Małżeństwa binacjonalne w 2012 r.

  • W 2010 r. odbyły się 3 732 śluby z cudzoziemcami, czyli - w świetle definicji GUS - osobami zamieszkałymi na stałe za granicą. To o 388 ślubów mniej niż rok wcześniej.
  • Pary polsko-cudzoziemskie stanowiły 1,6 proc. ogółu nowo zawartych małżeństw w Polsce (uwaga: wiele Polek pobiera się z cudzoziemcami również za granicą, czego nie uwzględniają ww. liczby).
  • Trzech na czterech cudzoziemskich małżonków to mężczyźni (2 804 osoby) (zob. Wykres 1).

Wykres 1. Małżonkowie z zagranicy w 2011 r. w podziale na płeć (w  %)

Źródło: dane GUS.

  • Większość małżonków obcokrajowców wstępowała w związek małżeński po raz pierwszy. Panny stanowiły 71 proc. „świeżo upieczonych” żon, a rozwódki - 26 proc. Wśród nowożeńców obcokrajowców dominowali kawalerowie (82 proc.), a rozwiedzionych było 17 proc. Cudzoziemscy małżonkowie byli częściej po rozwodzie niż mieszkańcy Polski - po 9 proc. rozwiedzionych zarówno w wypadku polskich kobiet, jak i mężczyzn.
  •  Małżonkowie z zagranicy byli przeważnie osobami młodymi. Kobiety najczęściej należały do grupy wieku: 25-29 lat - 285 osób, 20-24 lata- 226 i 30-34 lata - 168. Mężczyźni byli nieco starsi, przeważnie w dniu ślubu mieli 30-34 lata - 838 osób, 25-29 lat - 768 i 35-39 lat - 449. Cudzoziemcy byli częściej starsi w porównaniu do ogółu polskich nowożeńców. W wieku 40 lat i więcej rodzinę założyło 15 proc. cudzoziemek wobec 6 proc. Polek, i 18 proc. cudzoziemców wobec 9 proc. Polaków.
  • O ile proporcje panien i kawalerów w poszczególnych grupach wieku nie różniły się znacznie, o tyle wśród osób rozwiedzionych różnice były wyraźne. Zdecydowana większość cudzoziemców-rozwodników była w wieku powyżej 40 lat (66 proc.), podczas gdy większość cudzoziemek--rozwódek nie przekroczyła 39 roku życia (60 proc). (zob. Wykres 2).

Wykres 2. Wiek nowożeńców obcokrajowców wcześniej rozwiedzionych w podziale na płeć (w %)

Źródło: dane GUS.

  • Polki preferowały małżonków z Zachodu: Wielkiej Brytanii - 618 (co piąty), Niemiec - 403, Włoch - 196, Irlandii - 138 i Francji - 108. Wybrankami Polaków z kolei najczęściej były panny młode z krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie: Ukrainy - 389 (aż 42 proc.), Białorusi - 89 i Rosji - 83, oraz z Niemiec (49 osób), czyli kraju też graniczącego z Polską, tyle że na zachodzie.
  • W „Roczniku Demograficznym 2011” podano również liczbę obywateli innych państw, którzy wstąpili w związek małżeński w Polsce. Takich osób w 2010 r. było 3 837. W wypadku większości z nich jednym z małżonków był obywatel polski, a więc małżeństwa miały zazwyczaj charakter polsko-cudzoziemski. Tylko 73 z nich zostały zawarte pomiędzy obywatelami innych państw niż Polska.
  • Polki stosunkowo chętnie wychodziły za mąż za obywateli krajów afrykańskich. W 2010 r. zawarły 60 małżeństw z obywatelami Nigerii (dwa lata wcześniej - 175), 49 z obywatelami Tunezji i 43 z obywatelami Egiptu. Polscy mężczyźni częściej pojmowali za żony mieszkanki kontynentu azjatyckiego, w tym: 19 Ormianek, 15 Japonek i 13 Filipinek.   

RS

Źródło: „Rocznik Demograficzny 2011”.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce