Formy ochrony

Cudzoziemcy mogą korzystać z dwóch typów form ochrony: ochrony międzynarodowej - regulowanej przepisami prawa międzynarodowego lub prawa unijnego, oraz ochrony krajowej - regulowanej wyłącznie przepisami danego państwa i obowiązującej tylko na terytorium tego państwa.

Formy ochrony przyznawanej cudzoziemcom w Polsce
Formy ochrony
międzynarodowej
  • status uchodźcy
  • ochrona uzupełniająca
  • ochrona czasowa
Formy ochrony
krajowej
  • azyl
  • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych
  • zgoda na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
  • zezwolenie na pobyt czasowy wydawane ze względu na poszanowanie prawa do życia rodzinnego i praw dziecka

Status uchodźcy oraz azyl to dwa różne statusy ochronne w Polsce. Określenia te nie mogą być stosowane wymiennie. Status uchodźcy jest formą ochrony międzynarodowej i jest przyznawany na podstawie kryteriów określonych w Konwencji Genewskiej. Azyl jest natomiast formą ochrony krajowej i jest przyznawany, gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.   


Oprac. RS

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły