Najnowsze trendy migracyjne - I półrocze 2013 r.

(oprac. Biuro Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców)

W zakresie legalizacji pobytu  

 • Wizy (głównie Schengen) udzielano przeważnie obywatelom Rosji, Ukrainy i Filipin.
 • W porównaniu z I poł. 2012 r. wzrosła liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji wojewodów.
 • Główne kraje obywatelstwa osób ubiegających się o zezwolenie na osiedlenie się to Ukraina, Białoruś, Rosja, Armenia i dwa państwa afrykańskie (Nigeria i Tunezja - po 45 osób, którymi są przeważnie młodzi mężczyźni, małżonkowie obywatelek polskich).
 • Do wojewodów wpłynęło ok. 9 tys. mniej wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w porównaniu do I poł. 2012 r.). Tyle było  w zeszłym roku wniosków abolicyjnych. Decyzji pozytywnych jest jednak tylko o 2 tys. mniej. Otrzymali je głównie obywatele Ukrainy, Chin, Wietnamu, Białorusi i Rosji.
 • O 1/3 wzrosła liczba obywateli UE rejestrujących swój pobyt na terytorium RP. Wzrost był trzykrotny w wypadku Węgrów, a dwukrotny w wypadku Bułgarów.
 • Prawie dwukrotnie wzrosło zainteresowanie zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE (1 194 osoby). Wśród zainteresowanych dominują obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii.
 • Blisko 500 osób więcej zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium RP (głównie Ukraina, Rosja i Białoruś)
 • O ponad połowę wzrosła liczba odmów wjazdu do Polski (ponad 6,5 tys. dla Rosjan).
 • 10 najważniejszych krajów obywatelstwa osób posiadających ważną kartę pobytu (117 314 osób): Ukraina (31%), Wietnam i Rosja (po 11%), Białoruś (9%), Chiny  i Armenia (po 4%), Turcja, Indie i USA (po 2%) oraz Korea Południowa (1,5%).
 • Najwięcej cudzoziemców mieszka w województwie mazowieckim (39%), po 8% mieszka - w dolnośląskim i małopolskim, 5% - w śląskim i 4% - w lubelskim.  

W zakresie ochrony

 • W omawianym okresie szczególnie istotnym zjawiskiem była wysoka liczba osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (10 407 cudzoziemców).
 • Wynik ten jest zbliżony do liczby osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w całym - dotychczas rekordowym - 2012 r. (10 753 osoby).
 • Największe natężenie tego zjawiska występowało w maju (3 013 osób), kiedy o nadanie statusu uchodźcy ubiegało się pięć razy więcej cudzoziemców niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Obecnie odnotowujemy tendencję spadkową (w lipcu ok. 1,5 tys. osób), jednak są to wciąż większe liczby niż rok temu.
 • Dominującą grupą narodowościową są Czeczenii z Rosji (85%).
 • Do końca czerwca wydano 8 689 decyzji o umorzeniu postępowania (więcej niż przez cały 2012 rok).
 • Ma to bezpośredni związek z brakiem zainteresowania kontynuowaniem procedury uchodźczej w Polsce i jej nadużywaniem w celu wjazdu do strefy Schengen.
 • Decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w RP (w sumie 85 osób) otrzymali głównie Białorusini, osoby bez obywatelstwa (przeważnie pochodzenia syryjskiego) oraz obywatele Kirgistanu i Rosji.
 • Ochronę uzupełniającą i zgodę na pobyt tolerowany otrzymywali głównie obywatele Rosji pochodzenia czeczeńskiego, choć w wypadku zgód na pobyt tolerowany dość liczną grupę stanowili również obywatele Gruzji.
Opublikowano w numerze: 43 / Sierpień 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce