„Nowi” obywatele i obywatele „z odzysku”

Od wejścia w życie nowej ustawy o obywatelstwie polskim minęło niewiele ponad rok, a już setki osób zdążyły skorzystać z nowych możliwości nabycia obywatelstwa polskiego. W okresie od 15 maja 2012 r. do 26 listopada 2013 r. polskie władze przywróciły obywatelstwo 929 osobom, które utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. Z kolei od 15 sierpnia 2012 r. do 26 listopada 2013 r. procedurę uznania za obywatela polskiego pomyślnie przeszło 1 843 cudzoziemców (wcześniej mogli z niej korzystać wyłącznie bezpaństwowcy oraz osoby o nieokreślonym obywatelstwie)*.

Wśród osób, które odzyskały obywatelstwo polskie, najwięcej było obywateli Niemiec (369) oraz Szwecji (246) - 66 proc. wszystkich**. Jak wyjaśnia Piotr Widawski, naczelnik Wydziału ds. Obywatelstwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, można to tłumaczyć tym, że do 2002 r. w Szwecji i do 2004 r. w Niemczech migranci z Polski starający się o naturalizację musieli zrzekać się obywatelstwa polskiego. Teraz z powrotem starają się o polski paszport, korzystając z nowych przepisów o przywróceniu obywatelstwa polskiego. Nie jest możliwe określenie narodowości tych osób, ponieważ dane na ten temat nie są wymagane we wnioskach.

Prawie trzy tysiące „nowych” obywateli i obywateli „z odzysku” po zaledwie kilkunastu miesiącach funkcjonowania nowych przepisów o obywatelstwie polskim świadczy o znaczącym przyspieszeniu procesu naturalizacji w Polsce. Nie chodzi tylko o to, że byłym obywatelom przyznano prawo do odzyskania obywatelstwa bez konieczności spełnienia wymogu wcześniejszego pobytu w Polsce, a pozostałym cudzoziemcom skrócono wymagany okres pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały z pięciu do trzech lat. O wiele ważniejsze wydaje się to, że są to procedury administracyjne, podlegające terminom określonym w kodeksie postępowania administracyjnego - a więc mogą trwać maksymalnie do trzech miesięcy od czasu złożenia wniosku przez cudzoziemca. Dotychczas obywatelstwo można było dostać od Prezydenta RP, który nie był związany żadnymi terminami, co w praktyce oznaczało konieczność oczekiwania na naturalizację przez średnio 2-3 lata.               

            RS

* Nadal możliwe jest nabywanie obywatelstwa polskiego w drodze nadania przez Prezydenta RP, ale w tym tekście mowa jest wyłącznie o nowo dostępnych ścieżkach naturalizacji.
** Obecnie nie są dostępne dane na temat struktury cudzoziemców uznanych za obywateli polskich według kraju poprzedniego obywatelstwa.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce