Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Czy temat repatriacji jest tematem zaniedbanym? Takie stwierdzenie pojawiło się np. w wywiadzie na temat repatriacji, udzielonym na początku 2013 r. przez Dorotę Parzymies, założycielkę i do niedawna Prezes Fundacji „Ocalenie”
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
„W ocenie Rządu nie jest zasadne, aby w obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a także wobec konieczności realizacji wydatków budżetu państwa, wprowadzać regulację powodującą znaczący wzrost wydatków budżetu państwa” - ten fragment stanowiska Rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wydaje się stanowić kwintesencję całego dokumentu.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
(oprac. Biuro Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców)
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
Czasami zawarcie związku małżeńskiego to nie lada wyczyn, a niechęć urzędników może być barierą nie do pokonania. Przekonali się o tym Agnieszka i Narayan*, którzy próbowali wziąć ślub w jednym z mazowieckich urzędów stanu cywilnego.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
1 stycznia 2016 r. w Polsce ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Będzie to dotyczyło zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Obecnie obywatele UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin mają 30 dni na zameldowanie się, jeśli ich pobyt w Polsce ma trwać dłużej niż trzy miesiące.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
O Białymstoku zrobiło się głośno na początku maja br., po tym, jak podłożono ogień pod drzwi mieszkania małżeństwa, którego zięć jest obywatelem Indii. Nie był to pierwszy tego typu akt przemocy: wcześniej, na sąsiednim osiedlu, próbowano podpalić mieszkania należące do dwóch rodzin czeczeńskich. Na szczęście i tutaj pożar udało się w porę ugasić. Incydenty zostały potępione przez władze miasta, a spółdzielnia mieszkaniowa wyznaczyła nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
Tylu poszukiwaczy azylu, co w ostatnich kilku miesiącach, jeszcze w Polsce nie było. Minęła ledwie połowa roku, a już liczba cudzoziemców poszukujących w Polsce schronienia dorównała liczbie azylantów z dwóch rekordowych lat poprzednich. Przez pierwsze sześć miesięcy roku 2013 cudzoziemcy złożyli 10 403 wnioski azylowe, wobec 10 587 w całym roku 2009 i 10 753 w całym roku 2012.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
W ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji trwają intensywne prace nad przygotowaniem planu wprowadzenia w życie rekomendacji zawartych w dokumencie „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”. A jest co robić, bowiem dokument strategiczny przyjęty przez rząd w lipcu 2012 r. zawiera ponad 200 rekomendacji.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
Jubileusz 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego świętowany jest przez cały rok 2013 poprzez cykl seminariów naukowych poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym migracji w Polsce. Trzecie z tego cyklu spotkanie, które odbyło się 27 maja br., dotyczyło polityki migracyjnej Polski - tematu niezwykle aktualnego i, wraz ze stopniowym wzrostem imigracji, coraz istotniejszego.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
W 2004 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system egzaminowania cudzoziemców ze znajomości języka polskiego. Instytucją certyfikującą jest Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która sprawdza znajomość polszczyzny na 3 poziomach: podstawowym (B1), średnio ogólnym (B2) i zaawansowanym (C2).
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Sprawami cudzoziemców w Polsce zajmują się nie tylko państwowe instytucje specjalnie w tym celu powołane, takie jak Urząd do Spraw Cudzoziemców czy istniejące przy urzędach wojewódzkich Wydziały Spraw Cudzoziemców. Obcokrajowcom pomagają też ośrodki pomocy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich (w roku 2011 powołał Komitet Ekspertów ds. Migrantów) czy Rzecznik Praw Dziecka (RPD). Chociaż zakres spraw zgłaszanych przez cudzoziemców do tej ostatniej instytucji jest szeroki, często dotyczy wydanych w ich sprawie decyzji administracyjnych.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Dwa lata temu Instytut Spraw Publicznych (ISP), razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, zorganizował „Noc testów”. Specjalnie dobrani „testerzy”, Polacy i cudzoziemcy, próbowali wejść do popularnych klubów w Warszawie. Z 6 klubów, które zostały poddane badaniu, 3 odmówiły wpuszczenia osób o odmiennym kolorze skóry*.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Azjaci stali się stałym elementem krajobrazu nad Wisłą. Analizując dane na temat osób pochodzących z szeroko pojętej Azji* mieszkających w Polsce (na podstawie różnego typu zezwoleń na pobyt) poza być może najbardziej widocznymi na ulicach Wietnamczykami (11,6 tys. osób) i Chińczykami (4,4 tys. osób), żyje tu też aż 4,5 tys. Ormian**, 2,3 tys. osób pochodzących z Półwyspu Indyjskiego i 2,4 tys. Turków.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Dwa lata temu polityka integracyjna Polski wobec imigrantów została oceniona jako jedna z mniej skutecznych w Europie (zob. „BM” nr 30, s. 5). Może się to zmienić, bo właśnie kończą się prace nad rządowym dokumentem programowym „Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne”, którego projekt przygotowała Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców działająca w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Migracji.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Skargi osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (SOC) i medialne doniesienia o nieprawidłowościach stały się powodem zlecenia przez MSW kontroli w tych instytucjach. Ich wyniki opublikowano w dwóch raportach. Pierwszy pt. „Informacja o stanie realizacji praw osób osadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną” przygotowała strona rządowa, a drugi pt. „Migracja to nie zbrodnia” - Fundacja Helsińska i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Co o przebiegu i rezultatach spotkania w MSW w sprawie ośrodków strzeżonych sądzą przedstawiciele organizacji pozarządowych? Przede wszystkim bardzo pozytywnie ocenili oni fakt, iż do spotkania w takim właśnie gronie doszło, z udziałem samego ministra spraw wewnętrznych i wiceministra Stachańczyka, RPO, RPD oraz przedstawicieli MSW i trzeciego sektora.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce
Czy do bycia uznanym za mieszkańca gminy niezbędne jest bycie zameldowanym na jej terenie? Według pracowników Urzędu Miejskiego w Pruszkowie - tak. Wychodząc z takiego założenia, odmówili oni niepełnosprawnej Czeczence - niezameldowanej, ale od 4 lat mieszkającej z dwojgiem małoletnich dzieci w Pruszkowie - prawa do mieszkania komunalnego, a nawet do zapisania się w kolejce oczekujących na jego przyznanie.
40 Luty 2013 | Imigranci w Polsce