Czech i Polak - dwa bratanki

W styczniu 2012 r. CBOS po raz osiemnasty zbadał stosunek Polaków do innych narodów*. Badaniem objęto 38 grup narodowościowych i etnicznych. Podobnie jak w ostatnich latach, najbardziej lubimy naszych południowych sąsiadów - Czechów (dotyczy to 58 proc. badanych) i Słowaków (57 proc.). Sympatią darzone są także narody tzw. starej Unii Europejskiej: Włosi (55 proc.), Anglicy (54 proc.), Hiszpanie i Francuzi (po 53 proc.). W czołówce znaleźli się ponadto nasi historyczni przyjaciele, Węgrzy, których lubi 52 proc. Polaków. Tak samo lubimy Norwegów i Szwajcarów. 

Wykres 1. Sympatia Polaków do wybranych narodów w latach 1993-2012 (w %) na podstawie badania CBOS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

Najmniej zaś lubimy Arabów, Romów, Turków, Rumunów i Libijczyków, a zatem grupy etniczne z krajów położonych na wschód bądź południowy wschód od Polski, jednocześnie bardziej odległe kulturowo od Polaków. Różnicowanie deklarowanej sympatii według podziału „Wschód-Zachód” było widoczne we wszystkich dotychczasowych sondażach CBOS, jednak w ostatnich latach podział ten stał się mniej wyraźny.

W porównaniu z rokiem poprzednim widać niewielki wzrost sympatii do większości narodów, jednak zwraca uwagę, że mniej niż w roku 2011 lubimy Greków - prawdopodobnie na skutek panującego tam obecnie kryzysu ekonomicznego. Z kolei, w porównaniu do lat 1990. nie lubimy już tak bardzo Amerykanów - 62 proc. Polaków darzyło ich sympatią w 1993 r. wobec 51 proc. obecnie. 

Jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, to od 1993 r. CBOS odnotowuje wzrost sympatii do nich. Poza Ukraińcami, wobec których tyle samo Polaków deklaruje sympatię i niechęć, wszystkie narody darzymy częściej sympatią niż niechęcią (dawniej było tak tylko w wypadku Czechów i Słowaków). Choć Ukraińcy - najbardziej liczni w Polsce imigranci - są najmniej lubianymi przez nas sąsiadami, w stosunku do nich widać największą poprawę w ciągu ostatnich kilkunastu lat (szczególnie widoczną po „pomarańczowej rewolucji”). W porównaniu z latami 1990. wyraźnie wzrosła też sympatia do Niemców (zob. Wykres 1).    

STR

* Badanie przeprowadzono w dniach 5-11 stycznia 2012 r. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1 058 osób. Stosunek do poszczególnych narodów wyrażany był na skali od 1 (niechęć) do 7 (sympatia), która przy analizie wyników zastąpiona została skalą od -3 do +3.

Opublikowano w numerze: 35 / kwiecień 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce