Łatwiej zamieszkać, trudniej zostać na stałe

Udogodnienia dla migrantów starających się o zezwolenie na pobyt czasowy, ułatwienia, ale i dodatkowe wymagania wobec ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały - to najważniejsze zmiany w zakresie prawa pobytu zaproponowane w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach. Konsultacje społeczne w sprawie projektu potrwają do 19 listopada.

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w proponowanym kształcie, migranci zalegalizują pobyt czasowy szybciej i łatwiej. Wniosek o zezwolenie na pobyt będą mogli złożyć w każdym momencie legalnego pobytu, a nie do 45 dni przed utratą ważności obecnie posiadanego zezwolenia. Do dokumentacji do wniosku nie będą musieli załączać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, czyli np. umowy najmu. Urząd nie będzie też sprawdzał już rzeczywistych kosztów utrzymania cudzoziemców, a jedynie, czy wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego jest nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę i czy nie będzie uprawniać ich do korzystania z pomocy społecznej. Zezwolenie będzie wydawane na okres nawet do trzech lat, a nie do dwóch, jak dotychczas. Migranci przebywający w Polsce i chcący pracować będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w ramach jednej procedury. Co więcej, w trakcie pobytu będą mieli prawo zmienić pracodawcę, a w razie utraty pracy - przez miesiąc poszukiwać nowej. W takiej sytuacji ich zezwolenie na pobyt i pracę nie będzie automatycznie cofane.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały również będzie uproszczona. Cudzoziemcy chcący osiedlić się w Polsce na stałe zostaną jednak zobowiązani do spełnienia dodatkowego warunku, tj. poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie A2 certyfikatem językowym lub świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły.          

RS

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce