają sobie codziennie to pytanie. Przyjęta niedawno przez Radę Najwyższą Ukrainy uchwała o mobilizacji tylko z grubsza określa, kto może być powołany do armii. Teoretycznie może to dotyczyć każdego mężczyzny w wieku poborowym. Nie każdy jednak ma ochotę walczyć za ojczyznę i dlatego szuka „schronienia” za granicą. W najnowszym raporcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) na temat obywateli ukraińskich składających wnioski o nadanie statusu uchodźcy w Polsce osoby obawiające się mobilizacji do wojska (ok. 10 proc.) stanowią jedną z wyróżnionych kategorii wnioskujących o ochronę międzynarodową Ukraińców.
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Brak umów dwustronnych z krajami, których obywatele najczęściej pracują w Polsce, tj. z Białorusią, Wietnamem, Rosją i Chinami (dopiero w 2014 r. weszła w życie umowa z Ukrainą), to największy mankament polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do cudzoziemców ubezpieczonych w Polsce.
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy wydają się omijać Polskę szerokim łukiem. W 2013 r. zaledwie 16 cudzoziemców uzyskało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - tzw. Niebieską Kartę UE (na 15,2 tys. Kart wydanych w całej UE)
48 Czerwiec 2014 | Imigranci w Polsce
Pod koniec grudnia 2013 r. Anna Fotyga wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z interpelacją w sprawie programu resocjalizacji niemieckiej młodzieży realizowanego nad Wisłą. „W Polsce zainteresowane osoby fizyczne, w celach zarobkowych, przyjmują małoletnich cudzoziemców, nie zawsze wiedząc do końca, na co się decydują” - alarmowała posłanka.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce
29 maja br. Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował najnowsze dane dotyczące obywateli Ukrainy. Najbardziej rzuca się w oczy znaczny wzrost liczby wniosków o status uchodźcy. Dotychczas wartości te wahały się między 36 w 2009 r. a 86 w 2003 r., nawet w okresie tzw. Pomarańczowej Rewolucji.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce
Społeczności migranckie są tzw. populacjami ukrytymi - ciężko uchwytnymi dla badaczy. Migranci nie zawsze rejestrują swój pobyt, nie sposób dokładnie zlokalizować, gdzie mieszkają, nie ma wykazu cudzoziemskich abonentów telefonicznych.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2014 r. media obiegła informacja (za depeszą PAP) o odmowie wydania zezwolenia na zakup nieruchomości w Gdańsku obywatelowi Chile. Na przeszkodzie stanęły obowiązujące w Polsce przepisy.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Cudzoziemcowi można odmówić przyznania obywatelstwa polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW, do którego ani on sam, ani jego pełnomocnik nie ma wglądu. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który oddalił skargę Pawła Juszkiewicza, młodego Białorusina polskiego pochodzenia (rodzice są posiadaczami Karty Polaka), w sprawie odmowy uznania go za obywatela polskiego z powodu stwarzania przez niego zagrożenia „dla obronności lub bezpieczeństwa państwa polskiego”. Sąd wyjaśnił, że rzetelność postępowania w takiej sytuacji ma zapewniać kontrola sądowa akt objętych klauzulą tajności.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
W czym śpi małżonek? O której godzinie wstaje i jak się budzi (z pomocą budzika, telefonu komórkowego itp.)? Co je na śniadanie? A jakiego koloru jest jego szczoteczka do zębów? Jeszcze do niedawna na takie pytania urzędników małżonkowie z par polsko-cudzoziemskich musieli odpowiadać za każdym razem, gdy obcokrajowiec starał się o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o jego przedłużenie.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Choć odsetek studentów cudzoziemskich na polskich uczelniach jest bardzo niski, to zdarza się, że to właśnie studenci z zagranicy „ratują” polskie uczelnie przed negatywnymi skutkami niżu demograficznego.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
4 marca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzająca zakres wyjątków, kiedy dopuszczalna jest praca w niedziele i święta.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Pod koniec października 2013 r. Główny Urząd Statystyczny udostępnił publikację „Migracje zagraniczne ludności - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”. Znajdują się w niej analizy danych zarówno o emigracji z Polski, jak i o imigracji do Polski, w tym o powrotach Polaków. Korzystanie z danych dotyczących tego drugiego tematu wydaje się wymagać szczególnej ostrożności ze względu na duże wątpliwości co do ich poprawności.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Od wejścia w życie nowej ustawy o obywatelstwie polskim minęło niewiele ponad rok, a już setki osób zdążyły skorzystać z nowych możliwości nabycia obywatelstwa polskiego. W okresie od 15 maja 2012 r. do 26 listopada 2013 r. polskie władze przywróciły obywatelstwo 929 osobom, które utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. Z kolei od 15 sierpnia 2012 r. do 26 listopada 2013 r. procedurę uznania za obywatela polskiego pomyślnie przeszło 1 843 cudzoziemców (wcześniej mogli z niej korzystać wyłącznie bezpaństwowcy oraz osoby o nieokreślonym obywatelstwie)*.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Już od maja 2014 r. zagraniczni absolwenci polskich szkół wyższych będą mieli prawo do poszukiwania pracy w Polsce przez cały rok. W tym celu będzie im wydawane specjalne zezwolenie na pobyt czasowy. Pytanie jednak, czy będzie.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Jesienią 2012 r. w prasie ukazał się szereg artykułów opisujących sytuację osób przebywających w prowadzonych przez Straż Graniczną strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Wówczas do zainteresowania mediów sytuacją w strzeżonych ośrodkach przyczyniły się prowadzone w kilku z nich trwające kilkanaście dni protesty głodowe, będące formą sprzeciwu cudzoziemców wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli. (zob. „BM” nr 38, s. 1).
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Pomiędzy ulicą Nowolipki a Aleją Solidarności w Warszawie rozciąga się tzw. Pasaż Muranów (od nazwy tej części miasta). Wybudowany w 2010 r. na miejscu Pawilonów Rzemieślniczych budynek trudno uznać za architektoniczną perłę. O wiele bardziej interesujące jest to, co znajduje się w jego środku.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Zgodnie z doktryną Islamu Jezus Chrystus był jednym z proroków, który co prawda narodził się dzięki boskiej ingerencji, ale nie był Synem Bożym i nie został nigdy ukrzyżowany. Takie postrzeganie osoby Jezusa nie przeszkodziło Lidze Muzułmańskiej w RP w wystosowaniu protestu w sprawie kontrowersyjnej instalacji pt. „Adoracja Chrystusa” autorstwa Jacka Markiewicza, prezentowanej jesienią 2013 r. w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Rezygnacja z wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie A2 (podstawowym) przy staraniu się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce to jeden z wielu postulatów organizacji pozarządowych dotyczących projektu nowej ustawy o cudzoziemcach, który został zaakceptowany w toku prac sejmowych.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce