Sześćdziesiąt dni abolicji 2012

Od 1 stycznia do 26 lutego br. wniosek o abolicję złożyło 3 390 cudzoziemców. To już o 1 357 aplikacji więcej niż podczas ostatniej kampanii regularyzacyjnej skierowanej do obywateli innych państw na terenie Polski w roku 2007. Choć liczba ta nie jest jeszcze tak wysoka, jak  dotycząca pierwszej abolicji w 2003 r. (3 508 wniosków), to można spodziewać się, że do 2 lipca br., a więc do czasu zakończenia akcji regularyzacyjnej przekroczy i ten pułap. 

Do tej pory najwięcej wniosków złożono na Mazowszu - 2 659, co stanowi 78 proc. ogółu. Na dalszych miejscach znalazły się województwa: łódzkie (168 wniosków), lubelskie (94), dolnośląskie (80), śląskie (69). Najmniej aplikacji odnotowano w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i opolskim. Cudzoziemcy, którzy dotychczas złożyli wnioski, najczęściej legitymowali się obywatelstwem: Wietnamu (1 191 wniosków), Ukrainy (881), Armenii (426), Chin (148) i Pakistanu (118). Reprezentanci tych krajów wraz z Rosjanami, Białorusinami, Indusami, Gruzinami i Nigeryjczykami stanowili  zdecydowaną większość ogółu wnioskodawców (ok. 90 proc.).

Wykres 1. Wnioski złożone przez przedstawicieli najliczniej reprezentowanych krajów według płci

Wykres 1. Wnioski złożone przez przedstawicieli najliczniej reprezentowanych krajów według płci

Przez pierwsze dwa miesiące trwania kampanii nieco więcej aplikacji składali mężczyźni (60 proc.). Dane pokazują, że prawidłowość ta nie dotyczy jednak obywateli Ukrainy, wśród których aż 65 proc. wniosków złożyły kobiety (zob. Wykres 1). Proporcja ta nie zaskakuje, biorąc pod uwagę stopień feminizacji migracji z Ukrainy do Polski.

Jeśli chodzi o strukturę wieku, to najwięcej wniosków złożyły osoby mające 31-45 lat (41 proc.). Następnymi pod względem liczebności byli 18-30-latkowie (30 proc.) i 46-59-latkowie (22 proc.). W imieniu osób niepełnoletnich złożono 147 wniosków (4 proc.), a 91 wniosków (3 proc.) spłynęło od osób powyżej 60 roku życia.

Jak dotychczas, blisko 98 proc. wniosków o zalegalizowanie pobytu zostało złożonych w związku z przebywaniem przez cudzoziemca na terytorium Polski przynajmniej od 20 grudnia 2007 r. Inne okoliczności, które uprawniają cudzoziemców do składania dokumentów w ramach abolicji, dotyczą osób, którym wcześniej odmówiono statusu uchodźcy i wobec których orzeczono wydalenie.

Wykres 2. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach abolicji 2003 i abolicji 2007 według wybranych najliczniej reprezentowanych krajów obywatelstwa

Wykres 2. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach abolicji 2003 i abolicji 2007

O skuteczności przedsięwzięcia będzie można mówić jednak dopiero wtedy, gdy okaże się, ilu spośród wnioskodawców faktycznie uda się zalegalizować pobyt w ramach trwającej akcji regularyzacyjnej. Podczas abolicji w latach 2003 i 2007 pozytywnie rozpatrzono odpowiednio 77 proc. i 66 proc. wniosków. W 2003 r. - w porównaniu do roku 2007 - odsetek decyzji pozytywnych był wyższy oraz bardziej równomiernie rozłożony w grupach obywateli poszczególnych państw (zob. Wykres 2).
Wnioski w ramach abolicji 2012 można składać do 2 lipca br. w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Więcej informacji: www.abolicja.gov.pl.          

 JN

 

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce