Wybrane publikacje

Wybór publikacji powstałych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich:

Bąbiak I., Szot K., „Jak nam się żyje w Polsce? Raport z badania czynników regulujących poziom integracji obywateli przybyłych z krajów afrykańskich i arabskich”, Warszawa 2010.

http://fundacjadlasomalii.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/Raport-z-bad....

Bieniecki M., Pawlak M., „Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. Skrót raportu”, Warszawa 2009.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1744953387.pdf.


Bieniecki M., Pawlak M., „Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1229179889.pdf.

Bieniecki M., Pawlak M. (red.), „Laboratoria integracji. Obserwacje i notatki praktyczne”.

http://www.praktyki-integracji.pl/images/stories/publikacje/11_04_12_bro....

Bloch N., Czerniejewska I., Jóźwiak I., Mińkowska A., Romanowicz A., „Cudzoziemcy w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja”, Poznań 2010.

http://www.cebam.amu.edu.pl/images/stories/raportefi/raportefi.pdf.

Bloch N., Goździak E. M. (red.), „Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej”, Poznań 2010.

http://www.cebam.amu.edu.pl/images/stories/Publikacje/od-gosci-do-sasiad....

Chmielecka A., Krywoszejew B. (red.), „Weź kurs na wielokulturowość. E-podręcznik dla trenera”, Warszawa 2011.

http://www.hfhr.org.pl/wezkurs/e-podrecznik.

Desponds A., „Aktywizacja społeczna i kulturalna cudzoziemców mieszkających w Warszawie w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego: badanie potrzeb szkoleniowych liderów społeczności cudzoziemskich oraz diagnoza potrzebnych działań prowadzących do aktywizacji społecznej i kulturalnej cudzoziemców”, Warszawa 2010.

http://cw.org.pl/eimages/raport%20z%20badan_A_Desponds.pdf.

Ejebugha W., Sieniow T. (red.), „Rights and obligations of foreig-ners living in the Republic of Poland”, Lublin 2010.

http://www.fipp.org.pl/site_media/storage/files/201104/60c74915fdd3f9333....

Fiałkowska K., „Polska Prezydencja w Radzie UE a problematyka migracji”, Warszawa 2011.

www.isp.org.pl/uploads/filemanager/K.FiakowskaPolskaPrezydencjawRadzieUE....

Fiałkowska K., Wiśniewski J., „Problematyka migracji w programie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1474634294.pdf.

Fijałkowska M., „Integracja a kultura i religia imigrantów”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Fomina J., „Czy migracje mają płeć? Analiza działalności organizacji pozarządowych wspierających migrantów”, Warszawa 2010.

http://isp.org.pl/uploads/filemanager/J.FominaCzymigracjamape.Analizadzi....

Frelak J. (red.), „Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego”, Warszawa 2010.

http://isp.org.pl/uploads/pdf/304081518.pdf.

Grabowska E., „Raport z badań jakościowych i ilościowych dotyczących poczucia tożsamości i trudności młodych Wietnamczyków zamieszkałych w Warszawie i okolicach”, Warszawa 2010.

http://www.praktyki-integracji.pl/images/stories/publikacje/11_07_03_kim....

Halik T., Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Warszawa 2009.

http://www.voxhumana.pl/files/Imigranci%5B1%5D%5B1%5D.pdf.

Iglicka K., Gmaj K., Bąbiak I., „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich - wymiar genderowy. Przegląd literatury”, Warszawa 2011.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2011/....

Iglicka K., Gmaj K., Bąbiak I., „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich - wymiar genderowy. Raport metodologiczny”, Warszawa 2011.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2011/....

Jóźwiak I., Konieczna-Sałamatin J., Tudorowski M., „Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy”, Warszawa 2009.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1307065920.pdf.

Karpiński P. (red.), „Badanie - potrzeby i problemy integracyjne wysoko wykwalifikowanych imigrantów na grupie wybranych krajów trzecich”, Warszawa 2009.

http://www.praktyki-integracji.pl/image/stories/publikacje/11_07_03_unic....

Kaźmierkiewicz P., Frelak J., „Political participation of third country nationals on national and local level. Poland: country report”, Warszawa 2011.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/J.FrelakiP.KamierkiewiczPoliti....

Klaus W. (red), „Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”, Warszawa 2009.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/przyjazny-urzad.pdf.

Klaus W. (red.), „Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”, Warszawa 2010.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/sasiedzi-czy-intruzi.pdf.

Klaus W., Wencel K., „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2009”, Warszawa 2009.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-709-raport-dyskryminacja-2009.pdf.

Klaus W., Wencel K., „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008-2010”, Warszawa 2010.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-610-dyskryminacja-praktyka.pdf.

Klaus W., Wencel K., „Noc testów w Polsce. O dyskryminacji w dostępie do usług i praktycznym wykorzystaniu testów dyskryminacyjnych”, Warszawa 2011.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/K.WenceliW.KlausNoctestwwPolsc....

Konieczna-Sałamatin J., „Strategie przetrwania. Integracja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy. Raport ze zogniskowanych wywiadów grupowych”, Warszawa 2009.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1766245395.pdf.

Kordasiewicz A., „Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1975059190.pdf.

Koryś I., „Kobiety-migrantki: warunki udanej integracji”, Warszawa 2009.

www.isp.org.pl/files/9370592280349030001276683657.pdf.

Koss-Goryszewska M., „Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1740718487.pdf.

Koss-Goryszewska M., „Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka, techniki i zastosowanie w wybranych krajach”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1439982591.pdf.

Koss-Goryszewska M., „Wizerunek handlu ludźmi i kobiety-ofiary w prasie polskiej na przykładzie ‘Gazety Wyborczej’”, Warszawa 2010.

www.isp.org.pl/files/19734635060162107001278326109.pdf.

Kość P., „Przyznawanie obywatelstwa polskiego jako metoda integracji imigrantów”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Kozłowski H., Sękowska-Kozłowska K., „Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców - orzecznictwo sądów polskich oraz organów międzynarodowych”, Warszawa 2010.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-510-przeciwdzialanie-dyskrymina....

Łotocki Ł., „Integracja i dyskryminacja - krajobraz 2009”, Warszawa 2009. http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/983017599.pdf.

Łotocki Ł., „Sąsiedzi czy intruzi? Punkt widzenia praktyków oraz ekspertów”, Warszawa 2010. http://www.isp.org.pl/files/11247774710634775001280317116.pdf.

Mikulska A. (red.), „Dać radę w Polsce - pakiet informacyjny dla cudzoziemców - obywateli państw trzecich”, Warszawa 2009.

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_13887_847813263.pdf.

Olszewska A., Zawadzka A., „Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/files/20803962270898231001273483470.pdf.

Pawlak M., Bieniecki M., „Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich”, Gliwice 2009. 

http://laboratoria.caritas.pl/?id=9&lang=1.

Pawlak M., Bieniecki M., „Rozwiązania instytucjonalne stosowane w obszarze obsługi imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/files/21050000320294745001281514274.pdf.

Pawlak P., „Bezpieczeństwo i porządek publiczny a integracja obywateli państw trzecich”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Pawlak P., Szelewa D., Polakowski M., Fijałkowska M., Bąbiak I., „Polityka (dez)integracji. Zarządzanie integracją obywateli państw trzecich w Polsce”, Warszawa 2010.

Piłat A., Wysieńska K., „Społeczności wschodnioazjatyckie w Polsce i wybranych krajach regionu i świata. ‘Nowa’ migracja z Chin i migracje z Wietnamu do Europy Środkowo-Wschodniej: stan badań”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/deskresearchchiczycywietnamczy....

Polakowski M., „Imigranci z krajów trzecich a system ubezpieczeń społecznych w Polsce”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Polakowski M., „Imigranci z krajów trzecich na polskim rynku pracy”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Polakowski M., „Usługi społeczne a imigranci w Polsce: pomoc społeczna i służba zdrowia”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Pryczyńska M., „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce”.

http://pomocprawna.org/images/stories/Pomoc_migrantom/DYSKRYMINACJA_CUDZ...

Skrzypczak P., Kulik K., „Raport z monitoringu funkcjonowania cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie”, Lublin 2011. 

http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1685.

Szelewa D., „Integracja a polityka edukacyjna”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Szelewa D., „Imigracja a problemy rodziny”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Szelewa D., „Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług społecznych i przegląd polityki społecznej”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Szymanderski J., „Stan faktyczny i kierunki rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce”, Warszawa 2010.

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_20252_822005856.pdf.

Średziński P. (red.), „Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce”, Warszawa 2010.

http://afryka.org/badania/raport2010.pdf.

Święćkowska T., „Migracje i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/files/20805115360883641001265983595.pdf.

Todorovska-Sokolovska V., „Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1652675396.pdf.

Trojanowska-Strzęboszewska M., „Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2001-2005”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Ksztatowaniesistanowiskpolityc....

Wencel K.,  „Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej”, Warszawa 2009.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-409-prawa-cudzoziemca-w-adminis....

Wencel K., „Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne w wybranych państwach Unii Europejskiej”, Warszawa 2009.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-809-dyskryminacja-UE-przepisy.pdf.

Wencel K., „Owoc zatrutego drzewa? Wyniki eksperymentów naturalnych (situation testing) jako dowód w sprawach o dyskryminację”, Warszawa 2010.

www.isp.org.pl/uploads/pdf/1957790104.pdf.

Wencel K., Klaus W., „Dyskryminacja cudzoziemców w latach 2008-2010”, Warszawa 2010.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-610-dyskryminacja-praktyka.pdf. 

Wenzel M., „Stosunek do obcokrajowców w Polsce”, Warszawa 2009.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/15093552.pdf.

Wiśniewski M., „System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/2012093263.pdf.

Wróblewska-Zgórzak A., „Prawne aspekty zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich”, Warszawa 2010.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-110-malzenstwa-cudzoziemcy.pdf.

Wysieńska K., „Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja - tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/623151179.pdf.

Wysieńska K., „Nguyen, Serhij czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/342623814.pdf.

Wysieńska K., „Organizacje społeczności wietnamskich i chińskich w Polsce”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Raportzwywiadow1.pdf.

Wysieńska K., „Rekrutacja respondentów wśród społeczności azjatyckiej”, Warszawa 2010.

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/manual2.pdf.

Zioła M., „Integracja a prawa i swobody polityczne”, Warszawa 2010.

http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/....

Opublikowano w numerze: 33 / Styczeń 2012