Pomoc prawna dla uchodźców w Polsce słabym ogniwem?

Autorzy publikacji pt. „Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce”, która jest zwieńczeniem badań prowadzonych w ramach projektu „Prawnicy na rzecz Uchodźców IV”, nie pozostawiają suchej nitki na systemie pomocy prawnej dla uchodźców i osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce. Nadal brakuje systemowej pomocy prawnej świadczonej migrantom, mogą oni liczyć jedynie na pomoc wyspecjalizowanych w tym zakresie organizacji  pozarządowych. Tymczasem, do wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej zobowiązuje Polskę chociażby art. 15 Dyrektywy Rady 2005/85/WE w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich. Publikacja stanowi głos w dyskusji nad założeniami projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych, nad którymi toczą się prace w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zawiera zbiór tekstów opisujących m.in. problemy dotyczące funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego dla uchodźców w Polsce oraz doświadczenia Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w tej sferze.          

AM

Frelak J., Klaus W. (red.), „Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce”, Warszawa 2011. http://www.isp.org.pl/publikacje,1,503.html.

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012