Raport: 5 lat w rozszerzonej Unii

Pod koniec kwietnia br. ukazał się raport dotyczący wpływu migracji związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. na gospodarki krajów członkowskich. Według opracowania imigracja z ośmiu nowych krajów członkowskich przyczyniła się do wzrostu PKB UE o 24 mld euro (0,2 proc.). Ocenia się, że w latach 2004-2007 na skutek otwarcia rynków pracy do krajów „starej” Unii wyemigrowało ok. 1 mln osób. Dodatkowe 1,2 mln migrantów dotarło w tym okresie z Bułgarii i Rumunii, chociaż oba kraje nie były jeszcze członkami UE. Kluczowym źródłem pracowników-emigrantów w Europie stała się Polska.

W pierwszych trzech latach po akcesji blisko 70 proc. migrantów z nowych państw członkowskich wybierało Wielką Brytanię i Irlandię, czyli kraje, które zdecydowały się na pełne otwarcie rynków pracy w maju 2004 r. Autorzy raportu wskazują na silne przeszacowanie skali mobilności pracowników wysoko wykwalifikowanych z nowych krajów członkowskich UE. Zwracają również uwagę na ograniczenie ewentualnych pozytywnych skutków migracji (tzw. brain gain). Jest to spowodowane zjawiskiem „marnotrawienia mózgów”, czyli zatrudniania migrantów na pozycjach zawodowych, które są nieadekwatne do ich wykształcenia i kwalifikacji.

Link do raportu: www.migracje.uw.edu.pl.

O raporcie: www.rp.pl/artykul/2,304094_Wyksztalceni_Polacy_emigruja_z_kraju_.html.

Opublikowano w numerze: 22 / Maj 2009