Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

„I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” - tak deklarują nowożeńcy w urzędzie stanu cywilnego przed przedstawicielem administracji publicznej. Okazuje się, że ta sama administracja nie zawsze respektuje prawo do szczęścia i nierozerwalności związku małżeńskiego nowożeńców.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Wydawałoby się, że cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce na stałe, mniemającemu zamiaru wyjeżdżać z Polski, paszport kraju pochodzenia nie jest już potrzebny. Okazuje się, że przez długi czas jest on mu jednak niezbędny - i do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce, i do jego przedłużania. Inne dowody tożsamości przy rozpatrywaniu wniosków pobytowych wojewodowie uwzględniają tylko w sytuacjach wyjątkowych. Według Fundacji Helsińskiej nie zawsze, kiedy to niezbędne.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Po raz pierwszy, odkąd Polska uczestniczy w programie EUREMA*, ukierunkowanym na wewnętrzne relokacje z Malty do innych państw członkowskich UE osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią, polskie deklaracje gotowości do udzielenia wsparcia Malcie w radzeniu sobie z ogromną liczbą poszukiwaczy azylu urzeczywistniły się.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Adoptować - z łaciny adaptera, co znaczy „usynowić”, ale także „wybrać” - to inaczej przysposobić cudze dziecko i uznać je za własne. Jeżeli małoletniego obywatela polskiego przysposabiają osoby mieszkające za granicą, wówczas mówi się o adopcji zagranicznej. W 2012 r. w tym trybie 255 polskich dzieci zyskało rodziców. Dzieci trafiły do 170 rodzin, ponad połowa z nich - jak co roku - do rodzin włoskich.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
12 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu I instancji, uznając, że Straż Graniczna nie musi przepraszać Shamindera Puri, praktykującego Sikha, za nakazanie mu zdjęcia turbanu podczas kontroli granicznej na Okęciu. Zdaniem sądu, chociaż działaniem tym naruszono godność i wolność religijną Brytyjczyka, to postępowanie funkcjonariuszy nie było bezprawne.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Popularnie mówi się, że „świat się zmniejsza” - wzrasta różnorodność społeczeństw, odległości geograficzne przestają mieć znaczenie, a przedstawiciele najodleglejszych kultur częściej niż kiedykolwiek stykają się ze sobą. Na ile tendencje te są widoczne wśród cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski i zamierzają zostać tu na dłużej?
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Od grudnia 2012 r. trwają protesty rolników z województwa zachodniopomorskiego zaniepokojonych wynikami przetargów organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). Sugerują oni, że ziemia masowo wykupywana jest przez cudzoziemców, którzy rzekomo nabywają ją przez podstawione osoby, tzw. słupy. Ma być o sposobem na obejście zasad przetargów ograniczonych skierowanych tylko do rolników oraz dość restrykcyjnych przepisów dotyczących zakupu ziemi przez cudzoziemców, którzy gdyby kupowali osobiście, musieliby spełnić szereg wymogów w celu otrzymania pozwolenia na zakup ziemi.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 5 grudnia br., Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawił - budzący gorące emocje tak wśród parlamentarzystów, jak i pograniczników - projekt reorganizacji Straży Granicznej (SG). Ostateczna decyzja w sprawie, które placówki w jej wyniku zostaną zamknięte, ma zostać podjęta na początku stycznia.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Składając wniosek wizowy za pośrednictwem systemu E-konsulat obywatel Ukrainy musi czekać nawet do dwóch miesięcy na umówienie spotkania z konsulem. Jeżeli jednak zdecyduje się na przekazanie dokumentów za pośrednictwem komercyjnego punktu przyjmowania wniosków wizowych, formalności załatwi nieomal z dnia na dzień*. I to bez konieczności udawania się do konsulatu po odbiór wizy. Co ważne, za skorzystanie z tej drugiej opcji musi dopłacić 19,5 euro. Niektórzy twierdzą z przekąsem, że prywatni pośrednicy - w majestacie prawa - zastąpili pobierających dodatkowe opłaty „kolejkowych koników”.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Po październikowym proteście w kilku strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) odwiedzili ośrodki oraz przeanalizowali Regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia. Jak wynika z analizy BRPO, „obowiązujący stan prawny w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia narusza standardy konstytucyjne”.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Jeszcze nie ucichły głosy protestów przeciwko budowie meczetu - Centrum Kultury Muzułmańskiej przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich obok Dworca Zachodniego, a już rozpoczął się kolejny spór wokół muzułmańskiej budowli sakralnej w stolicy. Tym razem dotyczy on planów rozbudowy domu misyjnego Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadijja zarejestrowanego w Polsce w 1990 r. jako związek religijny. Na czele protestujących, którzy pod swoją petycją do władz o niewyrażanie zgody na rozbudowę „meczetu” Ahmadijji zebrali ponad 600 podpisów mieszkańców dzielnicy Włochy, stoją lokalni radni PIS-u: Christian Młynarek i Janusz Wojciechowski
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Spośród 560 posłów i senatorów obecnej kadencji 150 wzięło udział w sondażu Stowarzyszenia 61 dotyczącym poglądów politycznych. 18 z nich zadeklarowało, że polityka migracyjna będzie jednym z głównych przedmiotów ich działania. Czy są to imigracyjni huraoptymiści, czy raczej osoby mające stosunek zachowawczy do tego tematu? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w ankietach opublikowanych na portalu mamprawowiedziec.pl oraz w przygotowanej na tej podstawie analizie Stowarzyszenia 61.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Jakie problemy w kontaktach z polskimi urzędami mają cudzoziemcy? Jak można im zaradzić? Kompleksową diagnozę i zbiór rekomendacji w tym zakresie przygotowała Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” (FROG) - organizacja na co dzień pomagająca imigrantom w funkcjonowaniu w Polsce. Opracowanie nosi tytuł „Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa”, a jego adresatem są instytucje publiczne. Choć liczy aż 261 stron, to powinno przypaść do gustu zapracowanym urzędnikom i politykom - ma bowiem bardzo przejrzystą i uporządkowaną strukturę. 42 rekomendacje, opracowane według jednolitego schematu, zostały pogrupowane w dziesięciu działach tematycznych: od powitania imigrantów zaczynając, na dostępie do obywatelstwa kończąc.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
W polskim systemie oświaty nową formą wsparcia dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym, tak obywateli polskich, jak i cudzoziemców, jest tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zasady jej organizowania i udzielania reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. Uczeń może otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jeśli ma trudności adaptacyjne związane m.in. z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z uwagi na wcześniejsze kształcenie za granicą.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Abolicja dla cudzoziemców zakończyła się już kilka miesięcy temu (2 lipca br.), ale w sprawie 4 tys. wniosków o legalizację pobytu do dzisiaj nie zapadły rozstrzygnięcia. I nie chodzi jedynie o wnioski złożone w ostatniej chwili. Choć nawet one - zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - już dawno powinny być rozstrzygnięte: co do zasady, wojewoda ma na to miesiąc od momentu rozpoczęcia postępowania, a dwa miesiące w sprawach wyjątkowo skomplikowanych. „Niestety, nie otrzymaliśmy dodatkowych środków na etaty do obsługi wniosków abolicyjnych, co jest główną przyczyną opóźnień w ich rozpatrywaniu” - tłumaczy Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego trafiło blisko 80 proc. wszystkich wniosków.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Udogodnienia dla migrantów starających się o zezwolenie na pobyt czasowy, ułatwienia, ale i dodatkowe wymagania wobec ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały - to najważniejsze zmiany w zakresie prawa pobytu zaproponowane w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach. Konsultacje społeczne w sprawie projektu potrwają do 19 listopada.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Pomogę panu z zagranicy uzyskać polskie obywatelstwo. Nie szukam miłości ani też nie chodzi mi o układ na tle seksualnym, to czysta transakcja. Nie biorę pod uwagę wyjazdu z Polski. Co do ceny, to proszę tylko o poważne i konkretne oferty” - takie anonse można znaleźć w internecie. Ciągle pojawiają się no-we. Ogłaszają się osoby, które za odpowiednią opłatą wezmą ślub z cudzoziemcem. Cena często podawana jest wprost, a autorzy ogłoszeń nierzadko zamieszczają swoje numery telefonów, a czasem nawet podpisują się imieniem i nazwiskiem. Obcokrajowcy z kolei (głównie pochodzący z Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej) w swoich ogłoszeniach oferują Polakom wysokie wynagrodzenie w zamian za małżeństwo, które pomoże im zalegalizować pobyt. W jednym z większych serwisów ogłoszeniowych w internecie (hiperogloszenia.pl) ogłoszenia o chęci zawarcia małżeństwa w zamian za wynagrodzenie stanowią ponad 90 proc. ogłoszeń w rubryce „Cudzoziemcy - randki”.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
Do połowy października br., tj. równo pięć miesięcy od wejścia w życie przepisów umożliwiających przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, którzy utracili je przed 1 stycznia 1999 r., do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęły już 364 stosowne wnioski. W 243 przypadkach Minister wydał decyzję pozytywną, a negatywną - zaledwie w pięciu. Wprowadzone rozwiązanie, jak podkreśla m.in. Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest przede wszystkim wyrazem dążenia do zadośćuczynienia niesprawiedliwościom okresu komunistycznego.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
29 marca 2008 r. weszła w życie ustawa o Karcie Polaka. Na jej podstawie obywatele byłych republik radzieckich, mający polskie korzenie lub aktywnie działający na rzecz języka i kultury polskiej przez okres minimum trzech lat, mogą ubiegać się o wspomniany dokument. Jest on atrakcyjny nie tylko ze względów symbolicznych, jako poświadczenie przynależności do narodu polskiego, ale też z uwagi na wymiar praktyczny, który objawia się m.in. w zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę czy możliwości podjęcia studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Do 12 października br. o dokument starało się już blisko 100 tys. osób, a najwięcej wniosków złożono w konsulatach RP na Ukrainie (45 795) i Białorusi (41 174). Osoba chcąca uzyskać Kartę musi spełnić szereg wymagań, w tym warunek kluczowy - posiadać przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego.
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce
38 Październik 2012 | Imigranci w Polsce