Język polski na językach

Rezygnacja z wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie A2 (podstawowym) przy staraniu się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce to jeden z wielu postulatów organizacji pozarządowych dotyczących projektu nowej ustawy o cudzoziemcach, który został zaakceptowany w toku prac sejmowych. Upominały się o to zwłaszcza Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które argumentowały, że jest to warunek zbyt restrykcyjny, a jego spełnienie zbyt kosztowne dla cudzoziemców i zbyt trudne do realizacji ze względów organizacyjnych - państwowe egzaminy językowe przeprowadzane są tylko 2-3 razy w roku i tylko w dużych miastach. Rzeczywiście, opłata za egzamin to koszt rzędu co najmniej 60 euro, za certyfikat - 20 euro, a egzaminy organizowane są tylko w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Mimo to, rezygnacja z tego warunku wydaje się decyzją niesłuszną. Jak wynika z analiz Ośrodka Badań nad Migracjami UW, zezwolenie na pobyt stały to najbardziej ceniony i pożądany przez imigrantów status prawny. Daje im stabilizację, a jednocześnie wiele praw - niemal wszystkie uprawnienia przysługujące obywatelom polskim, z wyjątkiem zwłaszcza praw wyborczych. Obowiązek potwierdzenia znajomości języka mógłby być dobrą zachętą do jego nauki. Czy będą podejmowali ten wysiłek np. Wietnamczycy, którzy często żyją w swoich zamkniętych społecznościach i nie czują potrzeby posługiwania się językiem polskim?                                    

RS

Opublikowano w numerze: 44 / Październik 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce