Krajowe ramy kwalifikacji ułatwią mobilność?

Ułatwienie mobilności studentów i pracowników jest głównym celem Krajowych Ram Kwalifikacji, które są obecnie opracowywane przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Problemy z uznawaniem kwalifikacji, w tym w szczególności kwalifikacji zawodowych i zdobytych poza formalnym systemem kształcenia, są wciąż jeszcze jedną z głównych barier w mobilności wewnątrz UE. Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji i umożliwiający międzynarodowe porównania ich poziomów. Ich zadaniem jest z jednej strony ułatwienie uczącym się zdefiniowania poziomu swoich kompetencji na użytek osób przeprowadzających rekrutację w innych krajach oraz z drugiej - pomóc pracodawcom zinterpretować kwalifikacje osób ubiegających się o dane stanowisko. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce jest częścią projektu UE „Europejskie Ramy Kwalifikacji” i ma być zrealizowane do 2012 r.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011