Więcej praw dla cudzoziemców - nowe przepisy dotyczące pracy cudzoziemców

Więcej praw dla cudzoziemców - nowe przepisy dotyczące pracy cudzoziemców 1 maja 2015 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające zasady w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Jest to rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, oraz rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Najważniejsze zmiany dotyczą cudzoziemskich studentów i doktorantów kształcących się w trybie dziennym, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Mogą oni teraz pracować bez zezwolenia na pracę w ciągu całego roku kalendarzowego. Do tej pory mogli być zatrudnieni tylko w wakacje. Prawo do pracy bez zezwolenia przez cały rok mieli tylko studenci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska podkreślała, że zmiana ta wynika z chęci przyciągnięcia do polskich uczelni jeszcze większej liczby studentów cudzoziemskich, którzy dzięki nowemu prawu będą mogli również bez większych utrudnień zdobywać doświadczenie w polskich firmach.

Zostały też doprecyzowane przepisy związane z oświadczeniami pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obecnie pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie takiego oświadczenia jest zobowiązany zawrzeć z nim na piśmie umowę, w której są określone warunki zatrudnienia takie same jak w oświadczeniu. Ma to na celu lepsze zabezpieczenie praw cudzoziemców, zwiększenie poziomu ochrony cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz ułatwienie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Kolejne zmiany dotyczą zasad wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Urząd pracy będzie poszukiwał kandydatów do danej pracy tylko wśród osób figurujących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę, a więc mają pierwszeństwo w dostępie do polskiego rynku pracy (obywateli polskich oraz uprzywilejowanych kategorii cudzoziemców). Pracodawca zyskał też możliwość niezatrudniania kandydatów wybranych spośród bezrobotnych. Jeśli jednak „bez uzasadnionych przyczyn” odrzuci osoby, które według urzędu spełniają wymagania na dane stanowisko, to może on nie otrzymać zezwolenia na pracę cudzoziemca.                   

             MP

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015 | Kategoria: Imigranci w Polsce