Prawo do szukania pracy nie dla bezrobotnego

Już od maja 2014 r. zagraniczni absolwenci polskich szkół wyższych będą mieli prawo do poszukiwania pracy w Polsce przez cały rok. W tym celu będzie im wydawane specjalne zezwolenie na pobyt czasowy. Pytanie jednak, czy będzie. Otóż, ustawodawca uzależnił wydanie cudzoziemcowi, który ukończył polską uczelnię, zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy od… posiadania przez niego źródła stabilnego i regularnego dochodu, a więc w praktyce - zatrudnienia. Nie chodzi bowiem jedynie o środki zapewniające utrzymanie na czas pobytu (taki złagodzony warunek w nowej ustawie o cudzoziemcach został zarezerwowany dla migrantów zarobkowych poszkodowanych przez pracodawcę). Wiele wskazuje na to, że przepis mający ułatwić obcokrajowcom kończącym studia w Polsce odnalezienie się na polskim rynku pracy - jeśli nie zostanie zmieniony - może okazać się „martwy”.

Podobne rozwiązania dla cudzoziemskich absolwentów szkół wyższych funkcjonują w innych krajach europejskich*, np. w Niemczech (zezwolenie na pobyt w celu poszukiwania pracy na okres do 18 miesięcy), Holandii (na okres do roku) czy Norwegii (na okres do 6 miesięcy). Tyle że wymaga się od nich co najwyżej środków na utrzymanie na czas poszukiwania pracy, nie zaś stabilnych i regularnych dochodów.       

RS

* Więcej: EMN Ad Hoc Query: possibility and conditions for TCN students to work after the completion of their higher education studies.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce