Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Obecność organizacji pozarządowych podczas posiedzeń sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach nie była tylko symboliczna. Posłowie z uwagą słuchali głosu praktyków i uwzględnili większość zgłaszanych przez nich postulatów, zarówno dotyczących kwestii szczegółowych, jak i tych bardziej ogólnych.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Przez trzy miesiące, od marca do czerwca tego roku, melomani z Białorusi - w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych - mogli otrzymać bezpłatne wizy na podstawie rezerwacji biletu do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jak donosi prasa, z takiej możliwości skorzystało prawie 4,5 tys. osób, a kolejne 20 tys. zrobiło rezerwacje na kolejne spektakle. Przywilej dotyczył tylko grup zorganizowanych. Białostockie biura podróży szybko zaczęły proponować „pakiety kulturalne”, w ramach których oprócz biletu do opery oferowały nocleg wraz ze śniadaniem. Najniższa cena takiego pakietu wynosiła ok. 50 euro, czyli mniej niż opłata za wydanie standardowej wizy, wynosząca 60 euro.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Już dziesięć lat działa w Warszawie liceum polonijne, niepubliczna szkoła prowadzona przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W placówce uczy się młodzież ze Wschodu o polskim pochodzeniu, spełniając marzenia własne, jak również marzenia przodków o powrocie do ojczyzny.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
Nie jako wspólnota krwi, ale jako „kulturowa wspólnota pokoleń - przeszłych, teraźniejszych i przyszłych” - tak w deklaracji ideowej Ruchu Narodowego definiowany jest naród. „Tak pojmowany naród jest jedynym prawowitym gospodarzem w swoim państwie. Dlatego będziemy walczyć o Polskę dla Polaków” - czytamy w manifeście narodowców.
44 Październik 2013 | Imigranci w Polsce
523 artykuły i 282 strony - tak obszerny jest projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, który został przedstawiony w Sejmie w lipcu br. Posłowie debatowali na je-go temat i zgodzili się, że może on zostać skierowany do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych do dalszych prac.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę nielegalnie przebywającej w Polsce Iranki na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiającą jej nadania statusu uchodźcy. Skarżąca zarzuciła m.in., że błędne jest uznanie, iż nie istnieje „ryzyko doznania krzywdy w kraju pochodzenia, pomimo chęci zmiany religii, co uznawane jest w Iranie za przestępstwo”.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
Czy temat repatriacji jest tematem zaniedbanym? Takie stwierdzenie pojawiło się np. w wywiadzie na temat repatriacji, udzielonym na początku 2013 r. przez Dorotę Parzymies, założycielkę i do niedawna Prezes Fundacji „Ocalenie”
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
„W ocenie Rządu nie jest zasadne, aby w obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a także wobec konieczności realizacji wydatków budżetu państwa, wprowadzać regulację powodującą znaczący wzrost wydatków budżetu państwa” - ten fragment stanowiska Rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wydaje się stanowić kwintesencję całego dokumentu.
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
(oprac. Biuro Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców)
43 Sierpień 2013 | Imigranci w Polsce
Czasami zawarcie związku małżeńskiego to nie lada wyczyn, a niechęć urzędników może być barierą nie do pokonania. Przekonali się o tym Agnieszka i Narayan*, którzy próbowali wziąć ślub w jednym z mazowieckich urzędów stanu cywilnego.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
1 stycznia 2016 r. w Polsce ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Będzie to dotyczyło zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Obecnie obywatele UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin mają 30 dni na zameldowanie się, jeśli ich pobyt w Polsce ma trwać dłużej niż trzy miesiące.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
O Białymstoku zrobiło się głośno na początku maja br., po tym, jak podłożono ogień pod drzwi mieszkania małżeństwa, którego zięć jest obywatelem Indii. Nie był to pierwszy tego typu akt przemocy: wcześniej, na sąsiednim osiedlu, próbowano podpalić mieszkania należące do dwóch rodzin czeczeńskich. Na szczęście i tutaj pożar udało się w porę ugasić. Incydenty zostały potępione przez władze miasta, a spółdzielnia mieszkaniowa wyznaczyła nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
Tylu poszukiwaczy azylu, co w ostatnich kilku miesiącach, jeszcze w Polsce nie było. Minęła ledwie połowa roku, a już liczba cudzoziemców poszukujących w Polsce schronienia dorównała liczbie azylantów z dwóch rekordowych lat poprzednich. Przez pierwsze sześć miesięcy roku 2013 cudzoziemcy złożyli 10 403 wnioski azylowe, wobec 10 587 w całym roku 2009 i 10 753 w całym roku 2012.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
W ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji trwają intensywne prace nad przygotowaniem planu wprowadzenia w życie rekomendacji zawartych w dokumencie „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”. A jest co robić, bowiem dokument strategiczny przyjęty przez rząd w lipcu 2012 r. zawiera ponad 200 rekomendacji.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
Jubileusz 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego świętowany jest przez cały rok 2013 poprzez cykl seminariów naukowych poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym migracji w Polsce. Trzecie z tego cyklu spotkanie, które odbyło się 27 maja br., dotyczyło polityki migracyjnej Polski - tematu niezwykle aktualnego i, wraz ze stopniowym wzrostem imigracji, coraz istotniejszego.
42 Czerwiec 2013 | Imigranci w Polsce
W 2004 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system egzaminowania cudzoziemców ze znajomości języka polskiego. Instytucją certyfikującą jest Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która sprawdza znajomość polszczyzny na 3 poziomach: podstawowym (B1), średnio ogólnym (B2) i zaawansowanym (C2).
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Sprawami cudzoziemców w Polsce zajmują się nie tylko państwowe instytucje specjalnie w tym celu powołane, takie jak Urząd do Spraw Cudzoziemców czy istniejące przy urzędach wojewódzkich Wydziały Spraw Cudzoziemców. Obcokrajowcom pomagają też ośrodki pomocy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich (w roku 2011 powołał Komitet Ekspertów ds. Migrantów) czy Rzecznik Praw Dziecka (RPD). Chociaż zakres spraw zgłaszanych przez cudzoziemców do tej ostatniej instytucji jest szeroki, często dotyczy wydanych w ich sprawie decyzji administracyjnych.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Dwa lata temu Instytut Spraw Publicznych (ISP), razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, zorganizował „Noc testów”. Specjalnie dobrani „testerzy”, Polacy i cudzoziemcy, próbowali wejść do popularnych klubów w Warszawie. Z 6 klubów, które zostały poddane badaniu, 3 odmówiły wpuszczenia osób o odmiennym kolorze skóry*.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Azjaci stali się stałym elementem krajobrazu nad Wisłą. Analizując dane na temat osób pochodzących z szeroko pojętej Azji* mieszkających w Polsce (na podstawie różnego typu zezwoleń na pobyt) poza być może najbardziej widocznymi na ulicach Wietnamczykami (11,6 tys. osób) i Chińczykami (4,4 tys. osób), żyje tu też aż 4,5 tys. Ormian**, 2,3 tys. osób pochodzących z Półwyspu Indyjskiego i 2,4 tys. Turków.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce
Dwa lata temu polityka integracyjna Polski wobec imigrantów została oceniona jako jedna z mniej skutecznych w Europie (zob. „BM” nr 30, s. 5). Może się to zmienić, bo właśnie kończą się prace nad rządowym dokumentem programowym „Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne”, którego projekt przygotowała Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców działająca w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Migracji.
41 Kwiecień 2013 | Imigranci w Polsce