Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

W dniu 27 lipca 2012 r. ukoronowane zostały trwające od 2008 r. negocjacje z Rosją w sprawie małego ruchu granicznego (MRG) między północno-wschodnią Polską a Obwodem Kaliningradzkim. Wtedy bowiem weszła w życie Umowa między Rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego. Istotne jest, że umową objęty został cały obszar Rosji bezpośrednio graniczący z Polską. Po stronie polskiej, natomiast, z małego ruchu granicznego mogą korzystać mieszkańcy 20 powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, m.in. Gdańska, Gdyni, Sopotu, Elbląga i Olsztyna.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Od 2009 r. obywatele Gruzji stanowią drugą pod względem wielkości, po obywatelach Rosji narodowości czeczeńskiej, grupę cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy. W szczytowym okresie, tj. od czerwca do sierpnia 2009 r., gdy przyjeżdżało ich nawet około setki dziennie (w sumie 3 257 osób), wręcz prześcignęli liczebnie Czeczenów (zob. Wykres 1). Później napływ z Gruzji nieco zmalał, ale wciąż pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. W 2011 r. co czwarty szukający schronienia nad Wisłą pochodził właśnie z Gruzji (1 735 osób).
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Uchodźca lub cudzoziemiec korzystający z ochrony uzupełniającej, który chce realizować indywidualny program integracji (IPI), pisemnie zobowiązuje się m.in. do: nauki języka polskiego, aktywnego poszukiwania pracy, zameldowania w miejscu zamieszkania, rejestracji w przychodni, współpracy i kontaktowania się co najmniej dwa razy w miesiącu z pracownikiem socjalnym. Nie wszystkie z tych wymagań udaje mu się spełnić, przy czym nie zawsze jest to efektem braku jego dobrej woli.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Program Erasmus, który już od okrągłych 25 lat zbliża do siebie młodych ludzi z różnych krajów, powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest obecnie największym programem wymiany studentów na świecie. Do roku akademickiego 2009/2010 włącznie wzięło w nim udział ponad 2,3 mln żaków, a spośród nich blisko 30 tys. na miejsce swojej europejskiej przygody wybrało Polskę.
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
Większość badanych Europejczyków jest krytyczna wobec imigracji - tak wynika z badania Ipsos Global @dvisor*, zrealizowanego w czerwcu br. przez brytyjski instytut badawczy Ipsos MORI wśród mieszkańców 24 krajów świata (w tym dziewięciu należących do Unii Europejskiej).
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
O małżeństwach binacjonalnych
37 Sierpień 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
36 Czerwiec 2012 | Imigranci w Polsce
Zanim dojdzie do uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., niezbędne stało się znowelizowanie obecnie obowiązującej ustawy z 2003 r. Konieczność ta wynikała z upływu terminów transponowania do polskiego prawa dwóch dyrektyw europejskich, a mianowicie tzw. dyrektywy powrotowej (2008/115/WE), która powinna być stosowana od 24 stycznia 2010 r., oraz dyrektywy dotyczącej przyjmowania wysoko wykwalifikowanych imigrantów zarobkowych (2009/50/WE), która powinna być wdrożona najpóźniej 19 czerwca 2011 r. Transponowanie postanowień drugiej z ww. dyrektyw wymagało nie tylko dodania nowego rozdziału na temat zezwolenia na pobyt i pracę dla imigrantów zarobkowych posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe (tzw. niebieskiej karty) do ustawy o cudzoziemcach, ale również zmiany niektórych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
W styczniu 2012 r. CBOS po raz osiemnasty zbadał stosunek Polaków do innych narodów*. Badaniem objęto 38 grup narodowościowych i etnicznych. Podobnie jak w ostatnich latach, najbardziej lubimy naszych południowych sąsiadów - Czechów (dotyczy to 58 proc. badanych) i Słowaków (57 proc.). Sympatią darzone są także narody tzw. starej Unii Europejskiej: Włosi (55 proc.), Anglicy (54 proc.), Hiszpanie i Francuzi (po 53 proc.). W czołówce znaleźli się ponadto nasi historyczni przyjaciele, Węgrzy, których lubi 52 proc. Polaków. Tak samo lubimy Norwegów i Szwajcarów. Najmniej zaś lubimy Arabów, Romów, Turków, Rumunów i Libijczyków, a zatem grupy etniczne z krajów położonych na wschód bądź południowy wschód od Polski, jednocześnie bardziej odległe kulturowo od Polaków. Różnicowanie deklarowanej sympatii według podziału „Wschód-Zachód” było widoczne we wszystkich dotychczasowych sondażach CBOS, jednak w ostatnich latach podział ten stał się mniej wyraźny.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Polska jak Titanic? Co drugi twój współpracownik to imigrant. W połowie tego stulecia może okazać się to nieuniknione. Ale czy realne? Zwiększone zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców to efekt przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Oficjalne prognozy demograficzne GUS sięgają 2035 r. Nie ujmują więc katastrofy demograficznej, która z dużym prawdopodobieństwem czeka Polskę za 40-50 lat. Według szacunków Biura Statystycznego Komisji Europejskiej (EUROPOP 2010) ok. 2030 r. nastąpi przyspieszenie zmian demograficznych, których zwiastuny widać już teraz. Dojdzie do depopulacji Polski, jak i do gwałtownego zwiększenia się udziału osób w wieku starszym i sędziwym. W 2060 r. na trzy osoby w wieku produkcyjnym będzie przypadać dwóch emerytów, z których jeden może potrzebować intensywnej opieki. To oczywiście przy założeniu, że wiek emerytalny nie zostanie zmieniony. Obecnie na jednego emeryta przypada pięć osób w wieku produkcyjnym.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Choć wiele mówi się o tym, że Polska powoli staje się krajem przyjmującym cudzoziemców, w najnowszym spisie ludności - tak, jak w spisie sprzed niemal dekady - wciąż są oni ledwie widoczni. Stanowią jedynie 0,2 proc. stałych mieszkańców Polski (w 2002 r. - 0,1 proc.). Wśród 63 tys. spisanych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy (15 tys. - 24,1 proc.), Niemiec (6 tys. - 9,2 proc.), Białorusi (5 tys. - 7,5 proc.) i Rosji (5 tys. - 7,2 proc.). Aż połowa obcokrajowców mieszka w trzech tylko regionach Polski: na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Przywiązywanie w przetargach zbyt dużej wagi do ceny i zbyt małej do tworzenia ośrodków w dużych aglomeracjach, brak uwzględniania w nich zmiennych niemierzalnych (jak np. stosunek społeczności lokalnej do cudzoziemców, pozytywne relacje między wszystkimi aktorami związanymi z funkcjonowaniem ośrodka w danej lokalizacji) czy niedostosowanie momentów otwierania i zamykania ośrodków do zajęć i zobowiązań ich mieszkańców to najważniejsze zarzuty wobec polityki lokowania ośrodków dla uchodźców prowadzonej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zostały one sformułowane przez autorów raportu poświęconego polityce wyboru lokalizacji ośrodków dla uchodźców*.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Czy młodzi repatrianci będą opuszczać swą historyczną ojczyznę i wzorem polskich rówieśników wyjadą w poszukiwaniu pracy do bogatszych krajów Unii Europejskiej? To bardzo możliwe. Według badania* dr. Pawła Huta z Instytutu Polityki Społecznej UW - przeprowadzonego w okresie od sierpnia do października 2011 r. wśród rodzin repatriantów osiedlonych w Polsce w latach 2008-2010 - najmłodsi przesiedleńcy wykazują wysoką skłonność do dalszej migracji. W czterech z 40 badanych gospodarstw domowych odnotowano przypadek wyjazdu za granicę przynajmniej jednej osoby z powodu trudności z ułożeniem sobie życia w Polsce. W czterech przypadkach stwierdzono także fakt powrotu do kraju pochodzenia. Członkowie aż 14 rodzin repatrianckich - co najmniej jedna osoba lub nawet wszyscy - zadeklarowali, że poważnie myślą o migracji na Zachód. Często wskazywanym przez nich kierunkiem docelowym są Niemcy. To nieprzypadkowy wybór - członkowie aż 15 badanych gospodarstw domowych mają bliskich krewnych w tym kraju, co jest związane z przesiedlaniem tam osób pochodzenia niemieckiego z Kazachstanu.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
W dniu 18 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł*, że ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim jest zgodna z Konstytucją. Tym samym, Trybunał nie podzielił wątpliwości prezydenta Kaczyńskiego odnośnie do tego, czy znacząco poszerzone uprawnienia wojewody w zakresie uznawania cudzoziemców za obywateli polskich nie ograniczają prerogatywy głowy państwa, jaką jest nadawanie obywatelstwa polskiego (co zmienią nowe przepisy - zob. Tabela 1). Ustawa wejdzie w życie 15 sierpnia br.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce