Nowości wydawnicze

Balicki J. (2012). „Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej: humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biernacka M. (2012). „Hiszpania wielokulturowa: problemy z odmiennością”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bloch N. (2011). „Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach”. Seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Błędowski P. et al. (red.). Krajewski P. (red. nauk.) (2011). „Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: rekomendacje”. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Pobierz.

Budnik K. K. (2012). „Do those who stay work less? On the impact of emigration on the measured TFP in Poland”. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw. Pobierz.

Celary I., Polok G. (red.) (2011). „Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji”. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Chmielecka A. (red.) (2012). „Od migracji do integracji. Vademecum”. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Cianciara D., Dudzik K., Lewczuk A., Pinkas J. (2012). Liczba, charakterystyka i zdrowie imigrantów w Polsce, [w:] „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(1): 143-150. Pobierz.

Golonka M. (red.) (2012). „Partners or rivals? Chinese investments in Central and Eastern Europe”, Warszawa: Central and Eastern Europe Development Institute. Pobierz.

Gońda M. (2012). „Cudzoziemcy polskiego pochodzenia podejmujący studia w Polsce. 'Powrót do macierzy' czy pragmatyczny wybór?”, CMR Working Papers nr 57(115). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Grabowska M. (red. nauk.) (2011). „Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: raport z  badań”. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Pobierz.

Hołda M., Saczuk K., Strzelecki P., Wyszyński R. (2011). „Settlers and Guests - Determinants of the Plans of Return Migration from UK and Ireland to Poland in the Period 2007-2009”. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw. Pobierz.

Hołub-Iwan J., Frąckiewicz A. (2011). „Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy”.  Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy.

Hut P., Jaroszewska E. (2011). „Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Iglicka K., Gmaj K. (2012). „Katalog dobrych praktyk związanych z dziećmi uchodźczymi i objętymi międzynarodową ochroną prawną w systemach edukacyjnych. Przykład Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii”. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych. Pobierz.

Jancewicz K. (red.) (2012). „Cudzoziemcy w Krakowie. Suplement do raportu. Stan wprowadzania rekomendacji”. Kraków: Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni.pl. Pobierz.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (2011). „Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją”. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jarochowska M. A. (2011). „Diaspora: narodziny polskiej imigracji do Kanady w latach 1940-1960”. White Rock: Wydawnictwo MAJ.

Jończy R. (2011). „Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych: diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu”. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Jóźwiak I. (2011). „‘Nowa’ imigracja z Chin i Wietnamu a społeczności lokalne - Jaworzno i Wólka Kosowska”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kargol A. M., Masiarz W. (2011). „Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku”. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza.

Kofta M., Bilewicz M. (red.) (2012). „Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubitsky J. (2012). „Psychologia migracji”. Warszawa: Difin.

Kwaśniewski K., Łaszkiewicz E., Stopolska J. (red.), Mackiewicz M. (red. nauk.) (2011). „Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy”. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Pobierz.

Lesińska M., Matejko E., Wasilewska O. (red.) (2012). „Migrations from Eastern European countries to the European Union in the context of visa policy”. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Pobierz.

Łada A., Segeš Frelak J. (red.) (2012). „Znikająca granica”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Łodziński S. (2012). Obieżysasi, „wyrwidęby” i „pańskie dziady”. Ludwik Krzywicki jako badacz migracji, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), „Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim”. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukasiuk M., Jewdokimow M. (2012). „Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych”. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nowicka E. (red.) (2011). „Blaski i cienie imigracji: problemy cudzoziemców w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Małek A. (2011). „Migrantki - opiekunki: doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T. (red.) (2011). „Wokół ludzi i zdarzeń. Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu 1945-2005”. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski.

Stenning A., Słowik A. (2011). „Post-accession migration in Europe: a Polish case study”. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szymańska J., Ulasiński C., Bieńkowska D. (2012). „Zaraz wracam… Albo i nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego”. Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego. Pobierz.

Szymańska-Zybertowicz K. (2011). „Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki  społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku”. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2010). „Stosunek do imigracji i imigrantów parlamentarnych partii politycznych w Polsce (analiza wybranych debat parlamentarnych)”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Wysieńska K., Piłat A. (2011). „Społeczności wschodnioazjatyckie w Polsce oraz w wybranych krajach regionu i świata”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Zaborny M., Zaborny P. (wybór i opracowanie) (2012). „Śpiewnik Polonijny. Śpiewnik dla Polaków i Polonusów”. Warszawa: Stowarzyszenie Promocji Polskości.

Opublikowano w numerze: 35 / kwiecień 2012