Małe zmiany z wielkim skutkiem?

KF

W związku z kryzysem gospodarczym w Wielkiej Brytanii głośno mówiono o konieczności zmiany polityki migracyjnej. Jak zauważa brytyjski think tank, IPPR, celem rządu jest ograniczenie imigracji  netto do kilkudziesięciu tysięcy jeszcze przed upływem kadencji obecnego parlamentu. Te cele rząd Camerona postanowił osiągnąć, wprowadzając limity w odniesieniu do liczebności poszczególnych grup migrantów i zmieniając zasady funkcjonowania systemu punktowego, czyli tzw. grup (Tiers) składających się na ten system.

Zmiany objęły studentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, reprezentujących grupę czwartą (Tier 4). Podjęte działania mają na celu zmniejszenie ich liczby (np. zaostrzając kryteria selekcji i podnosząc wymagania dotyczące kompetencji językowych). Zlikwidowana została także popularna ścieżka przedłużania pobytu po ukończeniu studiów w ramach udzielanej wcześniej wizy tzw. „post-study work” dla absolwentów brytyjskich uczelni wyższych (wtedy student z Tier 4 przechodził do Tier 1 - obecnie zlikwidowanego General Scheme dla wysoko wykwalifikowanych migrantów). W myśl kolejnych ustaleń zagraniczni przedsiębiorcy wchodzący w skład pierwszej grupy brytyjskiego systemu punktowego (Tier 1, Investors) są nadal mile widziani, przy czym inwestując minimum 5 mln funtów, mają możliwość przyspieszenia procedury osiedleńczej w Wielkiej Brytanii. Nowość stanowi grupa migrantów z wyjątkowymi umiejętnościami, wyróżniającymi się w sferze nauk ścisłych i humanistycznych, sporcie oraz w sztuce (Tier 1, Exceptional Talent), których liczba będzie ograniczona roczną kwotą 1000 osób. Osoby z grupy pierwszej i drugiej, czyli Tier 1 i Tier 2, chcąc osiedlić się w Wielkiej Brytanii, nadal będą musiały spełnić wymogi co do wysokości minimalnej pensji ustalonej dla poszczególnych kategorii migrantów. Limit roczny dla grupy drugiej (Tier 2, General) został ustalony w wysokości 20,7 tys. na okres od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2012 r., a podstawowym kryterium decyzyjnym jest lista zawodów deficytowych. Osób z grupy drugiej określanych mianem ICT (Tier 2, Intracompany Transfers) kwoty nie dotyczą, ale stawiany jest im wymóg osiągnięcia minimalnej pensji rocznej w wysokości 40 tys. funtów. A zatem tylko wyższa kadra menadżerska będzie się kwalifikować do tej kategorii.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie