Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Społeczności migranckie są tzw. populacjami ukrytymi - ciężko uchwytnymi dla badaczy. Migranci nie zawsze rejestrują swój pobyt, nie sposób dokładnie zlokalizować, gdzie mieszkają, nie ma wykazu cudzoziemskich abonentów telefonicznych.
47 Kwiecień 2014 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2014 r. media obiegła informacja (za depeszą PAP) o odmowie wydania zezwolenia na zakup nieruchomości w Gdańsku obywatelowi Chile. Na przeszkodzie stanęły obowiązujące w Polsce przepisy.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Cudzoziemcowi można odmówić przyznania obywatelstwa polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW, do którego ani on sam, ani jego pełnomocnik nie ma wglądu. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który oddalił skargę Pawła Juszkiewicza, młodego Białorusina polskiego pochodzenia (rodzice są posiadaczami Karty Polaka), w sprawie odmowy uznania go za obywatela polskiego z powodu stwarzania przez niego zagrożenia „dla obronności lub bezpieczeństwa państwa polskiego”. Sąd wyjaśnił, że rzetelność postępowania w takiej sytuacji ma zapewniać kontrola sądowa akt objętych klauzulą tajności.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
W czym śpi małżonek? O której godzinie wstaje i jak się budzi (z pomocą budzika, telefonu komórkowego itp.)? Co je na śniadanie? A jakiego koloru jest jego szczoteczka do zębów? Jeszcze do niedawna na takie pytania urzędników małżonkowie z par polsko-cudzoziemskich musieli odpowiadać za każdym razem, gdy obcokrajowiec starał się o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o jego przedłużenie.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Choć odsetek studentów cudzoziemskich na polskich uczelniach jest bardzo niski, to zdarza się, że to właśnie studenci z zagranicy „ratują” polskie uczelnie przed negatywnymi skutkami niżu demograficznego.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
4 marca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzająca zakres wyjątków, kiedy dopuszczalna jest praca w niedziele i święta.
46 Luty 2014 | Imigranci w Polsce
Pod koniec października 2013 r. Główny Urząd Statystyczny udostępnił publikację „Migracje zagraniczne ludności - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”. Znajdują się w niej analizy danych zarówno o emigracji z Polski, jak i o imigracji do Polski, w tym o powrotach Polaków. Korzystanie z danych dotyczących tego drugiego tematu wydaje się wymagać szczególnej ostrożności ze względu na duże wątpliwości co do ich poprawności.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Od wejścia w życie nowej ustawy o obywatelstwie polskim minęło niewiele ponad rok, a już setki osób zdążyły skorzystać z nowych możliwości nabycia obywatelstwa polskiego. W okresie od 15 maja 2012 r. do 26 listopada 2013 r. polskie władze przywróciły obywatelstwo 929 osobom, które utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. Z kolei od 15 sierpnia 2012 r. do 26 listopada 2013 r. procedurę uznania za obywatela polskiego pomyślnie przeszło 1 843 cudzoziemców (wcześniej mogli z niej korzystać wyłącznie bezpaństwowcy oraz osoby o nieokreślonym obywatelstwie)*.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Już od maja 2014 r. zagraniczni absolwenci polskich szkół wyższych będą mieli prawo do poszukiwania pracy w Polsce przez cały rok. W tym celu będzie im wydawane specjalne zezwolenie na pobyt czasowy. Pytanie jednak, czy będzie.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Jesienią 2012 r. w prasie ukazał się szereg artykułów opisujących sytuację osób przebywających w prowadzonych przez Straż Graniczną strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Wówczas do zainteresowania mediów sytuacją w strzeżonych ośrodkach przyczyniły się prowadzone w kilku z nich trwające kilkanaście dni protesty głodowe, będące formą sprzeciwu cudzoziemców wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli. (zob. „BM” nr 38, s. 1).
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Pomiędzy ulicą Nowolipki a Aleją Solidarności w Warszawie rozciąga się tzw. Pasaż Muranów (od nazwy tej części miasta). Wybudowany w 2010 r. na miejscu Pawilonów Rzemieślniczych budynek trudno uznać za architektoniczną perłę. O wiele bardziej interesujące jest to, co znajduje się w jego środku.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Zgodnie z doktryną Islamu Jezus Chrystus był jednym z proroków, który co prawda narodził się dzięki boskiej ingerencji, ale nie był Synem Bożym i nie został nigdy ukrzyżowany. Takie postrzeganie osoby Jezusa nie przeszkodziło Lidze Muzułmańskiej w RP w wystosowaniu protestu w sprawie kontrowersyjnej instalacji pt. „Adoracja Chrystusa” autorstwa Jacka Markiewicza, prezentowanej jesienią 2013 r. w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej.
45 Grudzień 2013 | Imigranci w Polsce
Rezygnacja z wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie A2 (podstawowym) przy staraniu się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce to jeden z wielu postulatów organizacji pozarządowych dotyczących projektu nowej ustawy o cudzoziemcach, który został zaakceptowany w toku prac sejmowych.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Obecność organizacji pozarządowych podczas posiedzeń sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach nie była tylko symboliczna. Posłowie z uwagą słuchali głosu praktyków i uwzględnili większość zgłaszanych przez nich postulatów, zarówno dotyczących kwestii szczegółowych, jak i tych bardziej ogólnych.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Przez trzy miesiące, od marca do czerwca tego roku, melomani z Białorusi - w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych - mogli otrzymać bezpłatne wizy na podstawie rezerwacji biletu do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jak donosi prasa, z takiej możliwości skorzystało prawie 4,5 tys. osób, a kolejne 20 tys. zrobiło rezerwacje na kolejne spektakle. Przywilej dotyczył tylko grup zorganizowanych. Białostockie biura podróży szybko zaczęły proponować „pakiety kulturalne”, w ramach których oprócz biletu do opery oferowały nocleg wraz ze śniadaniem. Najniższa cena takiego pakietu wynosiła ok. 50 euro, czyli mniej niż opłata za wydanie standardowej wizy, wynosząca 60 euro.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Już dziesięć lat działa w Warszawie liceum polonijne, niepubliczna szkoła prowadzona przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W placówce uczy się młodzież ze Wschodu o polskim pochodzeniu, spełniając marzenia własne, jak również marzenia przodków o powrocie do ojczyzny.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Nie jako wspólnota krwi, ale jako „kulturowa wspólnota pokoleń - przeszłych, teraźniejszych i przyszłych” - tak w deklaracji ideowej Ruchu Narodowego definiowany jest naród. „Tak pojmowany naród jest jedynym prawowitym gospodarzem w swoim państwie. Dlatego będziemy walczyć o Polskę dla Polaków” - czytamy w manifeście narodowców.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
523 artykuły i 282 strony - tak obszerny jest projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, który został przedstawiony w Sejmie w lipcu br. Posłowie debatowali na je-go temat i zgodzili się, że może on zostać skierowany do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych do dalszych prac.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę nielegalnie przebywającej w Polsce Iranki na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiającą jej nadania statusu uchodźcy. Skarżąca zarzuciła m.in., że błędne jest uznanie, iż nie istnieje „ryzyko doznania krzywdy w kraju pochodzenia, pomimo chęci zmiany religii, co uznawane jest w Iranie za przestępstwo”.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce