Seminaria, konferencje

Konferencja podsumowująca projekt IDEA

W dniach 3-5 czerwca 2009 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych w Europie „IDEA - Kraje Śródziemnomorskie i kraje Europy Wschodniej jako nowe obszary docelowe imigracji w Unii Europejskiej”, koordynowany przez OBM UW. Program i informacja prasowa: http://www.migracje.uw.edu.pl/news/545/.

CSM i ISS UW: prezentacja wyników badania o powrotach Polaków

Centrum Stosunków Międzynarodowych wraz z Instytutem Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął w lutym br. badanie monitoringowe migracji powrotnych Polaków w pięciu miastach Polski. Prowadzone jest ono pod patronatem honorowym Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza oraz Minister Pracy, Jolanty Fedak. Wyniki zostaną ogłoszone 18 czerwca 2009 r.  

Seminarium OBM w MSWiA

6 maja br. w MSWiA odbyła się prezentacja raportu Ośrodka Badań nad Migracjami UW, przygotowanego w ramach projektu badawczego „IDEA - Kraje Śródziemnomorskie i Europy Wschodniej jako nowe obszary docelowe imigracji w Unii Europejskiej”.

Na zdjęciu (od lewej): dr Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Marek  Okólski, dr Agata Górny, dr Magdalena Lesińska. Fot. E. Matej
Na zdjęciu (od lewej): dr Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Marek Okólski, dr Agata Górny, dr Magdalena Lesińska. Fot. E. Matej

Konferencje migracyjne

1. Warszawa, 4.06.2009 r.: „Transatlantycki wymiar mobilności Europejczyków”. Organizator: Centrum Demograficzno-Migracyjne przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

2. Warszawa, 15.06.2009 r: „Families, Foreignness, Migration. Now and Then”. Organizator: OBM UW.

3. Warszawa, 23.06.2009 r.: prezentacja wyników badań CSM - „Clandestino” i „Emilie” oraz badania OBM - „IDEA”, realizowanych w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Organizatorzy: CSM, OBM UW.

4. Lublin, 22-23.09.2009 r.: „Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji”. Organizator: Zakład Andragogiki UMCS.

Odbyło się

1. Warszawa, 4.03.2009 r.: „Powroty Polaków”. Organizatorzy: PARP, OBM UW.

2. Warszawa, 12.03.2009 r.: „Sytuacja osób powracających do kraju z emigracji zarobkowej i działania podejmowane na rzecz tej grupy osób”. Organizator: WUP Mazowsze.

3. Warszawa, 30.03.2009 r.: „Penalizacja zjawiska pracy przymusowej w Polsce - wyniki badania spraw karnych i o wykroczenia”. Organizator: OBM UW.

4. Warszawa, 8.05.2009 r.: „Wizy a wschodni sąsiedzi. Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej”. Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego.

5. Ateny, 27.04.2009 r.: prezentacja wyników projektu CSM „Clandestino - Nierejestrowana migracja: szacowanie niepoliczalnych danych, trendów w Europie”. Organizator: ELIAMEP.

6. Warszawa, 19.05.2009 r.: „Forum cudzoziemców”. Organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

7. Warszawa, 20.05.2009 r.: „Nowe możliwości i stare ograniczenia etnosondażu”. Organizator: OBM UW.

O pracy przymusowej migrantów

W dniach 9-10 marca 2009 r. OBM UW był gospodarzem międzynarodowych warsztatów organizowanych w ramach projektu „Przerzut migrantów do pracy przymusowej innej niż usługi seksualne - perspektywa Polski po akcesji do UE”. Warsztatom towarzyszył panel publiczny z udziałem ekspertów, zatytułowany „Migracje ekonomiczne i praca przymusowa. Wpływ rozszerzenia UE na zjawisko”.

Jak wspierać imigrantów - debata u Rzecznika

16 lutego 2009 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Sieć bezpieczeństwa dla migrantów zagrożonych wykluczeniem - kto ją zapewni?”.  Zorganizowały ją dwie organizacje pozarządowe: ECAS (European Citizen Action Service) oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Konferencja stanowiła jeden z elementów realizacji projektu „One-stop Mobility Shops”, którego celem jest wypracowanie standardów wspierania migrantów zagrożonych marginalizacją.

Fundacja Forum Różnorodności

Fundacja Forum Różnorodności rozpoczęła w kwietniu br. serię dyskusyjną pt. „Polityka tożsamości: transnarodowość a integracja”. W jej ramach odbyły się już debaty: „Programy integracyjne a tożsamość - od czego zaczyna się integracja?” (22.04), „Rola tożsamości społecznej w życiu publicznym” (25.04). Planowane są jeszcze dwie: „Pojęcie ‘rasy’ w Europie i w Stanach Zjednoczonych - porównanie z perspektywy historycznej” (21.05) oraz „Diaspora i tożsamość - Polacy od Stanów do Anglii” (29.05). Więcej: www.ffr.org.pl.

O polskich imigrantach na londyńskiej uczelni

24 marca 2009 r. prof. Krystyna Iglicka z Centrum Stosunków Międzynarodowych wygłosiła w University College London wykład zatytułowany „Konsekwencje migracji poakcesyjnych: perspektywa kraju wysyłającego”. Poruszyła w nim tematykę powrotów migrantów oraz „pułapki emigracyjnej”, w którą oni często wpadają. Wydarzenie oraz wyniki badań CSM dotyczące migracji poakcesyjnych zostały szeroko skomentowane w brytyjskiej prasie polonijnej i polskiej.

Linki:

http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,6423167,Prof__Iglicka__Emigra...

http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/98697,mlodzi-emigranci-przegral...

Opublikowano w numerze: 22 / Maj 2009