Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Abolicja dla cudzoziemców zakończyła się już kilka miesięcy temu (2 lipca br.), ale w sprawie 4 tys. wniosków o legalizację pobytu do dzisiaj nie zapadły rozstrzygnięcia. I nie chodzi jedynie o wnioski złożone w ostatniej chwili. Choć nawet one - zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - już dawno powinny być rozstrzygnięte: co do zasady, wojewoda ma na to miesiąc od momentu rozpoczęcia postępowania, a dwa miesiące w sprawach wyjątkowo skomplikowanych. „Niestety, nie otrzymaliśmy dodatkowych środków na etaty do obsługi wniosków abolicyjnych, co jest główną przyczyną opóźnień w ich rozpatrywaniu” - tłumaczy Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego trafiło blisko 80 proc. wszystkich wniosków.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Udogodnienia dla migrantów starających się o zezwolenie na pobyt czasowy, ułatwienia, ale i dodatkowe wymagania wobec ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały - to najważniejsze zmiany w zakresie prawa pobytu zaproponowane w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach. Konsultacje społeczne w sprawie projektu potrwają do 19 listopada.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Pomogę panu z zagranicy uzyskać polskie obywatelstwo. Nie szukam miłości ani też nie chodzi mi o układ na tle seksualnym, to czysta transakcja. Nie biorę pod uwagę wyjazdu z Polski. Co do ceny, to proszę tylko o poważne i konkretne oferty” - takie anonse można znaleźć w internecie. Ciągle pojawiają się no-we. Ogłaszają się osoby, które za odpowiednią opłatą wezmą ślub z cudzoziemcem. Cena często podawana jest wprost, a autorzy ogłoszeń nierzadko zamieszczają swoje numery telefonów, a czasem nawet podpisują się imieniem i nazwiskiem. Obcokrajowcy z kolei (głównie pochodzący z Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej) w swoich ogłoszeniach oferują Polakom wysokie wynagrodzenie w zamian za małżeństwo, które pomoże im zalegalizować pobyt. W jednym z większych serwisów ogłoszeniowych w internecie (hiperogloszenia.pl) ogłoszenia o chęci zawarcia małżeństwa w zamian za wynagrodzenie stanowią ponad 90 proc. ogłoszeń w rubryce „Cudzoziemcy - randki”.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Do połowy października br., tj. równo pięć miesięcy od wejścia w życie przepisów umożliwiających przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, którzy utracili je przed 1 stycznia 1999 r., do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęły już 364 stosowne wnioski. W 243 przypadkach Minister wydał decyzję pozytywną, a negatywną - zaledwie w pięciu. Wprowadzone rozwiązanie, jak podkreśla m.in. Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest przede wszystkim wyrazem dążenia do zadośćuczynienia niesprawiedliwościom okresu komunistycznego.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
29 marca 2008 r. weszła w życie ustawa o Karcie Polaka. Na jej podstawie obywatele byłych republik radzieckich, mający polskie korzenie lub aktywnie działający na rzecz języka i kultury polskiej przez okres minimum trzech lat, mogą ubiegać się o wspomniany dokument. Jest on atrakcyjny nie tylko ze względów symbolicznych, jako poświadczenie przynależności do narodu polskiego, ale też z uwagi na wymiar praktyczny, który objawia się m.in. w zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę czy możliwości podjęcia studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Do 12 października br. o dokument starało się już blisko 100 tys. osób, a najwięcej wniosków złożono w konsulatach RP na Ukrainie (45 795) i Białorusi (41 174). Osoba chcąca uzyskać Kartę musi spełnić szereg wymagań, w tym warunek kluczowy - posiadać przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
W dniu 27 lipca 2012 r. ukoronowane zostały trwające od 2008 r. negocjacje z Rosją w sprawie małego ruchu granicznego (MRG) między północno-wschodnią Polską a Obwodem Kaliningradzkim. Wtedy bowiem weszła w życie Umowa między Rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego. Istotne jest, że umową objęty został cały obszar Rosji bezpośrednio graniczący z Polską. Po stronie polskiej, natomiast, z małego ruchu granicznego mogą korzystać mieszkańcy 20 powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, m.in. Gdańska, Gdyni, Sopotu, Elbląga i Olsztyna.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Od 2009 r. obywatele Gruzji stanowią drugą pod względem wielkości, po obywatelach Rosji narodowości czeczeńskiej, grupę cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy. W szczytowym okresie, tj. od czerwca do sierpnia 2009 r., gdy przyjeżdżało ich nawet około setki dziennie (w sumie 3 257 osób), wręcz prześcignęli liczebnie Czeczenów (zob. Wykres 1). Później napływ z Gruzji nieco zmalał, ale wciąż pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. W 2011 r. co czwarty szukający schronienia nad Wisłą pochodził właśnie z Gruzji (1 735 osób).
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Uchodźca lub cudzoziemiec korzystający z ochrony uzupełniającej, który chce realizować indywidualny program integracji (IPI), pisemnie zobowiązuje się m.in. do: nauki języka polskiego, aktywnego poszukiwania pracy, zameldowania w miejscu zamieszkania, rejestracji w przychodni, współpracy i kontaktowania się co najmniej dwa razy w miesiącu z pracownikiem socjalnym. Nie wszystkie z tych wymagań udaje mu się spełnić, przy czym nie zawsze jest to efektem braku jego dobrej woli.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Program Erasmus, który już od okrągłych 25 lat zbliża do siebie młodych ludzi z różnych krajów, powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest obecnie największym programem wymiany studentów na świecie. Do roku akademickiego 2009/2010 włącznie wzięło w nim udział ponad 2,3 mln żaków, a spośród nich blisko 30 tys. na miejsce swojej europejskiej przygody wybrało Polskę.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Większość badanych Europejczyków jest krytyczna wobec imigracji - tak wynika z badania Ipsos Global @dvisor*, zrealizowanego w czerwcu br. przez brytyjski instytut badawczy Ipsos MORI wśród mieszkańców 24 krajów świata (w tym dziewięciu należących do Unii Europejskiej).
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
O małżeństwach binacjonalnych
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
Zanim dojdzie do uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., niezbędne stało się znowelizowanie obecnie obowiązującej ustawy z 2003 r. Konieczność ta wynikała z upływu terminów transponowania do polskiego prawa dwóch dyrektyw europejskich, a mianowicie tzw. dyrektywy powrotowej (2008/115/WE), która powinna być stosowana od 24 stycznia 2010 r., oraz dyrektywy dotyczącej przyjmowania wysoko wykwalifikowanych imigrantów zarobkowych (2009/50/WE), która powinna być wdrożona najpóźniej 19 czerwca 2011 r. Transponowanie postanowień drugiej z ww. dyrektyw wymagało nie tylko dodania nowego rozdziału na temat zezwolenia na pobyt i pracę dla imigrantów zarobkowych posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe (tzw. niebieskiej karty) do ustawy o cudzoziemcach, ale również zmiany niektórych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce