Nowości wydawnicze

Białas J., Klaus W. (red.) (2014). Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Bilewicz M., Marchlewska M., Soral W., Winiewski M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Pobierz.

Brunarska Z., Lesińska M. (2014). Poland as a(n) (Un)attractive Destination for Belarusian Labour Migrants. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Dąbrowski P. (2014). Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dudzińska K., Kaźmierkiewicz P. (2014). The EU on Ukraine: Opportunities for Liberalisation of the Visa Regime. PISM Bulletin 10(605): 2. Pobierz.

Fagasiński M., Szczepanik M. (red.) (2014). Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Golemo K. (2013). Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Górny A., Toruńczyk-Ruiz S. (2014). Neighbourhood Attachment in Ethnically Diverse Areas - Diversity vs. Inequality, Selection Bias and Preferences for Diversity. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Grabowska M., Jończy R. (red.) (2013). Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M. (red.) (2013). Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę. Opole: WUP w Opolu, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kaczmarczyk P. (red.) (2014). Recent Trends in International Migration in Poland. The 2012 SOPEMI Report. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kawczyńska-Butrym Z. (red.) (2014). Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kiełkowska M. (red.) (2013). Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Kowalski M. (2012). Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. „Przegląd Geograficzny” 84(2): 279-312.

Latocha A. (2013). Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? „Przegląd Geograficzny” 85(3): 373-396.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2013). Raport na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej. Pobierz.

Necel W. (2012). Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Malinowski Rubio M. P. (2013). Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce. Kraków: NOMOS.

Praszałowicz D., Sosna-Schubert A. (red.) (2014). Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Laczko F. (2014). Mobility of Health Professionals to, from and within the European Union. Genewa: International Organsation for Migration. Pobierz.

Szyszlak E., Szyszlak T. (red.). (2013). Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego: Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.) (2014). System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Aspra JR.

Ziemer U., Roberts S. P. (2013). East European Diasporas, Migration, and Cosmopolitanism. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014