„Studia Migracyjne” - o integracji imigrantów

„Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” - zeszyt 2/2011. Temat numeru: Od migracji do integracji - polskie doświadczenia i wymiar porównawczy, pod red. dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej i dr. hab. Sławomira Łodzińskiego.

Spis treści:

1. Wstęp: od migracji do integracji - Aleksandra Grzymała- Kazłowska (UW), Sławomir Łodziński (UW)

I. Migracje a integracja (aspekty teoretyczne i metodologiczne)

2. Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście - Sławomir Łodziński (UW), Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW)

3. Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce - Agata Górny (UW), Sabina Toruńczyk-Ruiz (UW)

4. Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce - Mikołaj Pawlak (UW)

5. Testy obywatelskie. Narzędzie integracji czy bariera dla naturalizacji? - Marta Szaranowicz-Kusz (UW)

II. Migracje Polaków a integracja

6. Formy migracji a procesy integracji. Współczesna emigracja zarobkowa z województwa podlaskiego - Barbara Cieślińska (UwB)

7. Kim jesteśmy i co przeżyliśmy? Migranci niepełni wobec społeczności pochodzenia - Dariusz Niedźwiedzki (UJ)

8. Bariery na drodze integracji polskich emigrantów poakcesyjnych w Irlandii - Mariusz Dzięglewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

9. Narodowa integracja czy europeizacja? Strategie osobiste i zawodowe imigrantów edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej - Katarzyna Andrejuk (UW)

10. Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej. Przykład Polaków w Austrii - Dorota Czakon (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

III. Integracja cudzoziemców w Polsce

11. Być dobrym muzułmaninem oznacza być dobrym obywatelem. Stanowisko Ligi Muzułmańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej - Marcin Pierzchała (UŁ)

12. „Integracja” po polsku. Strategie adaptacyjne uchodźców czeczeńskich w Polsce - Karolina Łukaszewicz (UJ)

13. Postawy Polaków wobec obcokrajowców - Rafał Wiśniewski (UKSW)

IV. Zróżnicowanie wymiarów i aspektów integracji migrantów

14. Bezpieczeństwo socjalne to za mało. Polska polityka społeczna a zagadnienie integracji społecznej imigrantów - Katarzyna Szymańska-Zybertowicz (UMK w Toruniu)

15. Migranci a społeczność przyjmująca. Uwarunkowania strategii akulturacyjnych a kontakty ze społecznością przyjmującą - Mariola Janeta (UŚ)

16. Nabywanie kompetencji kulturowych a możliwości integracji migrantów - wymiar kulturowy i międzypokoleniowy - Katarzyna Winiecka (UwB)

17. Zakończenie - Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW), Sławomir Łodziński (UW)

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012