Wyniki konsultacji w sprawie integracji

Dwa lata temu polityka integracyjna Polski wobec imigrantów została oceniona jako jedna z mniej skutecznych w Europie (zob. „BM” nr 30, s. 5). Może się to zmienić, bo właśnie kończą się prace nad rządowym dokumentem programowym „Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne”, którego projekt przygotowała Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców działająca w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Migracji. W kwietniu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawiło go do konsultacji. Na ostateczny kształt dokumentu wpływ mieli nie tylko reprezentanci MPiPS oraz stali członkowie wspomnianej grupy roboczej, ale też przedstawiciele organizacji międzynarodowych, pozarządowych, ośrodków badawczych i innych instytucji zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. W dokumencie zawarto rekomendacje w zakresie preintegracji, czyli działań przygotowujących cudzoziemców do integracji, a także programów integracyjnych adresowanych do osób objętych ochroną międzynarodową i pozostałych grup cudzoziemców, działań skierowanych do społeczeństwa przyjmującego, działań na rzecz budowania dialogu międzykulturowego, działań na rzecz wzmocnienia wiedzy o integracji oraz monitoringu i oceny prowadzonych działań. Autorzy podkreślili na końcu dokumentu, że integracja cudzoziemców jest sprawą „niezwykle skomplikowaną, wielopłaszczyznową i wymagającą zaangażowania bardzo wielu instytucji
i organizacji”. Wobec tego zasugerowała powołanie instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie nowych przepisów.

Tymczasem, inna grupa robocza w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Migracji, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu wdrażającego rekomendacje zawarte w przyjętej w połowie 2012 r. przez rząd „Polityce migracyjnej Polski - stan obecny i postulowane działania”  także pracuje nad konkretnymi wytycznymi, których stosowanie pozwoli na wdrożenie zaleceń w obszarze integracji cudzoziemców. Wszelkie ustalenia tej grupy - składającej się wyłącznie z przedstawicieli ministerstw - muszą być zgodne z dokumentem rządowym i wypełniać rekomendacje w nim zawarte.

MP, MoS

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce