Parlament otwarty na głos trzeciego sektora

Obecność organizacji pozarządowych podczas posiedzeń sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach nie była tylko symboliczna. Posłowie z uwagą słuchali głosu praktyków i uwzględnili większość zgłaszanych przez nich postulatów, zarówno dotyczących kwestii szczegółowych, jak i tych bardziej ogólnych. Przede wszystkim parlamentarzyści dali się przekonać, że na wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały jest jeszcze za wcześnie, gdyż system nie jest do tego dobrze przygotowany (zob. s. 1). Zgodzili się także na rezygnację z zapisu o dokonywaniu przez wojewodę - za każdym razem przy wydawaniu małżonkowi obywatela polskiego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały - oceny, czy „związek małżeński nie istnieje w celu obejścia ustawy”, co uznano za nadmierną ingerencję w życie prywatne małżonków. Pod wpływem sugestii strony społecznej zadbano także o dzieci nieudokumentowanych imigrantów, wprowadzając do ustawy zasadę dobra dziecka jako podstawę do podejmowania decyzji o umieszczaniu w ośrodkach strzeżonych małoletnich dzieci bez opieki oraz rodzin z dziećmi. Pełna lista uwag Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przyjętych przez izbę niższą parlamentu znajduje się na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Senat RP zaprosił także reprezentantów trzeciego sektora, tj. prawników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, do udziału w pracach komisji senackich nad projektem nowego prawa o cudzoziemcach. Działacze pozarządowi planują przekonać senatorów m.in. do wprowadzenia stałego mechanizmu legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie od wielu lat i dobrze zintegrowanych z polskim społeczeństwem.                         

RS

Opublikowano w numerze: 44 / Październik 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce