Zmiany w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

W strukturze Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) pojawiła się nowa samodzielna komórka organizacyjna - Biuro Szefa Urzędu. Częściowo przejęła ona zadania realizowane wcześniej m.in. przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, Wydział Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych czy Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców.

Warto wskazać jednak, że nowa komórka, pośród wielu zadań związanych ze wsparciem merytorycznym i obsługą prezydialną Szefa Urzędu, ma się zajmować też opracowywaniem analiz tematycznych w zakresie spraw cudzoziemców prowadzonych przez UdSC, z wykorzystaniem danych statystycznych z rejestrów będących w gestii Szefa Urzędu. W ramach nowego Biura mają też powstawać opinie i ekspertyzy dotyczące dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE oraz innych spraw związanych bezpośrednio z problematyką pozostającą w kompetencjach Szefa Urzędu. Ponadto, w zakresie działalności Biura znajdują się również m.in. kwestie kontroli wewnętrznej, kontrola zadań wykonywanych przez wojewodów w związku z postępowaniami wobec cudzoziemców oraz rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Szefa Urzędu, jak i współpraca z rozmaitymi instytucjami i organizacjami: od agencji UE i urzędów imigracyjnych innych państw, przez organizacje międzynarodowe, po organizacje funkcjonujące w ramach III sektora.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013