Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Skargi osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (SOC) i medialne doniesienia o nieprawidłowościach stały się powodem zlecenia przez MSW kontroli w tych instytucjach. Ich wyniki opublikowano w dwóch raportach. Pierwszy pt. „Informacja o stanie realizacji praw osób osadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną” przygotowała strona rządowa, a drugi pt. „Migracja to nie zbrodnia” - Fundacja Helsińska i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Co o przebiegu i rezultatach spotkania w MSW w sprawie ośrodków strzeżonych sądzą przedstawiciele organizacji pozarządowych? Przede wszystkim bardzo pozytywnie ocenili oni fakt, iż do spotkania w takim właśnie gronie doszło, z udziałem samego ministra spraw wewnętrznych i wiceministra Stachańczyka, RPO, RPD oraz przedstawicieli MSW i trzeciego sektora.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Czy do bycia uznanym za mieszkańca gminy niezbędne jest bycie zameldowanym na jej terenie? Według pracowników Urzędu Miejskiego w Pruszkowie - tak. Wychodząc z takiego założenia, odmówili oni niepełnosprawnej Czeczence - niezameldowanej, ale od 4 lat mieszkającej z dwojgiem małoletnich dzieci w Pruszkowie - prawa do mieszkania komunalnego, a nawet do zapisania się w kolejce oczekujących na jego przyznanie.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
„I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” - tak deklarują nowożeńcy w urzędzie stanu cywilnego przed przedstawicielem administracji publicznej. Okazuje się, że ta sama administracja nie zawsze respektuje prawo do szczęścia i nierozerwalności związku małżeńskiego nowożeńców.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Wydawałoby się, że cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce na stałe, mniemającemu zamiaru wyjeżdżać z Polski, paszport kraju pochodzenia nie jest już potrzebny. Okazuje się, że przez długi czas jest on mu jednak niezbędny - i do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce, i do jego przedłużania. Inne dowody tożsamości przy rozpatrywaniu wniosków pobytowych wojewodowie uwzględniają tylko w sytuacjach wyjątkowych. Według Fundacji Helsińskiej nie zawsze, kiedy to niezbędne.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Po raz pierwszy, odkąd Polska uczestniczy w programie EUREMA*, ukierunkowanym na wewnętrzne relokacje z Malty do innych państw członkowskich UE osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią, polskie deklaracje gotowości do udzielenia wsparcia Malcie w radzeniu sobie z ogromną liczbą poszukiwaczy azylu urzeczywistniły się.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Adoptować - z łaciny adaptera, co znaczy „usynowić”, ale także „wybrać” - to inaczej przysposobić cudze dziecko i uznać je za własne. Jeżeli małoletniego obywatela polskiego przysposabiają osoby mieszkające za granicą, wówczas mówi się o adopcji zagranicznej. W 2012 r. w tym trybie 255 polskich dzieci zyskało rodziców. Dzieci trafiły do 170 rodzin, ponad połowa z nich - jak co roku - do rodzin włoskich.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
12 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu I instancji, uznając, że Straż Graniczna nie musi przepraszać Shamindera Puri, praktykującego Sikha, za nakazanie mu zdjęcia turbanu podczas kontroli granicznej na Okęciu. Zdaniem sądu, chociaż działaniem tym naruszono godność i wolność religijną Brytyjczyka, to postępowanie funkcjonariuszy nie było bezprawne.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Popularnie mówi się, że „świat się zmniejsza” - wzrasta różnorodność społeczeństw, odległości geograficzne przestają mieć znaczenie, a przedstawiciele najodleglejszych kultur częściej niż kiedykolwiek stykają się ze sobą. Na ile tendencje te są widoczne wśród cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski i zamierzają zostać tu na dłużej?
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Od grudnia 2012 r. trwają protesty rolników z województwa zachodniopomorskiego zaniepokojonych wynikami przetargów organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). Sugerują oni, że ziemia masowo wykupywana jest przez cudzoziemców, którzy rzekomo nabywają ją przez podstawione osoby, tzw. słupy. Ma być o sposobem na obejście zasad przetargów ograniczonych skierowanych tylko do rolników oraz dość restrykcyjnych przepisów dotyczących zakupu ziemi przez cudzoziemców, którzy gdyby kupowali osobiście, musieliby spełnić szereg wymogów w celu otrzymania pozwolenia na zakup ziemi.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 5 grudnia br., Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawił - budzący gorące emocje tak wśród parlamentarzystów, jak i pograniczników - projekt reorganizacji Straży Granicznej (SG). Ostateczna decyzja w sprawie, które placówki w jej wyniku zostaną zamknięte, ma zostać podjęta na początku stycznia.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Składając wniosek wizowy za pośrednictwem systemu E-konsulat obywatel Ukrainy musi czekać nawet do dwóch miesięcy na umówienie spotkania z konsulem. Jeżeli jednak zdecyduje się na przekazanie dokumentów za pośrednictwem komercyjnego punktu przyjmowania wniosków wizowych, formalności załatwi nieomal z dnia na dzień*. I to bez konieczności udawania się do konsulatu po odbiór wizy. Co ważne, za skorzystanie z tej drugiej opcji musi dopłacić 19,5 euro. Niektórzy twierdzą z przekąsem, że prywatni pośrednicy - w majestacie prawa - zastąpili pobierających dodatkowe opłaty „kolejkowych koników”.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Po październikowym proteście w kilku strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) odwiedzili ośrodki oraz przeanalizowali Regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia. Jak wynika z analizy BRPO, „obowiązujący stan prawny w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia narusza standardy konstytucyjne”.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Jeszcze nie ucichły głosy protestów przeciwko budowie meczetu - Centrum Kultury Muzułmańskiej przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich obok Dworca Zachodniego, a już rozpoczął się kolejny spór wokół muzułmańskiej budowli sakralnej w stolicy. Tym razem dotyczy on planów rozbudowy domu misyjnego Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadijja zarejestrowanego w Polsce w 1990 r. jako związek religijny. Na czele protestujących, którzy pod swoją petycją do władz o niewyrażanie zgody na rozbudowę „meczetu” Ahmadijji zebrali ponad 600 podpisów mieszkańców dzielnicy Włochy, stoją lokalni radni PIS-u: Christian Młynarek i Janusz Wojciechowski
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Spośród 560 posłów i senatorów obecnej kadencji 150 wzięło udział w sondażu Stowarzyszenia 61 dotyczącym poglądów politycznych. 18 z nich zadeklarowało, że polityka migracyjna będzie jednym z głównych przedmiotów ich działania. Czy są to imigracyjni huraoptymiści, czy raczej osoby mające stosunek zachowawczy do tego tematu? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w ankietach opublikowanych na portalu mamprawowiedziec.pl oraz w przygotowanej na tej podstawie analizie Stowarzyszenia 61.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
Jakie problemy w kontaktach z polskimi urzędami mają cudzoziemcy? Jak można im zaradzić? Kompleksową diagnozę i zbiór rekomendacji w tym zakresie przygotowała Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” (FROG) - organizacja na co dzień pomagająca imigrantom w funkcjonowaniu w Polsce. Opracowanie nosi tytuł „Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa”, a jego adresatem są instytucje publiczne. Choć liczy aż 261 stron, to powinno przypaść do gustu zapracowanym urzędnikom i politykom - ma bowiem bardzo przejrzystą i uporządkowaną strukturę. 42 rekomendacje, opracowane według jednolitego schematu, zostały pogrupowane w dziesięciu działach tematycznych: od powitania imigrantów zaczynając, na dostępie do obywatelstwa kończąc.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce
W polskim systemie oświaty nową formą wsparcia dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym, tak obywateli polskich, jak i cudzoziemców, jest tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zasady jej organizowania i udzielania reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. Uczeń może otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jeśli ma trudności adaptacyjne związane m.in. z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z uwagi na wcześniejsze kształcenie za granicą.
39 Grudzień 2012 | Imigranci w Polsce