Wybrane publikacje polecane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej

„New Agenda for Integration” (COM(2011)4550) i rezultaty badania Eurobarometr: http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm.

Raport Eurostat-u na temat cudzoziemców z krajów trzecich w Unii Europejskiej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-14072011-BP/EN/3-140....

Wspólne oświadczenie Kristaliny Georgieva, Komisarza UE do spraw współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego oraz Cecilii Malmström, Komisarza UE do spraw wewnętrznych, z okazji Światowego Dnia Uchodźców: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/423.

Inauguracja Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (19.06.2011 r.): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/750&format....

Badanie Eurostat-u na temat wskaźników integracji imigrantów „Indicators of Immigrant Integration”: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-....

Konkluzje Rady „Annual Report on Immigration and Asylum 2010”: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122508.pdf.

Raport Eurostat-u na temat nabywania obywatelstwa przez cudzoziemców w UE: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10062011-AP/EN/3-100....

Najnowszy „PICUM Newsletter”, dotyczący migracji nieuregulowanych: http://picum.org/picum.org/uploads/file_/EN%20Quarterly%20January-April%....

Opublikowano w numerze: 30 / Lipiec-Sierpień 2011