W trosce o bezpieczeństwo

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski teoretycznie może się wiązać ze zwiększonym zagrożeniem państwa. Teoretycznie, bo jak na razie w Polsce liczba cudzoziemców z państw muzułmańskich z Afryki i Bliskiego Wschodu, których najbardziej obawiają się osoby wzbudzające panikę medialną i społeczną, nie jest wysoka. W latach 2007-2015 tylko kilkaset osób z tych państw dostało status uchodźcy bądź udzielono im ochrony uzupełniającej. Jeśli jednak miałoby dojść do relokacji cudzoziemców (zob. „Relokacja uchodźców pod znakiem zapytania”, s. 1) bądź bezpośredniego zwiększonego napływu cudzoziemców szukających w Polsce ochrony, polski rząd chce być gotowy.

W kwietniu br. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP na podstawie rządowego projektu. Nowe przepisy mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo państwa w związku z relokacją lub przesiedleniami* cudzoziemców na terytorium Polski. Obecnie nowelizacja oczekuje na podpis prezydenta RP.

Według nowego prawa służby będą miały więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, którzy mają być przesiedleni lub relokowani do Polski - 45 dni, zamiast dotychczasowych 7. W przypadku informacji od którejkolwiek z instytucji (Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Służby Wywiadu Wojskowego), że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa Urząd do Spraw Cudzoziemców nie przeprowadzi przesiedlenia, a w przypadku relokacji  powiadomi właściwy organ państwa członkowskiego, z którego terytorium miała nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został zakwalifikowany do relokacji. Istotne jest też, że rezygnuje się z funkcjonującego dotychczas domniemania, że wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, gdy służby nie zajmą stanowiska. Nowe przepisy nakładają na nie obowiązek wypowiedzenia się w sprawie każdego cudzoziemca starającego się o ochronę w Polsce.                        

   MP

* O różnicach pomiędzy relokacją i przesiedleniem.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016 | Kategoria: Imigranci w Polsce