Gdańsk przyjął strategię integracji imigrantów

30 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdańsk uchwaliła „Model Integracji Imigrantów”. Za było 21 radnych PO, a przeciwko - 10 radnych PiS. Celem Modelu ma być wzmocnienie koordynacji działań integracyjnych prowadzonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Dokument określa osiem obszarów integracji - edukacja, kultura, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, praca, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, społeczności lokalne i zdrowie - oraz konkretne rekomendacje dotyczące działań w tych obszarach. Dla przykładu, w dziedzinie mieszkalnictwa przewidziano mieszkania komunalne dla uchodźców, program przyjmowania przez gdańszczan uchodźców do prywatnych mieszkań, mieszkania wspomagane dla imigrantów, poradnictwo w zakresie wynajmu mieszkań oraz fundusz mieszkaniowy na wynajem mieszkań dla najbiedniejszych imigrantów. W ramach tematu „społeczności lokalne” planowane jest m.in. stworzenie sieci Lokalnych Organizatorów Integracji. Autorzy strategii skupili się na działaniach mających na celu ułatwienie życia imigrantom w Gdańsku. Zarazem podkreślili, że integracja ma charakter dwustronny i nie może oznaczać braku obowiązków po stronie imigrantów czy akceptacji wszystkich norm i zwyczajów migrantów, np. niezgodnych z prawem czy uniwersalnymi wartościami. Ważną rolę ma odgrywać edukacja obywatelska i wprowadzanie imigrantów w polską kulturę.

„Model Integracji Imigrantów” został przygotowany przez powołany w maju 2015 r. międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów i imigrantek, złożony z ponad 150 osób reprezentujących 70 instytucji (m.in. organizacje pozarządowe) i 20 migrantów. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy i obszerny dokument dotyczący integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Uchwalenie go zostało poprzedzone serią - nierzadko burzliwych - konsultacji z mieszkańcami miasta i reprezentantami różnych instytucji. Obecnie trwają prace nad planem wdrażania dokumentu. We wrześniu 2016 r. powołana została Rada Imigrantów do stałego konsultowania podejmowanych działań.

Podobny dokument pt. „Program Otwarty Kraków”, jednak znacznie mniej kompleksowy, ukierunkowany przede wszystkim na kształtowanie postaw otwartości na wielokulturowość, został przyjęty we wrześniu 2016 r. przez Radę Miasta Krakowa.      

     RS

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Imigranci w Polsce