Cudzoziemcy - najnowsze dane

Wydane zezwolenia na pracę*

Kraj obywatelstwa

2010 r.

2011 r.

Ukraina

12 894

18 669

Chiny

6 209 5 854

Wietnam

2 245 2 504

Białoruś

1 937 1 725

Turcja

1 468 1 187

Indie

1 189 1 055

Mołdowa

- 1 017

Nepal

2 110 1 202

Ogółem

36 622 40 808

Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
* Uwzględniono kraje, których obywatele otrzymali powyżej 1 000 zezwoleń na pracę.

Zarejestrowane oświadczenia pracodawców według kraju obywatelstwa pracownika
Rok Białoruś Rosja Ukraina Mołdowa Gruzja Ogółem
2007 1 347 190 20 260 - - 21 797
2008 12 606 1 147 142 960 - - 156 713
2009 4 860 674 180 133 2 747 - 188 414
2010 3 623 595 169 490 5 912 453 180 073
2011 4 370 963 239 646 13 024 1 774 259 777
W 2011 r. najwięcej oświadczeń
zarejestrowano
dla obywateli Ukrainy 92,25%
na Mazowszu 52,66%
dla mężczyzn 56,49%
do pracy w rolnictwie 49,58%
na okres 3-6 miesięcy 80,79%
w marcu 12,55%

Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Cudzoziemcy posiadający ważne karty pobytu na terytorium RP według kraju obywatelstwa i rodzaju zezwolenia* (stan na dzień 31.12.2011 r.)
Obywatelstwo Ochrona uzupełniająca Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na pobyt
rezydenta długo-terminowego WE

Zgoda na pobyt tolerowany
 
Status uchodźcy Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Ogółem
Ukraina 7 15 919 2002 67 1 11 750 29 746
Rosja 2 788 4 867 429 105 828 2 658 11 675
Wietnam 1 4 437 1 032 252 3 3 532 9 257
Białoruś 13 6 043 327 15 119 2 732 9 249
Armenia 18 1 773 495 107 4 1 567 3 964
Chiny 8 559 96 11 2 3 145 3 821
Turcja 12 508 223 1 12 1 525 2 281
Indie - 515 248 5 1 1 401 2 170
USA - 799 107 3 - 1 258 2 167
Korea Płd. - 50 83 - - 1 569 1 702
Ogółem 3 012 47 999 5 732 738 1 170 41 613 100 380

Źródło: dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
* Uwzględniono 10 najważniejszych krajów obywatelstwa.
Więcej statystyk dotyczących cudzoziemców: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce