Z bezrobocia na emigrację

Bezrobocie powoduje, że część osób nie posiadających zatrudnienia w kraju decyduje się na wyjazd za granicę. Osoby bezrobotne i nieaktywne na polskim rynku pracy, szczególnie bez doświadczenia zawodowego, emigrują dwukrotnie częściej niż osoby zatrudnione*. Beata Bieszk-Stolorz przeanalizowała dane dotyczące wyrejestrowywania się z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie osób bezrobotnych, które jako powód wniosku o usunięcie ich z listy bezrobotnych podały wyjazd za granicę. Dane obejmowały informacje o płci, wykształceniu i wieku wyrejestrowanych z PUP w Szczecinie w latach 2007-2009 (zob. Tabela 1). Analiza miała na celu określenie wpływu tych cech na szansę wyjazdu za granicę osób bezrobotnych.

Rezultaty analizy nie różnią się znacząco od wyników innych badań. Decyzję o wyjeździe za granicę za pracą najczęściej podejmowały osoby młode i w średnim wieku, przy czym udział kobiet bezrobotnych wśród emigrujących malał wraz z wiekiem. Najbardziej skłonne do emigracji były osoby z wykształceniem wyższym, a najmniej - osoby posiadające co najwyżej wykształcenie gimnazjalne. Deklarujące wyjazd za granicę kobiety zdecydowanie przeważały wśród osób z wykształceniem ogólnokształcącym. Interesujące jest, że w badanym okresie szansa kobiet na wyjazd za granicę była w roku 2007 o 14 proc., 2008 r. o 27 proc., a w 2009 r. o 67 proc. większa niż szansa mężczyzn. Wyższa skłonność kobiet do emigracji, jak zauważa autorka, może być częściowo skutkiem łączenia rodzin. 

Tabela 1. Osoby bezrobotne wyrejestrowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, w tym w związku z wyjazdem za granicę według płci, wykształcenia i wieku, lata 2007-2009

  2007 2008 2009
Bezrobotni wyrejes-trowani Wyjazd za granicę Bezrobotni wyrejest-rowani Wyjazd za granicę Bezrobotni wyrejes-trowani Wyjazd za granicę
Płeć
Kobiety 11 875 200 10 170 91 8 726 197
Mężczyźni 12 011 178 9 598 68 10 672 146
Wykształcenie
Maksimum gimnazjalne 9 040 73 7 234 28 6 420 72
Zasadnicze zawodowe 4 991 59 3 952 30 3 913 63
Średnie ogólnokształcące i zawodowe oraz pomaturalne 6 383 137 5 460 51 5 576 116
Wyższe (w tym licencjat) 3 472 109 3 122 50 3 489 92
Wiek
18-25 4 438 76 3 496 20 3 927 51
25-35 8 155 164 6 681 81 7 058 139
35-45 4 073 54 3 219 25 3 180 65
45-55 5 412 69 4 476 75 3 601 68
Powyżej 55 1 808 15 1 896 6 1 632 20

Źródło: Bleszk-Stolorz (2011).

AW

* Budnik K. B. (2011), „Emigration Triggers: International Migration of Polish Workers between 1994 and 2009”, NBP Working Paper No. 90, Warszawa: Narodowy Bank Polski. Pobierz.

Źródło: Beata Bieszk-Stolorz (2011), Analiza szans podjęcia pracy za granicą przez bezrobotnych w Szczecinie, „Wiadomości Statystyczne” nr 12(607): 80-88. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 35 / kwiecień 2012 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie