Wielodyscyplinarnie o integracji

W dniach 24-26 maja 2012 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją” (Contemporary Migrations and Their Consequences in an Interdisciplinary Perspective. Between Isolation and Integration) zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN we współpracy z Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W konferencji wzięło udział 50 badaczy zjawisk migracyjnych, w tym dziewięć osób reprezentujących zagraniczne (niemieckie i amerykańskie) placówki badawcze. W centrum zainteresowań autorów tomu - antropologów, socjologów, politologów, pedagogów i geografów - znalazło się zjawisko migracji rozpatrywane z perspektywy społeczeństwa i państwa przyjmującego oraz samych imigrantów.

W większości tekstów pojawia się termin „integracja", który z racji interdyscyplinarnego charakteru tego tomu używany jest w kilku różnych znaczeniach i kontekstach, wielokrotnie opisywanych w literaturze przedmiotu. Paradoksalnie, różne przejawy izolacji kulturowej, a przynajmniej tendencji do tworzenia wybiórczych barier międzykulturowych można odkryć także w samych projektach o celach integracyjnych. Z tych względów przywołane w tytule książki pojęcia - „integracja” i „izolacja” - nie oznaczają zjawisk autonomicznych i wzajemnie się wykluczających, ale składowe tego samego procesu budowania relacji społecznych w przestrzeni międzykulturowej.

Buchowski M., Schmidt J. (2012). Imigranci: między izolacją a integracją. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013