Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

W styczniu 2012 r. CBOS po raz osiemnasty zbadał stosunek Polaków do innych narodów*. Badaniem objęto 38 grup narodowościowych i etnicznych. Podobnie jak w ostatnich latach, najbardziej lubimy naszych południowych sąsiadów - Czechów (dotyczy to 58 proc. badanych) i Słowaków (57 proc.). Sympatią darzone są także narody tzw. starej Unii Europejskiej: Włosi (55 proc.), Anglicy (54 proc.), Hiszpanie i Francuzi (po 53 proc.). W czołówce znaleźli się ponadto nasi historyczni przyjaciele, Węgrzy, których lubi 52 proc. Polaków. Tak samo lubimy Norwegów i Szwajcarów. Najmniej zaś lubimy Arabów, Romów, Turków, Rumunów i Libijczyków, a zatem grupy etniczne z krajów położonych na wschód bądź południowy wschód od Polski, jednocześnie bardziej odległe kulturowo od Polaków. Różnicowanie deklarowanej sympatii według podziału „Wschód-Zachód” było widoczne we wszystkich dotychczasowych sondażach CBOS, jednak w ostatnich latach podział ten stał się mniej wyraźny.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Polska jak Titanic? Co drugi twój współpracownik to imigrant. W połowie tego stulecia może okazać się to nieuniknione. Ale czy realne? Zwiększone zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców to efekt przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Oficjalne prognozy demograficzne GUS sięgają 2035 r. Nie ujmują więc katastrofy demograficznej, która z dużym prawdopodobieństwem czeka Polskę za 40-50 lat. Według szacunków Biura Statystycznego Komisji Europejskiej (EUROPOP 2010) ok. 2030 r. nastąpi przyspieszenie zmian demograficznych, których zwiastuny widać już teraz. Dojdzie do depopulacji Polski, jak i do gwałtownego zwiększenia się udziału osób w wieku starszym i sędziwym. W 2060 r. na trzy osoby w wieku produkcyjnym będzie przypadać dwóch emerytów, z których jeden może potrzebować intensywnej opieki. To oczywiście przy założeniu, że wiek emerytalny nie zostanie zmieniony. Obecnie na jednego emeryta przypada pięć osób w wieku produkcyjnym.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Choć wiele mówi się o tym, że Polska powoli staje się krajem przyjmującym cudzoziemców, w najnowszym spisie ludności - tak, jak w spisie sprzed niemal dekady - wciąż są oni ledwie widoczni. Stanowią jedynie 0,2 proc. stałych mieszkańców Polski (w 2002 r. - 0,1 proc.). Wśród 63 tys. spisanych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy (15 tys. - 24,1 proc.), Niemiec (6 tys. - 9,2 proc.), Białorusi (5 tys. - 7,5 proc.) i Rosji (5 tys. - 7,2 proc.). Aż połowa obcokrajowców mieszka w trzech tylko regionach Polski: na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Przywiązywanie w przetargach zbyt dużej wagi do ceny i zbyt małej do tworzenia ośrodków w dużych aglomeracjach, brak uwzględniania w nich zmiennych niemierzalnych (jak np. stosunek społeczności lokalnej do cudzoziemców, pozytywne relacje między wszystkimi aktorami związanymi z funkcjonowaniem ośrodka w danej lokalizacji) czy niedostosowanie momentów otwierania i zamykania ośrodków do zajęć i zobowiązań ich mieszkańców to najważniejsze zarzuty wobec polityki lokowania ośrodków dla uchodźców prowadzonej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zostały one sformułowane przez autorów raportu poświęconego polityce wyboru lokalizacji ośrodków dla uchodźców*.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
Czy młodzi repatrianci będą opuszczać swą historyczną ojczyznę i wzorem polskich rówieśników wyjadą w poszukiwaniu pracy do bogatszych krajów Unii Europejskiej? To bardzo możliwe. Według badania* dr. Pawła Huta z Instytutu Polityki Społecznej UW - przeprowadzonego w okresie od sierpnia do października 2011 r. wśród rodzin repatriantów osiedlonych w Polsce w latach 2008-2010 - najmłodsi przesiedleńcy wykazują wysoką skłonność do dalszej migracji. W czterech z 40 badanych gospodarstw domowych odnotowano przypadek wyjazdu za granicę przynajmniej jednej osoby z powodu trudności z ułożeniem sobie życia w Polsce. W czterech przypadkach stwierdzono także fakt powrotu do kraju pochodzenia. Członkowie aż 14 rodzin repatrianckich - co najmniej jedna osoba lub nawet wszyscy - zadeklarowali, że poważnie myślą o migracji na Zachód. Często wskazywanym przez nich kierunkiem docelowym są Niemcy. To nieprzypadkowy wybór - członkowie aż 15 badanych gospodarstw domowych mają bliskich krewnych w tym kraju, co jest związane z przesiedlaniem tam osób pochodzenia niemieckiego z Kazachstanu.
35 kwiecień 2012 | Imigranci w Polsce
W dniu 18 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł*, że ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim jest zgodna z Konstytucją. Tym samym, Trybunał nie podzielił wątpliwości prezydenta Kaczyńskiego odnośnie do tego, czy znacząco poszerzone uprawnienia wojewody w zakresie uznawania cudzoziemców za obywateli polskich nie ograniczają prerogatywy głowy państwa, jaką jest nadawanie obywatelstwa polskiego (co zmienią nowe przepisy - zob. Tabela 1). Ustawa wejdzie w życie 15 sierpnia br.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Czy obywatelski projekt ustawy dotyczącej repatriacji*, pod którym w ramach akcji „Powrót do ojczyzny” podpisało się 250 tys. Polaków, trafi do kosza? Wiele na to wskazuje, w szczególności - jednoznacznie negatywna wstępna opinia Rady Ministrów**.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców już wkrótce może stać się grą niewartą świeczki. W Sejmie trwają bowiem prace nad projektem ustawy penalizującej zatrudnienie obywateli państw spoza Unii Europejskiej przebywających nielegalnie na terytorium Polski. Głównym celem zmian jest, z jednej strony, ograniczenie nielegalnej imigracji zarobkowej poprzez zwiększenie odpowiedzialności pracodawców w wyniku wprowadzenia szeregu sankcji finansowych, administracyjnych i karnych za zatrudnienie cudzoziemców bez dokumentów pobytowych, z drugiej zaś, zwiększenie ochrony pracowników z zagranicy.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Od 1 stycznia do 26 lutego br. wniosek o abolicję złożyło 3 390 cudzoziemców. To już o 1 357 aplikacji więcej niż podczas ostatniej kampanii regularyzacyjnej skierowanej do obywateli innych państw na terenie Polski w roku 2007. Choć liczba ta nie jest jeszcze tak wysoka, jak dotycząca pierwszej abolicji w 2003 r. (3 508 wniosków), to można spodziewać się, że do 2 lipca br., a więc do czasu zakończenia akcji regularyzacyjnej przekroczy i ten pułap.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Według Rocznika Demograficznego GUS, w 2010 r. w Polsce zawarto 3 732 małżeństwa binacjonalne, czyli takie, w których jeden z partnerów był obcokrajowcem (osobą zamieszkałą na stałe poza granicami Polski). Przeszło ¾ z nich stanowiły śluby Polek z mieszkańcami innych krajów, w tym głównie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Interesująca wydaje się stosunkowo duża liczba Turków (76 osób), Nigeryjczyków (41 osób), Egipcjan i Tunezyjczyków (odpowiednio 38 i 37 osób) wstępujących w związki małżeńskie z polskimi kobietami.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce